Samochodem przez stan wyjątkowy. Wzmożone działania policji w 183 miejscowościach

Stan wyjątkowy wprowadzono w pasie granicznym z Białorusią w 183 miejscowościach w województwach podlaskim oraz lubelskim. Co to oznacza dla kierowców?

Stan wyjątkowy wprowadzono w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim oraz lubelskim. Na wjeździe do każdej umieszczono dużą, białą tablicę z wyraźnym napisem "Obszar objęty stanem wyjątkowym". Nie ma więc żadnych wątpliwości, czy wjeżdżamy właśnie do strefy z restrykcjami.

Stan wyjątkowy - co musi wiedzieć kierowca?

Przed wjazdem do takiej miejscowości może was zatrzymać policja. Kontrole ustawiane są zwykle kilkadziesiąt metrów przed terenem objętym stanem wyjątkowych. Policjanci przeprowadzają tam wzmożone działania, w niektórych punktach kierowców kontroluje także straż graniczna. Tak naprawdę po sprawdzeniu dokumentów do takiej strefy mogą wjechać tylko mieszkańcy oraz osoby uprawnione. Jeśli do nich nie należycie, to policja może was zawrócić.

Co z ważnymi drogami, które mogą przebiegać przez takie miejscowości? Nie wszystkie są objęte restrykcjami. Tak jest np. w Konstantynowie, gdzie tablicę umieszczono, ale na drodze wojewódzkiej 811 kontroli nie ma. Nie cała miejscowość została objęta stanem wyjątkowym. - Tablice informacyjne pojawiły się przy wjeździe do wszystkich miejscowości, które nawet częściowo zostały objęte strefą - wyjaśnia komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, oficer prasowy z komendy w Białej Podlaskiej. Na innych odcinkach dróg przecinających obszar stanu wyjątkowego i pozwalających skrócić drogę, o możliwości skorzystania z tranzytu decydują kontrolujący przejazd funkcjonariusze. Zwykle nie ma problemu z przejazdem.

Podlaskie. Stan wyjątkowyPodlaskie. Stan wyjątkowy Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl

Kto nie musi się przejmować restrykcjami?

Rządzący na każdym kroku podkreślają, że stan wyjątkowy nie uderzy w mieszkańców ani w osoby pracujące w miejscowościach przy granicy z Białorusią. Dlatego od zakazu przebywania na tym obszarze wyznaczono sporo wyjątków. Zakaz nie dotyczy osób, które:

 • na dzień wprowadzenia stanu wyjątkowego stale zamieszkiwały na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy;
 • zapewniają obsługę urzędu administracji publicznej lub jednostki organizacyjnej, wykonujących na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, zadania o charakterze publicznym;
 • przebywają na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, w celu załatwienia sprawy w urzędzie lub jednostce, o których mowa w pkt 2;
 • stale wykonują pracę zarobkową na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, na rzecz podmiotów, które stale prowadzą na tym obszarze działalność, w tym gospodarczą;
 • stale wykonują działalność gospodarczą na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy;
 • wykonują usługi pocztowe, kurierskie lub w zakresie przewozu osób lub towarów, a ich przebywanie na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, ma na celu doręczenie przesyłki lub towaru do adresatów na tym obszarze lub przewóz osób uprawnionych do przebywania na tym obszarze;
 • są posiadaczami nieruchomości zlokalizowanych na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, a ich przebywanie na tym obszarze ma na celu korzystanie z tych nieruchomości;
 • stale wykonują pracę w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, a ich przebywanie na tym obszarze ma na celu wykonywanie tej pracy;
 • są uczniami pobierającymi naukę na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, bądź ich opiekunami albo studentami odbywającymi studia na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, a ich przebywanie na tym obszarze jest związane z pobieraniem nauki, odbywaniem studiów lub sprawowaniem opieki;
 • są dziećmi objętymi wychowaniem przedszkolnym lub formami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, bądź ich opiekunami, a ich przebywanie na tym obszarze ma na celu korzystanie lub umożliwienie korzystania z wychowania przedszkolnego lub form opieki nad tymi dziećmi;
 • są osobami niepełnosprawnymi albo opiekunami osób niepełnosprawnych, a ich przebywanie na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, jest związane z korzystaniem z ośrodka dla osób niepełnosprawnych;
 • w stosunku do osoby, o której mowa w pkt 1, są małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem i przebywają na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, w celu opieki nad nią albo pomocy w załatwianiu jej bieżących spraw życia codziennego;
 • przebywają na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, w celu sprawowania lub udziału w kulcie religijnym, chrzcinach, weselu lub pogrzebie;
 • przebywają na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, w związku z bezpośrednim przemieszczaniem się w celu zgodnego z przepisami przekroczenia granicy państwowej lub bezpośrednio po jej przekroczeniu w celu opuszczenia obszaru, na którym wprowadzono stan wyjątkowy;
 • przebywają na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, w związku z przemieszczaniem się przez ten obszar drogą publiczną – bezpośrednio w celu jego niezwłocznego opuszczenia;
 • zachodzą szczególne, uzasadnione okoliczności wskazujące na niezbędność bezpośredniego kontaktu z osobą, o której mowa w pkt 1, po uzyskaniu zgody właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej.

Z zakazu wyłączone są także osoby przemieszczające się pojazdami ratownictwa medycznego i innych służb interwencyjnych. Tak samo jak ludzie jadący do wykonywać działalność leczniczą oraz funkcjonariuszy i pracowników służb państwowych.

Zobacz wideo Stan wyjątkowy na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Mariusz Kamiński zapowiada zmiany w pasie przygranicznym

Stan wyjątkowy w sześciu najważniejszych punktach.

Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znajdziemy sześć punktów, podsumowujących stan wyjątkowy. Wykaz został nazwany katalogiem ograniczeń i znajdziemy w nim:

 1. Zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach;
 2. Zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;
 3. Obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez przebywające w miejscach publicznych osoby, które ukończyły 18 lat, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej;
 4. Zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym, obowiązujący całą dobę;
 5. Zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech miejsc, obiektów lub obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, również w przypadku, gdy miejsca te, obiekty lub obszary stanowią tło dla wizerunku funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji oraz żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (zakaz nie dotyczy funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej i Policji oraz żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania służbowe);
 6. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej przez odmowę udostępnienia w sposób określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.