Regulamin plebiscytu The Best of Moto 2023

Regulamin plebiscytu The Best of Moto 2023

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1.1. Organizatorem plebiscytu "The Best of Moto", zwanego dalej "Plebiscytem" oraz towarzyszącego mu konkursu, jak również fundatorem nagród jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 46 580 831,00 zł, NIP 526-030-56-44, właściciel serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.moto.pl („Serwis"), zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Sponsorami konkursu towarzyszącego Plebiscytowi, są:

1.2.1 SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128080, NIP: 5261044039, REGON: 01161281000000, kapitał zakładowy w wysokości 52 759 500,00 zł;

1.2.2 Mitac Europe Ltd sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 405A, 02-801 Warszawa,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290564, NIP: 1070008450, REGON: 14115641900000;

1.2.3 Wyjątkowy Prezent sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Edwarda Jelinka 27, 01-646 Warszawa,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284651, NIP: 5213450273, REGON: 14105969100000, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł.

1.3. Organizator informuje o Plebiscycie na stronach Serwisu, jak również na swoim profilu moto.pl na stronie internetowej serwisu Facebook.com ("Profil").

1.4. Plebiscyt zostanie przeprowadzony od dnia 28.07.2023 do dnia 30.11.2023. Przy czym w terminie:

1.4.1 od dnia 28.07.2023 do dnia 15.09.2023 przyjmowane są zgłoszenia do Plebiscytu;

1.4.2 od dnia 16.09.2023 do dnia 19.09.2023 odbywa się głosowanie jurorów w celu wyboru finałowych modeli samochodów w kategorii thebestofmoto.pl (nominacje) oraz dokonywana przez Komisję ds. Plebiscytu weryfikacja zgłoszeń w kategoriach specjalnych i eksperckich;

1.4.3 od dnia 20.09.2023 do dnia 14.11.2023 odbywa się głosowanie użytkowników Serwisu, Konkurs oraz głosowanie jurorów w kategorii the bestofmoto.pl oraz w kategoriach eksperckich;

1.4.4 do dnia 30.11.2023 zostaną ogłoszone wyniki Plebiscytu i Konkursu.

1.5. Regulamin określa zasady przebiegu Plebiscytu, wyłonienia jego laureatów oraz laureatów Konkursu.

1.6. Organizator powołuje Komisję ds. Plebiscytu, której zadaniem jest prowadzenie prac przewidzianych niniejszym regulaminem oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu.

1.7. Komisja ds. Plebiscytu składa się z 3 osób, pracowników lub jurorów delegowanych przez Organizatora.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA (dla uczestnika Plebiscytu)

2.1. Uczestnikami Plebiscytu mogą być firmy z branży motoryzacyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej oraz każde inne podmioty posiadające rozwiązania dedykowane szeroko rozumianej motoryzacji, zaproszone przez Organizatora do wzięcia udziału w Plebiscycie („Uczestnicy Plebiscytu").

2.2. Podstawowe uczestnictwo w Plebiscycie jest nieodpłatne.

2.3. Organizator dopuszcza odpłatność przy wyborze pakietu dodatkowych świadczeń promocyjnych wybranych przez Uczestnika Plebiscytu według Cennika Organizatora.

2.4. Zakwalifikowanie do Plebiscytu uwarunkowane jest datą wprowadzenia na rynek polski cennika dla modelu/rozwiązania/produktu, zgodnie z pkt. 2.5 poniżej.

2.5. Data wprowadzenia, o której mowa w punkcie 2.4. powinna zawierać się w okresie od 1 października 2022 do 1 października 2023 roku.

2.6. Komisja ds. plebiscytu może dopuścić warunkowo do udziału w Plebiscycie modele/rozwiązania/produkty, które nie spełniają wymogów punktów 2.4 i 2.5 jeżeli uzna, że włączenie konkretnego modelu/rozwiązania/produktu jest istotne dla pełni obrazu rynku motoryzacyjnego w danym roku.

2.7. Uczestnicy Plebiscytu obowiązani są do przestrzegania zasad określonych niniejszym Regulaminem.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W GŁOSOWANIU I KONKURSIE (dla głosujących w Plebiscycie)

3.1. Głosującymi w Plebiscycie mogą być użytkownicy dedykowanej strony internetowej Organizatora poświęconej Plebiscytowi https://moto.pl/thebestofmoto/0,0.html.

3.2. Głosowanie użytkowników serwisu odbywa się w terminie od dnia 20 września 2023 roku od godziny 12.00 do dnia 14 listopada 2023 roku do godziny 23.59.

