Tabliczki do znaków

Tabliczki do znaków wyrażają dodatkowe informacje, które stanowią uzupełnienie treści znaków, pod którymi są umieszczone. Mogą wskazywać zakres występowania niebezpieczeństwa, obowiązywania zakazu, informować o wyłączeniu z obowiązku stosowania się do danego znaku określonych użytkowników ruchu drogowego. To dzięki nim znak staje się bardziej czytelny, zrozumiały, a treść, którą niesie jest oczywista i nie może być poddawana dyskusji.

Tabliczki do znaków mają kształt prostokąta. Posiadają kolor tła adekwatny do tła znaku, który uzupełniają. Mogą zawierać informacje o odległościach wyrażonych w metrach lub kilometrach, wskazywać drogi z pierwszeństwem przejazdu na skrzyżowaniach, informować o wysokości spadku lub wzniesienia drogi, ostrzegać przed spadkami drogi lub koleinami, wskazywać miejsca, w których często dochodzi do wypadków i kolizji drogowych, określać jakich pojazdów dotyczy znak lub jakich znak nie dotyczy, informować o płatności dróg, etc.

Spis treści: Tabliczki do znaków drogowych

 • T-1 Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
 • T-1a Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
 • T-1b Tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu
 • T-2 Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
 • T-3 Tabliczka wskazująca koniec odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
 • T-3a Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój
 • T-4 Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów
 • T-5 Tabliczka wskazująca początek drogi krętej
 • T-6a Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
 • T-6b Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
 • T-6c Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)
 • T-6d Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)
 • T-7 Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe
 • T-8 Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
 • T-9 Tabliczka wskazująca rzeczywistą wartość spadku lub wzniesienia drogi
 • T-10 Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze
 • T-11 Tabliczka wskazująca przeprawę promową
 • T-12 Tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni
 • T-13 Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein
 • T-14 Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
 • T-15 Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
 • T-16 Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
 • T-17 Tabliczka wskazująca granicę państwa
 • T-18 Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
 • T-19 Tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych
 • T-20 Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
 • T-21 Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje
 • T-22 Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
 • T-23a Tabliczka wskazująca motocykle
 • T-23b Tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t oraz ciągniki samochodowe
 • T-23c Tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne
 • T-23d Tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą
 • T-23e Tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową
 • T-23f Tabliczka wskazująca autobusy
 • T-23g Tabliczka wskazująca trolejbusy
 • T-23h Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi
 • T-23i Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwopalnymi
 • T-23j Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę
 • T-24 Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
 • T-25a Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania
 • T-25b Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania
 • T-25c Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania
 • T-26 Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania się dotyczy strony placu
 • T-27 Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych często uczęszczane jest przez dzieci
 • T-28 Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata
 • T-28a Tabliczka wskazująca koniec odcinka drogi, za przejazd którym pobierana jest opłata
 • T-29 Tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej
 • T-30 Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
 • T-31 Tabliczka wskazująca kategorię tunelu
 • T-32 Tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego podjazdu
 • T-33 Tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy
 • T-34 Tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną

T-1 Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego

Znak T-1Znak T-1 Znak T-1 Znak T-1

Tabliczka T-1 może występować razem ze znakiem ostrzegawczym. Informuje ona kierującego pojazdem o tym, jaka odległość dzieli go od niebezpieczeństwa wskazanego na znaku, do którego przylega. Oznacza to, że dane niebezpieczeństwo występuje pojedynczo. Użytkownik ruchu drogowego powinien zachować w takim przypadku szczególną ostrożność, zredukować prędkość, by móc uniknąć zagrożenia dla siebie, innych użytkowników ruchu drogowego oraz płynności ruchu drogowego. Tabliczka zawiera żółte tło, czarne obramowanie i czarny napis.

