Regulamin plebiscytu The Best of Moto 2021

Regulamin plebiscytu thebestof.moto.pl

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1.1. Organizatorem plebiscytu "The Best of Moto", zwanego dalej "Plebiscytem" oraz towarzyszącego mu konkursu jak również fundatorem nagród jest: Agora S.A., z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 46 580 831,00 zł, NIP 526-030-56-44, właściciel serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.moto.pl („Serwis"), zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Fundatorem nagród w konkursie towarzyszącym Plebiscytowi jest MITAC Europe Ltd sp. z o.o. oddział w Polsce z siedzbą w Warszawie, ul. Puławska 405A, 02-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290564, NIP 1070008450, producent nagrody określonej w pkt 3.6.2.

1.3. Organizator informuje o Plebiscycie na stronach Serwisu, jak również na swoim profilu moto.pl na stronie internetowej serwisu Facebook.com ("Profil").

1.4. Plebiscyt zostanie przeprowadzony od dnia 20.09.2021 od godziny 12:00 do dnia 15.11.2021 do godziny 23:59.

1.5. Regulamin określa zasady przebiegu Plebiscytu, wyłonienia jego laureatów oraz laureatów Konkursu.

1.6. Organizator powołuje Komisję ds. Plebiscytu, której zadaniem jest prowadzenie prac przewidzianych niniejszym regulaminem oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu.

1.7. Komisja ds. Plebiscytu składa się z 3 osób, pracowników lub jurorów delegowanych przez Organizatora.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA (dla uczestnika Plebiscytu)

2.1. Uczestnikami Plebiscytu mogą być firmy z branży motoryzacyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej oraz każde inne podmioty posiadające rozwiązania dedykowane szeroko rozumianej motoryzacji, zaproszone przez Organizatora do wzięcia udziału w Plebiscycie („Uczestnicy Plebiscytu").

2.2. Podstawowe uczestnictwo w Plebiscycie jest nieodpłatne.

2.3. Organizator dopuszcza odpłatność przy wyborze pakietu dodatkowych świadczeń promocyjnych wybranych przez Uczestnika Plebiscytu według Cennika Organizatora.

2.4. Zakwalifikowanie do Plebiscytu uwarunkowane jest datą wprowadzenia na rynek polski cennika dla modelu/rozwiązania/produktu, zgodnie z pkt. 2.5 poniżej.

2.5. Data wprowadzenia, o której mowa w punkcie 2.4. powinna zawierać się w okresie od 1 października 2020 do 1 października 2021 roku.

2.6. Komisja ds. plebiscytu może dopuścić warunkowo do udziału w Plebiscycie

modele/rozwiązania/produkty, które nie spełniają wymogów punktów 2.4 i 2.5 jeżeli uzna, że włączenie konkretnego modelu/rozwiązania/produktu jest istotne dla pełni obrazu rynku motoryzacyjnego w danym roku.

2.7. Uczestnicy Plebiscytu obowiązani są do przestrzegania zasad określonych niniejszym Regulaminem.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W GŁOSOWANIU I KONKURSIE (dla głosujących w Plebiscycie)

3.1. Głosującymi w Plebiscycie mogą być użytkownicy dedykowanej strony internetowej Organizatora poświęconej Plebiscytowi https://moto.pl/plebiscyt2021/0,0.html.

3.2. Głosujący w Plebiscycie mogą wziąć udział w konkursie („Konkurs") i odpowiedzieć na jedno pytanie Organizatora zawarte przy każdej kategorii Głosowania, tj. „Dlaczego wybrałeś ten model/rozwiązanie/produkt/? Proszę uzasadnij krótko swój wybór." Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, Fundatora oraz Uczestników Plebiscytu, ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

3.3. Konkurs odbywa się na stronie https://moto.pl/plebiscyt2021/0,0.html

3.4. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

- oddać ważny głos w Plebiscycie, tj. głosujący musi skorzystać z formularza głosowania dostępnego w Serwisie https://moto.pl/plebiscyt2021/0,0.html oznaczyć wybrany model lub rozwiązanie lub produkt, w danej kategorii głównej lub specjalnej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oraz wysłać głos poprzez naciśnięcie pola GŁOSUJ (po oddaniu głosu w sposób określony powyżej uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian),

- odpowiedzieć na pytanie dostępne pod polem wyboru („Dlaczego wybrałeś ten model/rozwiązanie/produkt? Proszę uzasadnij krótko swój wybór."), pozostawić niezbędne do kontaktu w przypadku wygranej dane osobowe (imię, nazwisko, adres email) oraz wysłać odpowiedź wraz z danymi do kontaktu. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu,

- mieć ukończone 18 lat.