3.3. Głosujący w Plebiscycie mogą wziąć udział w konkursie („Konkurs") i odpowiedzieć na jedno pytanie Organizatora zawarte przy każdej kategorii głosowania, tj. „Dlaczego wybrałeś ten model/rozwiązanie/produkt/? Proszę uzasadnij krótko swój wybór." Konkurs odbywa się na stronie https://moto.pl/thebestofmoto/0,0.html.

3.4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, Fundatora oraz Uczestników Plebiscytu, ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

3.5. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

- oddać ważny głos w Plebiscycie, tj. głosujący musi skorzystać z formularza głosowania dostępnego w Serwisie https://moto.pl/thebestofmoto/0,0.html oznaczyć wybrany model lub rozwiązanie lub produkt, w danej kategorii głównej lub specjalnej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oraz wysłać głos poprzez naciśnięcie pola GŁOSUJ (po oddaniu głosu w sposób określony powyżej uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian),

- odpowiedzieć na pytanie dostępne pod polem wyboru („Dlaczego wybrałeś ten model/rozwiązanie/produkt? Proszę uzasadnij krótko swój wybór."), pozostawić niezbędne do kontaktu w przypadku wygranej dane osobowe (imię, nazwisko, adres email) oraz wysłać odpowiedź wraz z danymi do kontaktu. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu,

- mieć ukończone 18 lat.

3.6. Po zakończeniu głosowania, najpóźniej do 30 listopada 2023 roku Komisja ds. Plebiscytu wyłoni laureatów Konkursu, którym przyzna nagrody. Jury wyłoni:

jednego laureata pierwszego miejsca,

trzech laureatów drugiego miejsca,

trzech laureatów trzeciego miejsca,

sześciu laureatów czwartego miejsca,

pięciu laureatów piątego miejsca,

czterdziestu laureatów wyróżnień.

Wyłaniając zwycięzców, Komisja ds. Plebiscytu będzie się kierować zgodnością pracy konkursowej z zadaniem konkursowym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac.

3.7. Nagrodami w Konkursie są:

3.7.1. nagroda główna za zajęcie pierwszego miejsca (jeden laureat):

zestaw obejmujący: Telewizor Samsung OLED 77S95C, o wartości 24 600,00 zł, oraz kwotę pieniężną w wysokości 1/9 wartości nagrody rzeczowej, o której mowa w punkcie a) powyżej; ufundowany przez Organizatora;

Organizator pobierze zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% od nagrody, o której mowa powyżej, w związku z czym kwota pieniężna wskazana w niniejszym punkcie nie zostanie wypłacona laureatowi, lecz zostanie wykorzystana do wpłaty kwoty należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, którą Organizator potrąci z kwoty pieniężnej;

3.7.2. nagroda za zajęcie II miejsca (trzech laureatów):

Fitbit VERSA 3 smartwach + GPS o wartości 849 zł;

3.7.3. nagroda za zajęcie III miejsca (trzech laureatów):

Wideorejestrator Mio MiVue™ 818 o wartości 600 zł;

3.7.4. nagroda za zajęcie IV miejsca (sześciu laureatów):

Pakiet Przeżyć „Poznaj Potęgę Motoryzacji" do wykorzystania w wyjatkowyprezent.pl o wartości 350 zł;

3.7.5. nagroda za zajęcie V miejsca (pięciu laureatów):

Wideorejestrator Mio MiVue™ C 314 o wartości 280 zł;

3.7.6. wyróżnienie (czterdziestu laureatów):

Album z cyklu „Do zjedzenia" autor Bartek Kieżun.

3.8. Nagrody konkursowe zostaną wydane w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3.9. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

3.10. Najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich drogą mailową laureatów Konkursu. Nagrodzeni uczestnicy Konkursu zobowiązani są niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wygranej w sposób określony w zawiadomieniu przekazać Organizatorowi dane niezbędne do przekazania nagrody tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.

3.11. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 30 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z pkt 3.10 z tym jednak zastrzeżeniem, że Organizator nie oferuje możliwości wysłania nagrody poza terytorium Polski.

3.12 Głosujący w Plebiscycie obowiązani są do przestrzegania zasad określonych niniejszym Regulaminem.

3.13. Uczestnictwo w głosowaniu i Konkursie jest nieodpłatne.

4. ZASADY I PRZEBIEG PLEBISCYTU

4.1. Plebiscyt ma na celu wyłonienie najlepszych modeli samochodów, rozwiązań i produktów motoryzacyjnych roku w Polsce.

4.2. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z pakietu dodatkowych świadczeń wg punktu 2.3, możliwe jest wykonywanie tych świadczeń przed startem Plebiscytu, zgodnie z zaakceptowaną ofertą.

