Sprzedałeś samochód? Masz przed sobą formalności, koszty i obowiązki

Takich transakcji zawieranych jest rocznie przynajmniej kilkaset tysięcy. Warto wiedzieć, co zrobić po sprzedaży samochodu, by uniknąć problemów z ubezpieczycielem, wydziałem komunikacji lub urzędem skarbowym.

Transakcja zakupu lub sprzedaży samochodu to spora dawka emocji nie tylko dla kupującego, lecz również dla sprzedającego. Obie strony chcą osiągnąć możliwie najwięcej korzyści. W związku z tym, warto zacząć od przygotowania wcześniej solidnej umowy, by później  czegoś nie przeoczyć.

Umowa sprzedaży

To najważniejszy dokument zawierany przy wspomnianej transakcji. Należy go przygotować z dbałością o najmniejszy szczegół. To jednocześnie zrzeczenie się praw do pojazdu i przekazanie ich nabywcy. Warto w nim wypisać dokładne dane obu stron, bo dokument może stać się przedmiotem sporu w razie wykrycia oszustwa, czy ukrytej wady dyskwalifikującej dany pojazd. Nie zapomnijmy też o zapisie wskazującym na zapoznanie się kupującego ze stanem technicznym samochodu. W jednym z podpunktów powinna znaleźć się też informacja określająca osobę pokrywającą podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten płaci nabywca. Na złożenie wypełnionego druku PCC-3 w urzędzie skarbowym mamy 14 dni. Wypełnienie formularza zajmuje kilka minut, a wysokość podatku to 2% od wartości pojazdu. Potwierdzenie zapłaty należy przechowywać przez 5 lat.

Co ciekawe, ustawodawca przewidział zwolnienia z powyższego podatku. Ulgi przysługują osobom niepełnosprawnym, które kupiły pojazd na własne potrzeby. Daniny na rzecz państwa nie zapłacimy, jeśli wartość samochodu nie przekracza 1000 złotych.

Podatek dochodowy

To sprawa, która dotyczy większości osób prywatnych zajmujących się okazjonalnie handlem samochodami. Jeśli auto jest własnością sprzedającego krócej, niż sześć miesięcy, zbywca będzie zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W takiej sytuacji należy przedstawić w urzędzie skarbowym swój dochód będący różnicą między przychodem (kwotą za jaką sprzedajemy pojazd), a kosztem nabycia pojazdu. Warto udokumentować kupno wszelkich części zamiennych, usprawniających modyfikacji lub koniecznych remontów. Wspomniane wydatki obniżą kwotę, od której będzie naliczony podatek dochodowy. Deklarację podatkową trzeba złożyć najpóźniej do 30 kwietnia następnego roku po sprzedaży samochodu w rocznym zeznaniu podatkowym. W PIT-36 to pozycja „Dochody i straty” i podpunkt „inne źródła”.

Wydział komunikacji

Wszelkie czynności związane z rejestracją auta leżą po stronie nabywcy. Osoba sprzedająca musi jedynie przekazać dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu, jeśli taka została wydana. Niemniej, istnieje jeszcze przepis, o którym wiele osób zapomina. Nakłada on pewien obowiązek na sprzedającego wobec wydziału komunikacji.

Z jego treści wynika, że sprzedający ma 30 dni na poinformowanie właściwego urzędu o zbyciu (sprzedaży, darowiźnie) przedmiotu umowy. Niewywiązanie się z tego przepisu nie skutkuje prawnymi konsekwencjami. Jedyne, co może nas spotkać, to ewentualne grzywny lub kary za wykroczenia drogowe popełnione przez nowego właściciela, który ociąga się z rejestracją auta. W przypadku takiej sytuacji, podstawą do odparcia ewentualnych zarzutów będzie przedstawienie umowy sprzedaży pojazdu.

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Po sprzedaży samochodu należy bezzwłocznie powiadomić ubezpieczyciela o zaistniałym fakcie. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać datę zawarcia umowy sprzedaży, pełne dane zbywcy i nabywcy, w tym numery PESEL oraz dane pojazdu.

Pozwoli to uniknąć problemów z regulowaniem bieżących zobowiązań. Może dojść do sytuacji, w której podzieliliśmy roczną opłatę na kilka rat. W momencie transakcji, obowiązek uiszczenia kolejnych rat spada na nabywcę. Wystawca polisy nie będzie miał takiej wiedzy, jeśli go nie poinformujemy. Tym samym, zwróci się o zapłatę do swojego dotychczasowego klienta.

Co więcej, polisa OC "przechodzi" na nowego właściciela pojazdu. W przypadku, gdy kupujący wypowie umowę z daną ubezpieczalnią w ciągu 30 dni od daty transakcji, sprzedający może się starać o częściowy zwrot kosztów zakupu polisy.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.