T-1a Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu

Znak T-1aZnak T-1a Znak T-1a Znak T-1a

Tabliczka T-1a może występować razem ze znakiem informacyjnym. Informuje ona kierującego pojazdem o tym, jaka odległość dzieli go od od początku lub końca drogi bądź pasa ruchu. Występuje z następującymi znakami informacyjnymi: D-7 droga ekspresowa, D-8 koniec drogi ekspresowej, D-9 autostrada, D-10 koniec autostrady, D-11 początek pasa ruchu dla autobusów, D-13 początek ruchu pasa powolnego, D-13a początek pasa ruchu oraz D-14 koniec pasa ruchu. Zawiera niebieskie tło, białe obramowanie oraz białą wartość liczbową wyrażoną w metrach, wpisaną w tabliczkę.

T-1b Tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu

Znak T-1bZnak T-1b Znak T-1b Znak T-1b

Tabliczka T-1b występuje ze znakiem D-37 (tunel). Umieszczona jest przed wjazdem do tunelu w odległości 500 metrów od tego tunelu. Jeśli długość tunelu przekracza 3000 metrów, wówczas pojawia się w tunelu co 1000 metrów, informując jaka odległość dzieli kierującego pojazdem do końca tunelu. W Polsce trudno spotkać się z taką sytuacją, gdyż najdłuższy tunel w naszym kraju ma długość 900 metrów. Tabliczka ma niebieskie tło, białe obramowanie, wartość liczbową wyrażającą długość tunelu w metrach.

T-2 Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

Znak T-2Znak T-2 Znak T-2 Znak T-2

Tabliczka T-2 występuje ze znakami ostrzegawczymi, które ostrzegają kierujących pojazdem o występującym na drodze niebezpieczeństwie. Określa ona długość odcinka drogi, na którym wyrażone przez znak ostrzegawczy niebezpieczeństwo występuje lub powtarza się. Stosuje się ją wówczas, kiedy owy odcinek ma długość większą niż 500 metrów. Tabliczka posiada żółte tło, czarne obramowanie oraz wartość liczbową wyrażającą długość niebezpiecznego odcinka drogi wraz ze strzałkami kierunkowymi. Kierowca ma obowiązek zachować szczególną ostrożność oraz dostosować swoją prędkość do warunków na drodze.

T-3 Tabliczka wskazująca koniec odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

Znak T-3Znak T-3 Znak T-3 Znak T-3

Tabliczka T-3 występuje ze znakiem ostrzegawczym i informuje kierującego pojazdem o tym, że odcinek drogi, na którym powtarzało się lub występowało niebezpieczeństwo, skończył się. Posiada żółte tło, czarne obramowanie i czarny napis Koniec . Występowanie tabliczki T-3 nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności oraz poruszania się zgodnie z przepisami ruchu drogowego tak, by nie stanowić zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego oraz płynności ruchu.

T-3a Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój

Znak T-3aZnak T-3a Znak T-3a Znak T-3a

Tabliczka T-3a występuje ze znakiem informacyjnym D-18 (parking) lub D-18b (parking zadaszony). Informuje kierującego pojazdem, że w miejscu występowania znaku i tabliczki kończy się parking. T-3 stosuje się głównie w przypadkach parkingów wyznaczonych wzdłuż jezdni. Parkowanie pojazdu poza wyznaczonymi miejscami postojowymi jest dozwolone wyłącznie wówczas, gdy nie występuje w pobliżu zakaz postoju.

T-4 Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów

Znak T-4Znak T-4 Znak T-4 Znak T-4

Tabliczka T-4 występuje ze znakiem A-3 (niebezpieczne zakręty- pierwszy w prawo) lub A-4 (niebezpieczne zakręty- pierwszy w lewo) i określa liczbę niebezpiecznych zakrętów. Stosuje się ją wówczas, gdy liczba niebezpiecznych zakrętów jest większa niż dwa, a odległość między nimi jest mniejsza, niż 300 metrów. Stanowi cenną informację w kontekście bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, bowiem mogą oni odpowiednio wcześnie przygotować się do serii niebezpiecznych zakrętów i bezproblemowo je pokonać.