3.5. Po zakończeniu głosowania, najpóźniej do 30 listopada 2021 roku Komisja ds. Plebiscytu wyłoni laureatów Konkursu, którym przyzna nagrody. Jury wyłoni

jednego laureata pierwszego miejsca,

czterech laureatów drugiego miejsca,

pięciu laureatów trzeciego miejsca,

czterdziestu laureatów wyróżnień.

Wyłaniając zwycięzców, Komisja ds. Plebiscytu będzie się kierować zgodnością pracy konkursowej z zadaniem konkursowym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac.

3.6. Nagrodami w Konkursie są:

3.6.1. nagroda główna za zajęcie pierwszego miejsca (jeden laureat):

zestaw obejmujący: jednoślad Aprilia, marki SXR 50, rok produkcji 2021 r., o wartości 11 200 zł brutto, oraz kwotę pieniężną w wysokości 1/9 wartości nagrody rzeczowej, o której mowa w punkcie a) powyżej; ufundowany przez Organizatora;

Organizator pobierze zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% od nagrody, o której mowa powyżej, w związku z czym kwota pieniężna wskazana w niniejszym punkcie nie zostanie wypłacona laureatowi, lecz zostanie wykorzystana do wpłaty kwoty należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, którą Organizator potrąci z kwoty pieniężnej;

3.6.2. nagroda za zajęcie II miejsca (czterech laureatów):

Wideorejestrator Mio Mivue 818 o wartości 670 zł;

3.6.3. nagroda za zajęcie III miejsca (pięciu laureatów):

Tracker aktywności fizycznej Fitbit Inspire 2 o wartości 469 zł;

3.6.4. wyróżnienie (czterdziestu laureatów):

perfumy Jaguar o wartości ... zł.

3.7. Nagrody konkursowe zostaną wydane w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3.8. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

3.9. Najpóźniej do dnia 30 listopada 2021 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich drogą mailową laureatów Konkursu. Nagrodzeni uczestnicy Konkursu zobowiązani są niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wygranej w sposób określony w zawiadomieniu przekazać Organizatorowi dane niezbędne do przekazania nagrody tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.

3.10 Miejscowością odbioru nagrody określonej w pkt 3.6.1 jest Warszawa. Laureat nagrody zostanie powiadomiony przez Organizatora o terminie udostępnienia nagrody do odbioru. Wszelkie koszty dotarcia do miejsca odbioru nagrody i powrotu laureaci ponoszą we własnym zakresie.

3.11. Nagrody określone w pkt 3.6.2 – 3.6.4 zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 30 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z pkt 3.9 z tym jednak zastrzeżeniem, że Organizator nie oferuje możliwości wysłania nagrody poza terytorium Polski.

3.12 Głosujący w Plebiscycie obowiązani są do przestrzegania zasad określonych niniejszym Regulaminem.

3.13. Uczestnictwo w głosowaniu i Konkursie jest nieodpłatne.

4. ZASADY I PRZEBIEG PLEBISCYTU

4.1. Plebiscyt ma na celu wyłonienie najlepszych modeli samochodów, rozwiązań i produktów motoryzacyjnych roku w Polsce.

4.2. Plebiscyt odbywa się od dnia 20.09.2021 r. od godziny 12:00 do dnia 15.11.2021 r. do godziny 23:59, przy czym dokonywanie zgłoszeń do Plebiscytu następuje w dniach 14 lipca 2021 r. – 10 września 2021 r.

4.3. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z pakietu dodatkowych świadczeń wg punktu 2.3, możliwe jest wykonywanie tych świadczeń przed startem Plebiscytu, zgodnie z zaakceptowaną ofertą.

4.4. Uczestnik Plebiscytu przesyła Organizatorowi na formatce „Zgłoszenie Plebiscyt 2021" swoje propozycje zakwalifikowania danego modelu/rozwiązania/produktu do kategorii oraz załącznik w postaci co najmniej jednej fotografii.

