Regulamin Konkursu | Bezpieczna zima z Goodyear

Zapraszamy do udziału w Konkursie "Bezpieczna zima z Goodyear". Zanim weźmiesz udział w Konkursie, zapoznaj się z Regulaminem:

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU.

1. Organizatorem Konkursu pt. "Bezpieczna zima z Goodyear", zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, NIP: 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, posiadająca Zarząd w składzie Piotr Niemczycki, Zbigniew Bąk, Tomasz Józefacki i Grzegorz Kossakowski oraz kapitał zakładowy w wysokości: 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500 PLN, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem". Współorganizatorem Konkursu jest ALERT Media Communications Sp. z o.o. Ul. Migdałowa 4/ 43, 02-796 Warszawa Regon: 017484246, NIP: 527-23-65-250, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098492, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 PLN w całości wpłaconym. 2. Fundatorem nagród jest Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 212a, 02-486 Warszawa, NIP 5211146938, zwana dalej "Fundatorem". 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: www.moto.pl zwanego dalej Serwisem. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 27 października 2009 do 5 listopada 2009 roku. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy: a) spełniać wymagania określone w § 2 Regulaminu powyżej; b) prawidłowo wypełnić formularz konkursowy zamieszczony w Serwisie poprzez udzielenie poprawnej odpowiedzi na 5 pytań konkursowych oraz udzielenie najciekawszej odpowiedzi na szóste pytanie. W przypadku pierwszych pięciu pytań Uczestnik zaznacza jedną odpowiedź spośród trzech propozycji odpowiedzi, umieszczonych w formularzu konkursowym przez Organizatora, a w przypadku szóstego pytania Uczestnik udziela odpowiedzi pisemnej na pytanie otwarte; c) w miejscu wskazanym w formularzu konkursowym, podać swój adres e-mail, który będzie adresem kontaktowym w celu realizacji prawa do nagrody; d) przesłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony formularz konkursowy wraz z prawidłową odpowiedzią na pytania w terminie do 5.11.2009, do godziny 23.59. 2. Organizator umieszcza formularz konkursowy na stronie konkursowej Serwisu. Po przesłaniu odpowiedzi na pytanie uczestnik Konkursu nie może dokonywać w niej żadnych zmian. Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać tylko jeden raz odpowiedź. 3. Poprzez nadesłanie w sposób określony w niniejszym paragrafie odpowiedzi na pytanie otwarte, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, uczestnik Konkursu oświadcza, że jego odpowiedź nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu udzielenia zezwolenia, o którym mowa w ustępie 7 poniżej. 4. Poprzez nadesłanie w sposób określony w niniejszym paragrafie odpowiedzi, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z odpowiedzi poprzez: publikowanie jej na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem oraz w środkach masowego przekazu.

4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzcami Konkursu zostanie 20 Uczestników Konkursu, których formularze konkursowe z poprawnie zaznaczonymi odpowiedziami na pięć pierwszych pytań konkursowych będą zawierały - w ocenie jury Konkursu - najciekawszą odpowiedź na szóste pytanie. 2. Dla potrzeb Konkursu, za moment nadesłania formularza zawierającego zgłoszone odpowiedzi Uczestnika uznaje się moment, w którym nadesłany formularz zostanie zapisany na serwerze Serwisu. 3. W przypadku kilkakrotnego przesłania w ciągu trwania Konkursu formularza konkursowego zawierającego identyczne konto e-mail, za formularz zgłoszony w Konkursie uważany jest jedynie pierwszy z nich, zapisany na serwerze Serwisu. 4. Konkurs kończy się posiedzeniem jury, które na podstawie zapisów serwera Serwisu, ustala zwycięzców Konkursu, a następnie przyznaje nagrody przewidziane niniejszym Regulaminem. 5. Jury będzie obradować w siedzibie Fundatora. W skład jury wchodzą pracownicy Fundatora.

5. NAGRODY.

1. Nagrodami w Konkursie są: a) udział w Szkole Bezpiecznej Jazdy Abartha w Warszawie dla 20 wyłonionych zwycięzców w dniach 14-15.11.09 (Fundator pokrywa koszty noclegu zwycięzców w dniu 14.11.09 oraz wyżywienie), zakończone otrzymaniem oficjalnego certyfikatu, wydawanego przez Automobilklub Warszawski. b) komplet opon zimowych dla Mistrza Bezpiecznej Jazdy wyłonionego w czasie szkolenia wymienionego w pkt a), znajdujących się w ofercie Grupy Goodyear Polska (Goodyear, Dunlop, Fulda, Dębica, Sava) w rozmiarze podanym przez Uczestnika (w miarę znajdowania się danego rozmiaru opony w ofercie) do 17 cali włącznie. 2. Organizator opublikuje w Serwisie prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe oraz listę zwycięzców w postaci loginów zarejestrowanych w Serwisie Konkursu do dnia 7.11.2009. 3. Organizator zawiadomi Zwycięzców poprzez wysłanie e maila na adres podany w formularzu rejestracyjnym. 4. Fundator potrąci z kwot nagród pieniężnych, o których mowa w ust. 1 powyżej należne kwoty na potrzeby podatku od wygranych w konkursach. 5. W przypadku, gdy uczestnik Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego i adresu e mail w jego formularzu rejestracyjnym w Serwisie najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, jego prawo do nagrody wygasa, nawet jeśli spełnił pozostałe wymagania opisane w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku prawo do nagrody nabywa następny w kolejności uczestnik Konkursu. 6. Jeden uczestnik Konkursu, niezależnie od liczby kont pocztowych, używanych w Konkursie, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem, że nie uzyskanie prawa do nagrody określonej w ust. 1 pkt a) nie ogranicza Zwycięzcy w prawie uzyskania nagrody określonej w ust. 1 pkt b). Na jeden adres zostanie wysłana tylko jedna nagroda. 7. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody (nieuczestniczenia w Szkole Bezpiecznej Jazdy), prawo do nagrody wygasa. 8. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych w formularzu rejestracyjnym w Serwisie oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu dokonanych po wypełnieniu formularza, w tym adresu zamieszkania. 11. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. 12. Warunkiem realizacji nagrody jest posiadanie przez uczestnika prawa jazdy kategorii B w momencie realizacji nagrody.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Bezpieczna zima z Goodyear" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy lub ich prawni opiekunowie i przedstawiciele wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulamin, przy czym zmiana Regulaminu nie może wpływać na uzyskanie prawa do nagrody po rozpoczęciu Konkursu.

Wróć na stronę główną i weź udział w konkursie!

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.