T-5 Tabliczka wskazująca początek drogi krętej

Znak T-5Znak T-5 Znak T-5 Znak T-5

Tabliczka T-5 występuje ze znakiem A-3 (niebezpieczne zakręty- pierwszy w prawo) lub A-4 (niebezpieczne zakręty- pierwszy w lewo) i informuje o tym, że droga, po której poruszać się będzie kierujący pojazdem jest drogą krętą, więc musi on zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość. Drogą krętą nazywamy taką drogę, której krętość przekracza 160 stopni na kilometr. Tabliczka ma żółte tło, czarne obramowanie i czarny symbol oraz napis "droga kręta"

T-6a Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)

Znak T-6aZnak T-6a Znak T-6a Znak T-6a

Tabliczka T-6a stosowana jest ze znakiem D-1 (droga z pierwszeństwem) w przypadku, kiedy droga z pierwszeństwem przejazdu nie przebiega na wprost przez skrzyżowanie. Umieszczana jest na drodze z pierwszeństwem i informuje kierującego pojazdem o jej przebiegu. Kierowca musi pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności mimo posiadania pierwszeństwa wjazdu na skrzyżowanie i dostosować się do przedstawionego na tabliczce układu dróg.

T-6b Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)

Znak T-6bZnak T-6b Znak T-6b Znak T-6b

Tabliczka T-6b stosowana jest ze znakiem D-1 (droga z pierwszeństwem przejazdu) lub znakiem A-6a (skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach). Umieszczana jest na drodze z pierwszeństwem przejazdu i informuje kierującego pojazdem o przebiegu dróg na najbliższym odcinku drogi. Kierowca poruszający się po drodze z pierwszeństwem powinien mimo wszystko zachować szczególną ostrożność.

T-6c Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)

Znak T-6cZnak T-6c Znak T-6c Znak T-6c

Tabliczka T-6c stosowana jest ze znakiem A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu) oraz B-20 (stop). Umieszczana jest na drodze podporządkowanej i informuje kierującego pojazdem o przebiegu drogi z pierwszeństwem przejazdu. Kierowca poruszający się drogą podporządkowaną ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa uczestnikom ruchu na drodze głównej oraz zachować szczególną ostrożność podczas włączania się do ruchu. Tabliczka zawiera żółte tło oraz przedstawia układ dróg, w którym podporządkowane przedstawione są za pomocą cieńszych, czarnych linii, natomiast droga z pierwszeństwem przedstawiona jest za pomocą linii grubszej.

T-6d Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)

Znak T-6dZnak T-6d Znak T-6d Znak T-6d

Tabliczka T-6d stosowana jest ze znakiem A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu) oraz B-20 (stop). Umieszczana jest na drodze podporządkowanej i informuje kierującego pojazdem o niesymetrycznym układzie dróg podporządkowanych, występujących wzdłuż drogi z pierwszeństwem przejazdu. Kierowca ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, zbliżając się do drogi z pierwszeństwem przejazdu, ustąpić tego pierwszeństwa kierowcom znajdującym się na drodze głównej i bezpiecznie włączyć się do ruchu.

T-7 Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe

Znak T-7Znak T-7 Znak T-7 Znak T-7

Tabliczka T-7 stosowana jest ze znakiem A-9 (przejazd kolejowy z zaporami), A-10 (przejazd kolejowy bez zapór) lub A-21 tramwaj. Umieszczana jest przy przejeździe tramwajowym lub kolejowym i informuje kierującego pojazdem w jaki sposób przebiegają drogi i tory, pod jakim kątem się krzyżują. Stosuje się ją w przypadku kiedy kąt skrzyżowania drogi i torów jest ostry albo tory kolejowe lub tramwajowe przebiegają po łuku. Tabliczka ma żółte tło, czarne obramowanie oraz symbol drogi (grubsza czarna linia) oraz torów (cienkie czarne linie).

T-8 Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe

Znak T-8Znak T-8 Znak T-8 Znak T-8

Tabliczka T-8 stosowana jest ze znakiem A-21 (tramwaj) lub A-30 (inne niebezpieczeństwo). Umieszczana jest przy miejscu, gdzie pas ruchu jest skierowany na torowisko tramwajowe. Kierujący pojazdem ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i w taki sposób znaleźć się na torowisku tramwajowym, by nie stanowić zagrożenia dla kierującego tramwajem, który w tym przypadku ma pierwszeństwo oraz dla innych uczestników ruchu drogowego. Tabliczka ma żółte tło, czarne obramowanie, symbol torowiska tramwajowego i strzałki, wskazujące sposób skierowania ruchu pojazdów na tory tramwajowe.

T-9 Tabliczka wskazująca rzeczywistą wartość spadku lub wzniesienia drogi

Znak T-9Znak T-9 Znak T-9 Znak T-9

Tabliczka T-9 stosowana jest ze znakiem A-22 (niebezpieczny zjazd) lub A-23 (stromy podjazd). Umieszczana jest przy miejscu, w którym zaczyna się spadek drogi lub jej wzniesienie. Kierujący pojazdem ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i dostosować swoją prędkość do bezpiecznego pokonania spadku lub wzniesienia. Tabliczka ma żółte tło, czarne obramowanie i procentową wartość wskazującą na rzeczywistą wartość spadku lub wzniesienia drogi (tangens kąta nachylenia drogi do poziomu).

T-10 Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze

Znak T-10Znak T-10 Znak T-10 Znak T-10

Tabliczka T-10 występuje ze znakiem A-30 (inne niebezpieczeństwo). Umieszczana jest w pobliżu bocznicy kolejowej, toru manewrowego lub linii kolejowej, która nie jest regularnie wykorzystywana. Kierujący pojazdem ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, dostosować swoją prędkość i upewnić się, że przejazd przez tor lub bocznicę jest bezpieczny i nie zagraża innych użytkownikom ruchu drogowego. Tabliczka ma żółte tło, czarne obramowanie oraz symbol lokomotywy.

T-11 Tabliczka wskazująca przeprawę promową

Znak T-11Znak T-11 Znak T-11 Znak T-11

Tabliczka T-11 występuje ze znakiem A-30 (inne niebezpieczeństwo). Umieszczana jest w pobliżu przeprawy promowej. Kierujący pojazdem ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas wjazdu na teren przeprawy promowej lub sam prom, by nie stanowić zagrożenia dla siebie, innych użytkowników ruchu drogowego oraz płynności ruchu przy przeprawie promowej. Tabliczka ma żółte tło, czarne obramowanie oraz symbol promu.

T-12 Tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni

Znak T-12Znak T-12 Znak T-12 Znak T-12

Tabliczka T-12 występuje ze znakiem A-30 (inne niebezpieczeństwo). Umieszczana jest w pobliżu miejsca, w którym zaczyna się podłużny uskok nawierzchni. Stosuje się ją w przypadku robót drogowych, kładzenia nowej nawierzchni. Kierujący pojazdem ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, by nie dopuścić do uszkodzenia swojego pojazdu oraz nie stanowić zagrożenia dla innych uczestników ruchu oraz jego płynności. Tabliczka ma żółte tło, czarne obramowanie, napis podłużny uskok oraz symbol samochodu i drogi z podłużnym uskokiem.

T-13 Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein

Znak T-13Znak T-13 Znak T-13 Znak T-13

Tabliczka T-13 występuje ze znakiem A-30 (inne niebezpieczeństwa). Umieszczana jest w pobliżu miejsca, w którym zaczyna się odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein, czyli wzdłużnych wgnieceń drogi spowodowanych przez ciężkie pojazdy, jak samochody ciężarowe. Kierujący pojazdem ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, by nie dopuścić do uszkodzenia swojego pojazdu oraz nie stanowić zagrożenia dla innych uczestników ruchu oraz jego płynności. Tabliczka ma żółte tło, czarne obramowanie i zawiera symbol przedstawiający samochód i koleiny.

T-14 Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce

Znak T-14Znak T-14 Znak T-14 Znak T-14

Tabliczka T-14 występuje ze znakiem A-30 (inne niebezpieczeństwa). Umieszczana jest w odległości 0,5 km od miejsca częstych wypadków z ofiarami w ludziach w terenie zabudowanym i w odległości 1 km od miejsca częstych wypadków z ofiarami w ludziach na terenie niezabudowanym. Spotykane są różne odmiany tabliczki T-14: częste potrącenia pieszych, częste zderzenia z poprzedzającymi samochodami, częste zderzenia czołowe, częste zderzenia z tramwajami, przejazd kolejowy, na którym istnieje szczególne niebezpieczeństwo powstania wypadków i kolizji. Kierujący pojazdem ma obowiązek zachować szczególną ostrożność. Tabliczka ma żółte tło, czarne obramowanie oraz symbol rodzaju wypadku, którego dotyczy.

T-15 Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu

Znak T-15Znak T-15 Znak T-15 Znak T-15

Tabliczka T-15 występuje ze znakiem A-30 (inne niebezpieczeństwa). Umieszczana jest w pobliżu miejsca, w którym często dochodzi do wypadków i kolizji, które spowodowane są śliską nawierzchnią, która występuje po opadach deszczu. Kierujący pojazdem podczas opadów deszczu ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość do warunków panujących na drodze. Tabliczka ma żółte tło, czarne obramowanie, symbol samochodu wpadającego w poślizg oraz chmury deszczowej.

T-16 Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce

Znak T-16Znak T-16 Znak T-16 Znak T-16

Tabliczka T-16 występuje ze znakiem A-30 (inne niebezpieczeństwa). Umieszczana jest w pobliżu miejsca wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych. Kierujący pojazdem ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i w razie wyjazdu pojazdu uprzywilejowanego, ustąpić mu pierwszeństwa. Musi pamiętać, że w niektórych miejscach istnieje sygnalizacja świetlna, która zatrzymuje ruch, by pojazd uprzywilejowany mógł wyjechać na interwencję. Tabliczka ma żółte tło, czarne obramowanie i symbol karetki pogotowia lub wozu strażackiego.

T-17 Tabliczka wskazująca granicę państwa

Znak T-17Znak T-17 Znak T-17 Znak T-17

Tabliczka T-17 występuje ze znakiem A-30 (inne niebezpieczeństwa). Umieszczana jest w pobliżu granicy państwa, bez względu na to, czy ta granica jest otwarta, czy zamknięta. Kierujący pojazdem ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na terytorium granicy państwa i przekroczyć ją w sposób zgodny z prawem. Tabliczka ma żółte tło, czarne obramowanie oraz napis granica państwa .

T-18 Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce

Znak T-18Znak T-18 Znak T-18 Znak T-18

Tabliczka T-18 występuje ze znakiem A-30 (inne niebezpieczeństwa). Umieszczana jest w pobliżu drogi, na której nastąpiła zmiana kierunku ruchu. Występuje kilka jej odmian: zmiana kierunku ruchu o przebiegu najpierw w prawo, później w lewo; zmiana kierunku ruchu o przebiegu najpierw w lewo, a potem w prawo; zmiana kierunku ruchu o przebiegu w lewo; kierunku ruchu o przebiegu w prawo. Tabliczka ma żółte tło, czarne obramowanie i przedstawia zmianę kierunku ruchu.

T-19 Tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych

Znak T-19Znak T-19 Znak T-19 Znak T-19

Tabliczka T-19 występuje wraz ze znakiem A-14 (roboty na drodze). Umieszczana jest w pobliżu przeprowadzanych robót drogowych, związanych z malowaniem lub odnawianiem znaków drogowych poziomych. Kierujący pojazdem ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość do warunków panujących na drodze tak, by nie stanowić zagrożenia dla pracujących na drodze, innych użytkowników ruchu drogowego oraz płynności ruchu.

T-20 Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje

Znak T-20Znak T-20 Znak T-20 Znak T-20

Tabliczka T-20 występuje wraz ze znakiem zakazu, którym może być: B-33 (ograniczenie prędkości), B-35 (zakaz postoju), B-36 (zakaz zatrzymywania się), B-37 (zakaz postoju w dni nieparzyste), B-38 (zakaz postoju w dni parzyste), B-41 (zakaz ruchu pieszych). Informuje kierującego pojazdem na jakim odcinku drogi dany zakaz go obowiązuje. Tabliczka ma białe tło, czarne obramowanie oraz wartość liczbową wyrażoną w metrach lub kilometrach.

T-21 Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje

Znak T-21Znak T-21 Znak T-21 Znak T-21

Tabliczka T-21 występuje z różnymi znakami zakazu. Umieszcza się ją w pewnej odległości od miejsc, w których będzie obowiązywać dany znak zakazu, dzięki czemu kierujący pojazdem odpowiednio wcześnie zareaguje, dostosowując swoje zachowanie na drodze do zbliżającego się znaku zakazu. Tabliczka ma białe tło, czarne obramowanie oraz wartość liczbową, wskazującą odległość znaku od miejsca, od którego zakaz będzie obowiązywać.

T-22 Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych

Znak T-22Znak T-22 Znak T-22 Znak T-22

Tabliczka T-22 występuje ze znakami zakazu: B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach), B-2 (zakaz wjazdu), B-21 (zakaz skręcania w lewo), B-22 (zakaz skręcania w prawo) lub D-3 (droga jednokierunkowa). Umieszcza się ją przed drogą, na której wszystkie pojazdy objęte są danym zakazem, z którego wyłącza się rowery jednośladowe. Oznacza to, że rowerzyści mogą zignorować postawiony znak zakazu i kontynuować swoją jazdę wedle upodobania. Tabliczka ma białe tło, czarne obramowanie, napis Nie dotyczy oraz symbol roweru.

T-23a Tabliczka wskazująca motocykle

Znak T-23aZnak T-23a Znak T-23a Znak T-23a

Tabliczka T-23a występuje ze znakami zakazu, znakami nakazu oraz znakami informacyjnymi. Wskazuje ona motocykle jako grupę pojazdów, których dany znak dotyczy. Może to odnosić się np. do wymaganej prędkości minimalnej, parkingu niedostosowanego do postoju motocykli, zakazu wyprzedzania przez motocykle, etc.. Tabliczka posiada białe tło, czarne obramowanie oraz symbol motocykla.

T-23b Tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t oraz ciągniki samochodowe

Znak T-23bZnak T-23b Znak T-23b Znak T-23b

Tabliczka T-23b występuje ze znakami zakazu, znakami nakazu oraz znakami informacyjnymi. Wskazuje ona samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony oraz ciągniki samochodowe jako grupę pojazdów, których dany znak dotyczy. Może to odnosić się np. do zakazu wyprzedzania przez tę grupę pojazdów, wymaganej prędkości minimalnej na danym odcinku drogi. Tabliczka posiada białe tło, czarne obramowanie oraz symbol ciężarówki.

T-23c Tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne

Znak T-23cZnak T-23c Znak T-23c Znak T-23c

Tabliczka T-23c występuje ze znakami zakazu, znakami nakazu oraz znakami informacyjnymi. Wskazuje ona ciągniki rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne jako grupę pojazdów, których dany znak dotyczy. Może to odnosić się np. do wymaganej minimalnej prędkości na danym odcinku drogi, zakazu wyprzedzania przez wymienione pojazdy, dostępności miejsc parkingowych dla tej grupy pojazdów. Tabliczka posiada białe tło, czarne obramowanie oraz symbol ciągnika rolniczego.

T-23d Tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą

Znak T-23dZnak T-23d Znak T-23d Znak T-23d

Tabliczka T-23d występuje ze znakami zakazu, znakami nakazu oraz znakami informacyjnymi. Wskazuje ona pojazdy silnikowe z przyczepą z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą jako grupę pojazdów, których dany znak dotyczy. Może to odnosić się np. do wymaganej minimalnej prędkości na danym odcinku drogi, zakazu wyprzedzania przez wymienione pojazdy, dostępności miejsc parkingowych dla tej grupy pojazdów. Tabliczka ma białe tło, czarne obramowanie i symbol pojazdu z przyczepą.