4.5. Kwalifikacja dotyczy zakwalifikowania modelu/rozwiązania/produktu do jednej lub każdej z kategorii:

- thebestofmoto,

- wybranych kategorii specjalnych,

- wybranych kategorii eksperckich.

4.6. Formatka powinna zostać przesłana na adres mailowy tomasz.korniejew@agora.pl wraz z danymi kontaktowymi Uczestnika, najpóźniej do 10 września 2021 roku.

4.7. Komitet ds. Plebiscytu może zmienić kwalifikację dla spójności prezentowanych modeli/ rozwiązań/produktów.

4.8. Przebieg głosowania nad kategorią thebestofmoto:

4.8.1. I etap Plebiscytu: 7-osobowe jury w kategorii thebestofmoto, składające się z przedstawicieli redakcji moto.pl oraz innych osób wybranych przez redakcję Serwisu, dokona wyboru maksymalnie 14 najlepszych modeli samochodów.

4.8.2. Wybór nastąpi na podstawie poniższej tabeli, którą uzupełnia każdy z jurorów kategorii thebestof.moto.pl, przyznając każdemu zgłoszonemu modelowi ocenę w skali od 10 do 0, przy czym 10 – oznacza najlepszą notę.

  • Model
  • Otoczenie kierowcy
  • Wydajność/osiągi
  • Wartość/cena
  • Bezpieczeństwo
  • Ekologia
  • Znaczenie rynkowe
  • Wartość emocjonalna
  • Suma

Karta do głosowania w Plebiscycie TheBestofMoto Moto.pl

4.8.3. Finałową 14 stanowią modele, które otrzymają najwyższą sumę głosów w głosowaniu wszystkich jurorów – nominacje.

4.8.4. O ile jury uzna, że spośród nadesłanych zgłoszeń mniej niż 14 spełnia wymóg poddania pod głosowanie w Plebiscycie, jest uprawnione do uzupełnienia liczby nominacji o własne propozycje i oceny ich wg tabeli 4.8.2. tak, aby łącznie lista obejmowała 14 modeli samochodów nominowanych w Plebiscycie.

4.8.5. Modele wskazane przez jurorów zostaną poddane pod głosowanie użytkowników Serwisu i Profilu w Plebiscycie (etap II), który rozpoczyna się 20 września 2021 roku.

4.8.6. II etap Plebiscytu: nominacje, o których mowa w pkt. 4.8.3. zostaną opublikowane w Serwisie i poddane głosowaniu użytkowników.

4.8.7. Głosowanie użytkowników odbywa się przez zaznaczenie najlepszego modelu (opcja jednokrotnego wyboru).

4.8.8. Głosy użytkowników Serwisu są przeliczane wg poniższego schematu i liczą się, jako ocena dodatkowego jurora podczas wyboru tytułu „thebestof.moto.pl"

model, który zajął 1 miejsce w głosowaniu użytkowników = 70 punktów

model, który zajął 2 miejsce w głosowaniu użytkowników = 65 punktów

model, który zajął 3 miejsce w głosowaniu użytkowników = 60 punktów

model, który zajął 4 miejsce w głosowaniu użytkowników = 55 punktów

model, który zajął 5 miejsce w głosowaniu użytkowników = 50 punktów

model, który zajął 6 miejsce w głosowaniu użytkowników = 45 punktów

model, który zajął 7 miejsce w głosowaniu użytkowników = 40 punktów

model, który zajął 8 miejsce w głosowaniu użytkowników = 35 punktów

model, który zajął 9 miejsce w głosowaniu użytkowników = 30 punktów

model, który zajął 10 miejsce w głosowaniu użytkowników = 25 punktów

model, który zajął 11 miejsce w głosowaniu użytkowników = 20 punktów

model, który zajął 12 miejsce w głosowaniu użytkowników = 15 punktów

model, który zajął 13 miejsce w głosowaniu użytkowników = 10 punktów

model, który zajął 14 miejsce w głosowaniu użytkowników = 5 punktów.

4.8.9. Wybór tytułu „thebestofmoto" nastąpi na podstawie zsumowania punktów użytkowników Serwisu (wg metodologii z punktu 4.8.8) oraz ponownego głosowania jurorów wg tabeli z punktu 4.8.2, w której wyszczególnione będą już tylko nominowane modele.