4.3. Dokonywanie zgłoszeń do Plebiscytu odbywa się w terminie od dnia 28 lipca 2023 roku do dnia 15 września 2023 roku. Uczestnik Plebiscytu przesyła Organizatorowi na formatce „Zgłoszenie Plebiscyt 2023" swoje propozycje zakwalifikowania danego modelu/rozwiązania/produktu do kategorii oraz załącznik w postaci co najmniej jednej fotografii.

4.4. Formatka powinna zostać przesłana na adres mailowy filip.trusz@agora.pl wraz z danymi kontaktowymi Uczestnika.

4.5. Kwalifikacja dotyczy zakwalifikowania modelu/rozwiązania/produktu do jednej lub każdej z kategorii:

- thebestofmoto,

- wybranych kategorii specjalnych,

- wybranych kategorii eksperckich.

4.6. Komitet ds. Plebiscytu może zmienić kwalifikację dla spójności prezentowanych modeli/ rozwiązań/produktów.

4.7. Przebieg głosowania nad kategorią thebestofmoto:

4.7.1. I etap Plebiscytu w terminie 16 września 2023 roku – 19 września 2023 roku: 7-osobowe jury w kategorii thebestofmoto, składające się z przedstawicieli redakcji moto.pl oraz innych osób wybranych przez redakcję Serwisu, dokona wyboru maksymalnie 14 najlepszych modeli samochodów.

4.7.2. Wybór nastąpi na podstawie poniższej tabeli, którą uzupełnia każdy z jurorów kategorii thebestof.moto.pl, przyznając każdemu zgłoszonemu modelowi ocenę w skali od 10 do 0, przy czym 10 – oznacza najlepszą notę.

embed

Karta do głosowania w Plebiscycie TheBestofMoto Moto.pl

4.7.3. Finałową 14 stanowią modele, które otrzymają najwyższą sumę głosów w głosowaniu wszystkich jurorów – nominacje.

4.7.4. O ile jury uzna, że spośród nadesłanych zgłoszeń mniej niż 14 spełnia wymóg poddania pod głosowanie w Plebiscycie, jest uprawnione do uzupełnienia liczby nominacji o własne propozycje i oceny ich wg tabeli 4.7.2. tak, aby łącznie lista obejmowała 14 modeli samochodów nominowanych w Plebiscycie.

4.7.5. Modele wskazane przez jurorów zostaną poddane pod głosowanie użytkowników Serwisu (etap II: w terminie się 20.09.2023 – 14.11.2023).

4.7.6. II etap Plebiscytu: nominacje, o których mowa w pkt. 4.7.3. w dniu 20.09.2023 zostaną opublikowane w Serwisie i poddane głosowaniu użytkowników.

4.7.7. Głosowanie użytkowników odbywa się przez zaznaczenie najlepszego modelu (opcja jednokrotnego wyboru).

4.7.8. Głosy użytkowników Serwisu są przeliczane wg poniższego schematu i liczą się, jako ocena dodatkowego jurora podczas wyboru tytułu „thebestof.moto.pl"

model, który zajął 1 miejsce w głosowaniu użytkowników = 70 punktów

model, który zajął 2 miejsce w głosowaniu użytkowników = 65 punktów

model, który zajął 3 miejsce w głosowaniu użytkowników = 60 punktów

model, który zajął 4 miejsce w głosowaniu użytkowników = 55 punktów

model, który zajął 5 miejsce w głosowaniu użytkowników = 50 punktów

model, który zajął 6 miejsce w głosowaniu użytkowników = 45 punktów

model, który zajął 7 miejsce w głosowaniu użytkowników = 40 punktów

model, który zajął 8 miejsce w głosowaniu użytkowników = 35 punktów

model, który zajął 9 miejsce w głosowaniu użytkowników = 30 punktów

model, który zajął 10 miejsce w głosowaniu użytkowników = 25 punktów

model, który zajął 11 miejsce w głosowaniu użytkowników = 20 punktów

model, który zajął 12 miejsce w głosowaniu użytkowników = 15 punktów

model, który zajął 13 miejsce w głosowaniu użytkowników = 10 punktów

model, który zajął 14 miejsce w głosowaniu użytkowników = 5 punktów.

4.7.9. Wybór tytułu „thebestofmoto" nastąpi na podstawie zsumowania punktów użytkowników Serwisu (wg metodologii z punktu 4.7.8) oraz ponownego głosowania jurorów wg tabeli z punktu 4.7.2, w której wyszczególnione będą już tylko nominowane modele.

4.7.10. Wyniki głosowania zostaną opublikowane w serwisie https://moto.pl/plebiscyt2023/0,0.html po zakończeniu Plebiscytu, tj. najpóźniej do 30 listopada 2023 roku.