T-23e Tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową

Znak T-23eZnak T-23e Znak T-23e Znak T-23e

Tabliczka T-23e występuje ze znakami zakazu, znakami nakazu oraz znakami informacyjnymi. Wskazuje ona pojazdy z przyczepą kempingową jako grupę pojazdów, których dany znak dotyczy. Może on odnosić się np. do wymaganej minimalnej prędkości na danym odcinku drogi, zakazu wyprzedzania przez wymienione pojazdy, dostępności miejsc parkingowych dla tej grupy pojazdów. Tabliczka ma białe tło, czarne obramowanie i symbol pojazdu z przyczepą kempingową.

T-23f Tabliczka wskazująca autobusy

Znak T-23fZnak T-23f Znak T-23f Znak T-23f

Tabliczka T-23f występuje ze znakami zakazu, znakami nakazu oraz znakami informacyjnymi. Wskazuje ona autobusy jako grupę pojazdów, których dany znak dotyczy. Może on odnosić się np. do wymaganej minimalnej prędkości na danym odcinku drogi, zakazu wyprzedzania przez wymienione pojazdy, dostępności miejsc parkingowych dla tej grupy pojazdów, ograniczenie prędkości dla autobusów. Tabliczka ma białe tło, czarne obramowanie i symbol autobusu.

T-23g Tabliczka wskazująca trolejbusy

Znak T-23gZnak T-23g Znak T-23g Znak T-23g

Tabliczka T-23g występuje ze znakami zakazu, znakami nakazu oraz znakami informacyjnymi. Wskazuje ona trolejbusy jako grupę pojazdów, których dany znak dotyczy. Może on odnosić się np. do wymaganej minimalnej prędkości poruszania się trolejbusów, ograniczenie prędkości trolejbusów, etc. Tabliczka ma białe tło, czarne obramowanie i symbol trolejbusu.

T-23h Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi

Znak T-23hZnak T-23h Znak T-23h Znak T-23h

Tabliczka T-23h występuje ze znakami zakazu, znakami nakazu oraz znakami informacyjnymi. Wskazuje ona pojazdy niebezpieczne jako grupę pojazdów, których dany znak dotyczy. Może on odnosić się np. do wymaganej minimalnej prędkości na danym odcinku drogi, zakazu wyprzedzania przez wymienione pojazdy, dostępności miejsc parkingowych dla tej grupy pojazdów. Tabliczka ma białe tło, czarne obramowanie i symbol pojazdu niebezpiecznego.

T-23i Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwopalnymi

Znak T-23iZnak T-23i Znak T-23i Znak T-23i

Tabliczka T-23i występuje ze znakami zakazu, znakami nakazu oraz znakami informacyjnymi. Wskazuje ona pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwopalnymi jako grupę pojazdów, których dany znak dotyczy. Może on odnosić się np. do wymaganej minimalnej prędkości na danym odcinku drogi, zakazu wyprzedzania przez wymienione pojazdy, dostępności miejsc parkingowych dla tej grupy pojazdów. Tabliczka ma białe tło, czarne obramowanie i symbol pojazdu z towarami wybuchowymi lub łatwopalnymi.

T-23j Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę

Znak T-23jZnak T-23j Znak T-23j Znak T-23j

Tabliczka T-23j występuje ze znakami zakazu, znakami nakazu oraz znakami informacyjnymi. Wskazuje ona pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę jako grupę pojazdów, których dany znak dotyczy. Może on odnosić się np. do wymaganej minimalnej prędkości na danym odcinku drogi, zakazu wyprzedzania przez wymienione pojazdy, dostępności miejsc parkingowych dla tej grupy pojazdów. Tabliczka ma białe tło, czarne obramowanie i symbol pojazdu z towarem, który może skazić wodę.