4.8.10. Wyniki głosowania zostaną opublikowane w serwisie https://moto.pl/plebiscyt2021/0,0.html po zakończeniu Plebiscytu, tj. najpóźniej do 30 listopada 2021 roku.

4.8.11. To, jak głosowali poszczególni jurorzy jest niejawne.

4.9. Przebieg głosowania nad kategoriami specjalnymi:

4.9.1. Uczestnik zgłasza model/rozwiązanie/produkt w kategoriach specjalnych, przy czym możliwe jest zgłoszenie do każdej z kategorii specjalnych. Głosowanie będzie dotyczyć 11 kategorii specjalnych, tj.:

Samochód miejski,

Samochód praktyczny

Samochód rodzinny

Mały samochód dla aktywnych

Samochód uniwersalny

Samochód luksusowy

Samochód sportowy

Samochód legenda

Napęd alternatywny

Innowacja motoryzacyjna roku

Influencer motoryzacyjny roku

4.9.2 Modele/rozwiązania/produkty zweryfikowane i zaakceptowane przez Komisję ds. Plebiscytu zostaną poddane pod głosowanie użytkowników Serwisu i Profilu w Plebiscycie, który rozpoczyna się 20 września 2021 roku.

4.9.3. Zwycięzcy w kategoriach specjalnych wybierani są wyłącznie przez użytkowników Serwisu i Profilu w Plebiscycie.

4.9.4 Aby oddać w Plebiscycie ważny głos oraz wziąć udział w Konkursie, głosujący musi postępować zgodnie z punktem 3 niniejszego regulaminu.

4.9.5 Wyniki głosowania zostaną opublikowane w serwisie https://moto.pl/plebiscyt2021/0,0.html po zakończeniu Plebiscytu, tj. najpóźniej do 30 listopada 2021 roku.

4.10. Przebieg głosowania nad kategoriami eksperckimi:

4.10.1 Uczestnik zgłasza model/rozwiązanie/produkt w kategoriach eksperckich, przy czym możliwe jest zgłoszenie modelu/rozwiązania/produktu do każdej z kategorii eksperckiej. Głosowanie będzie dotyczyć 4 kategorii eksperckich, tj.:

Kategoria – Odpowiedzialność Społeczna Biznesu

Kategoria – Produkt finansowy roku

Kategoria – Design Moto

Kategoria - Działanie reklamowe na polskim rynku

4.10.2. Modele/rozwiązania/produkty zweryfikowane i zaakceptowane przez Komisję ds. Plebiscytu zostaną poddane pod głosowanie jurorów.

4.10.3. Jurorzy oddają głos w swoich kategoriach i nadają rangę trzem najlepszym modelom/rozwiązaniom/produktom/usługom – do wyboru dostarczają subiektywny opis motywacji wyboru.

4.10.4. Głosy sumuje się w poniższy sposób (i jest to podstawa do wyłonienia zwycięzcy):

- 15 punktów – I wybór

- 10 punktów – II wybór

- 5 punktów – III wybór.

4.10.5. Wyniki głosowania zostaną opublikowane w serwisie https://moto.pl/plebiscyt2021/0,0.html niezwłocznie po zakończeniu Plebiscytu, tj. najpóźniej do 30 listopada 2021 roku.

4.10.6. To, jak głosowali poszczególni jurorzy jest niejawne.

5. REKLAMACJE

5.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Plebiscytem i Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „thebestof.moto.pl".

5.2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym.

5.3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – INFORMACJA, DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z PLEBISCYTEM I KONKURSEM

6.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator").

6.2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

6.3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

6.4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:

6.4.1. w celu przeprowadzenia Plebiscytu lub odpowiednio: Konkursu - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie"); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu Plebiscytu i Konkursu (w tym przekazaniu nagrody);

6.4.2. w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

6.4.3. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

6.5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, tj. podmiotom uczestniczącym w przekazaniu nagród.

6.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Plebiscytu i Konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Plebiscytu i Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6.7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6.8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.9 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 6.4.1 i 6.4.3 powyżej z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.

6.10 Podanie danych osobowych jest niezbędne do Pani/ Pana udziału w Plebiscycie i odpowiednio - Konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu i Konkursu.

7.2 Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu i Konkursu są dostępne na stronie internetowej https://moto.pl/plebiscyt2021/0,0.html oraz w siedzibie Organizatora.

Więcej o: