Dziecko na rowerze. Te przepisy musisz znać zanim wybierzesz się z dzieckiem na rowerową przejażdżkę

Jazda na rowerze to bardzo przyjemna forma spędzania czasu. Trzeba jednak pamiętać, że rowerzystów obowiązują przepisy. Prawo reguluje nawet kwestie dotyczące wycieczek rowerowych z dziećmi.

Rodzic wybierający się na wycieczkę rowerową z małym dzieckiem, które nie ukończyło siódmego roku życia i nie radzi sobie z prowadzeniem roweru, może to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy z nich zakłada przewożenie pociechy w specjalnym foteliku przytwierdzonym do roweru. Drugi - montaż przyczepki ciągniętej za jednośladem. Co istotne, z dzieckiem przewożonym w wózku lub w foteliku, poza dopuszczonymi w przepisach wyjątkami, trzeba jeździć po jezdniach lub ścieżkach rowerowych.

Zobacz wideo

Przepisy określają także wyposażenie roweru. Zgodnie z nimi jednoślad musi być wyposażony w: 

  • co najmniej jeden skutecznie działający hamulec
  • sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku
  • z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej
  • z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt
  • co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej

Światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 metrów. Te pierwsze mogą być migające i umieszczone nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni.

W sytuacji, gdy dziecko potrafi jeździć na rowerze, ale nie skończyło siedmiu lat może samodzielnie jechać po chodniku, bo jest traktowane jako pieszy. Ale jest to dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy znajduje się pod opieką osoby w wieku powyżej 10 roku życia. Jeżeli osoba nie jest pełnoletnia powinna posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy. Co ciekawe, opiekun wcale nie musi korzystać z roweru. Może być towarzyszącym pieszym.

Odpowiedzialność finansowa i karna za niedopilnowanie dziecka na rowerze

Za pozostawienie jadącego na rowerze dziecka bez opieki grozi grzywna w wysokości nawet 5 tysięcy złotych. Ponadto, art. 160 § 2 Kodeksu Karnego głosi:

(...) jeżeli na sprawcy, który naraził człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, dodatkowo ciąży obowiązek opieki nad tą osobą, podlega on karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Dziecko na rowerze. Przepisy dotyczące dzieci od 7 do 10 lat

Kolejne regulacje dotyczą dzieci w przedziale wiekowym 7-10 lat. Tutaj jednak ustawodawca nie konkretyzuje zapisów w prawie, więc należy przyjąć podobieństwa z najmłodszą grupą wiekową. Wobec tego, samodzielny, małoletni rowerzysta traktowany jest w świetle Kodeksu Drogowego także jako pieszy.

Artykuł 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym brzmi:

pieszy - osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

7-10-latek może więc poruszać się tylko po chodniku w towarzystwie opiekuna.

Dziecko na rowerze. Przepisy dotyczące dzieci powyżej 10 roku życia

Dziecko, które ukończyło 10 rok życia może poruszać się pod drodze pod warunkiem, że zdało egzamin na kartę rowerową.

Karty rowerowe i motorowerowe wydają dyrektorzy podstawówek i gimnazjów wyłącznie uczniom swoich szkół. Szkolenia i egzaminy odbywają się w ramach szkolnych zajęć i zazwyczaj na terenach szkół. Ale ich dyrektorzy chętnie korzystają również z nielicznych obecnie miasteczek ruchu drogowego, ze względu na dużo lepsze odwzorowanie warunków drogowych.

Nieletnim spoza konkretnych szkół, a także dorosłym pragnącym zdobyć podstawową wiedzę o przepisach ruchu drogowego, karty rowerowe i motorowerowe wydaje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego (WORD) albo osoba prowadząca ośrodek szkolenia kierowców (dysponująca odpowiednimi uprawnieniami) po zaliczeniu zajęć i sprawdzianów prowadzonych przez te placówki.

Należy też wiedzieć, że dziecko powyżej 10 roku poruszające się po drodze bez stosownych uprawnień naraża prawnych opiekunów na grzywnę w wysokości nawet 5000 złotych, naganę, a w skrajnej sytuacji sprawę w sądzie rodzinnym (przejaw demoralizacji i braku dbania o wychowanie dziecka).

Na rowerze bez kasku ale z odblaskami

Rowerzyści nie mają obowiązku jeżdżenia w kasku, ale dzieci do 15 roku życia, które poruszają się na rowerach poza terenem zabudowanym w okresie od zmierzchu do świtu muszą wyposażyć jednoślad i swoje ubranie w elementy odblaskowe.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.