4.7.11. To, jak głosowali poszczególni jurorzy jest niejawne.

4.8. Przebieg głosowania nad kategoriami specjalnymi:

4.8.1. Dokonywanie zgłoszeń do Plebiscytu odbywa się w terminie od dnia 28 lipca 2023 roku do dnia 15 września 2023 roku. Uczestnik zgłasza model/rozwiązanie/produkt w kategoriach specjalnych, przy czym możliwe jest zgłoszenie do każdej z kategorii specjalnych. Głosowanie będzie dotyczyć 14 kategorii specjalnych, tj.:

Samochód miejski,

Samochód praktyczny

Samochód rodzinny

Mały samochód dla aktywnych

Samochód uniwersalny

Samochód luksusowy

Samochód sportowy

Samochód legenda

Samochód dostawczy

Innowacja motoryzacyjna roku

Influencer motoryzacyjny roku

Motoryzacyjny gadżet roku

Skutery i motocykle 125 cm3

Motocykle

4.8.2 Modele/rozwiązania/produkty zweryfikowane i zaakceptowane przez Komisję ds. Plebiscytu zostaną poddane pod głosowanie użytkowników Serwisu w Plebiscycie, które odbędzie w terminie się 20.09.2023 – 14.11.2023.

4.8.3. Zwycięzcy w kategoriach specjalnych wybierani są wyłącznie przez użytkowników Serwisu w Plebiscycie.

4.8.4 Aby oddać w Plebiscycie ważny głos oraz wziąć udział w Konkursie, głosujący musi postępować zgodnie z punktem 3 niniejszego regulaminu.

4.8.5 Wyniki głosowania zostaną opublikowane w serwisie https://moto.pl/plebiscyt2023/0,0.html po zakończeniu Plebiscytu, tj. najpóźniej do 30 listopada 2023 roku.

4.9. Przebieg głosowania nad kategoriami eksperckimi:

4.9.1 . Dokonywanie zgłoszeń do Plebiscytu odbywa się w terminie od dnia 28 lipca 2023 roku do dnia 15 września 2023 roku. Uczestnik zgłasza model/rozwiązanie/produkt w kategoriach eksperckich, przy czym możliwe jest zgłoszenie modelu/rozwiązania/produktu do każdej z kategorii eksperckiej. Głosowanie będzie dotyczyć 4 kategorii eksperckich, tj.:

Kategoria – Odpowiedzialność Społeczna Biznesu 

Kategoria – Produkt finansowy roku 

Kategoria – Design Moto

Kategoria - Działanie reklamowe na polskim rynku

4.9.2. Modele/rozwiązania/produkty zweryfikowane i zaakceptowane przez Komisję ds. Plebiscytu zostaną poddane pod głosowanie jurorów w terminie się 20.09.2023 – 14.11.2023.

4.9.3. Jurorzy oddają głos w swoich kategoriach i nadają rangę trzem najlepszym modelom/rozwiązaniom/produktom/usługom – do wyboru dostarczają subiektywny opis motywacji wyboru.

4.9.4. Głosy sumuje się w poniższy sposób (i jest to podstawa do wyłonienia zwycięzcy):

- 15 punktów – I wybór

- 10 punktów – II wybór

- 5 punktów – III wybór.

4.9.5. Wyniki głosowania zostaną opublikowane w serwisie https://moto.pl/plebiscyt2023/0,0.html niezwłocznie po zakończeniu Plebiscytu, tj. najpóźniej do 30 listopada 2023 roku.

4.10.6. To, jak głosowali poszczególni jurorzy jest niejawne.

5. REKLAMACJE

5.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Plebiscytem i Konkursem należy składać na pisemnie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub na adres e-mail: moto.redakcja@agora.pl z dopiskiem „thebestof.moto.pl".

5.2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – INFORMACJA, DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z PLEBISCYTEM I KONKURSEM

6.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator").

6.2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: moto.redakcja@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

6.3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

6.4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:

6.4.1. w celu przeprowadzenia Plebiscytu lub odpowiednio: Konkursu - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie"); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu Plebiscytu i Konkursu (w tym przekazaniu nagrody);

6.4.2. w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

6.4.3. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

6.5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, tj. podmiotom uczestniczącym w przekazaniu nagród.

6.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Plebiscytu i Konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Plebiscytu i Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6.7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6.8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.9 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 6.4.1 i 6.4.3 powyżej z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.

6.10 Podanie danych osobowych jest niezbędne do Pani/ Pana udziału w Plebiscycie i odpowiednio - Konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu i Konkursu.

7.2 Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu i Konkursu są dostępne na stronie internetowej https://moto.pl/thebestofmoto/0,0.html oraz w siedzibie Organizatora.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.