T-24 Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela

Znak T-24Znak T-24 Znak T-24 Znak T-24

Tabliczka T-24 występuje ze znakami B-35 (zakaz postoju) lub B-36 (zakaz zatrzymywania się). Informuje ona kierującego pojazdem, że pozostawienie pojazdu w miejscu niedozwolonym może zakończyć się jego odholowaniem przez uprawnione służby, za co kierowca będzie musiał dodatkowo zapłacić. Tabliczka ma białe tło, czarne obramowanie i przedstawia symbol pojazdy holowniczego. Często występuje w pobliżu większych instytucji i urzędów, np. banków, obiektów wojskowych, sądów, etc.

T-25a Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania

Znak T-25aZnak T-25a Znak T-25a Znak T-25a

Tabliczka T-25a występuje ze znakami B-35 (zakaz postoju) lub B-36 (zakaz zatrzymywania się). Wskazuje ona kierującemu pojazdem miejsce, w którym zakaz postoju lub zakaz zatrzymywania się zaczyna obowiązywać. Tabliczkę stosuje się wówczas, gdy zakaz zaczyna obowiązywać w jakiejś odległości za skrzyżowaniem, nie bezpośrednio za nim. Zawiera białe tło, czarne obramowanie oraz czarną strzałkę, której grot skierowany jest ku górze. Postój lub zatrzymanie się za tabliczką T-25a są zabronione.

T-25b Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania

Znak T-25bZnak T-25b Znak T-25b Znak T-25b

Tabliczka T-25b występuje ze znakami B-35 (zakaz postoju) lub B-36 (zakaz zatrzymywania się). Informuje ona kierującego pojazdem o tym, że zakaz postoju lub zakaz zatrzymywania się, który zaczął obowiązywać wcześniej, obowiązuje na kolejnym odcinku drogi. Tabliczkę stosuje się wówczas, gdy na drodze z zakazem postoju lub zatrzymywania się, występują uliczki do zawracania, przydrożne obiekty, etc.. Zawiera białe tło, czarne obramowanie oraz czarną strzałkę z dwoma grotami- jednym skierowanym ku górze i drugim skierowanym na dół Postój lub zatrzymanie się za tabliczką T-25b są zabronione.

T-25c Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania

Znak T-25cZnak T-25c Znak T-25c Znak T-25c

Tabliczka T-25c występuje za znakami B-35 (zakaz postoju) lub B-36 (zakaz zatrzymywania się). Informuje kierującego pojazdem o tym, że zakaz postoju lub zatrzymywania się, który obowiązywał od początku pojawienia się znaków, we wskazanym momencie kończy się i przestaje obowiązywać. Tabliczkę stosuje się, gdy zakaz przestaje obowiązywać jeszcze przed skrzyżowaniem. Zawiera białe tło, czarne obramowanie i czarną strzałkę z grotem skierowanym w dół.

T-26 Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania się dotyczy strony placu

Znak T-26Znak T-26 Znak T-26 Znak T-26

Tabliczka T-26 występuje ze znakami B-35 (zakaz postoju) lub B-36 (zakaz zatrzymywania się). Informuje kierującego pojazdem o tym, że zakaz postoju lub zatrzymywania się obejmuje wskazany obszar placu. Umieszczana jest na środku placu, by podkreślić, że obie strony tabliczki objęte są wspomnianym zakazem. Zawiera białe tło, czarne obramowanie i poziomą strzałkę, zakończoną dwoma grotami- jednym skierowanym w prawo i drugim skierowanym w lewo. Po obu stronach tabliczki T-25d parkowanie lub zatrzymywanie się jest zabronione.

T-27 Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych często uczęszczane jest przez dzieci

Znak T-27Znak T-27 Znak T-27 Znak T-27

Tabliczka T-27 występuje ze znakami D-6 (przejście dla pieszych) lub D-7 (przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów). Informuje kierującego pojazdem o tym, że zbliża się on do przejścia dla pieszych, które szczególnie często uczęszczane jest przez dzieci, przez co musi zachować szczególną ostrożność. Tabliczka umieszczana jest głównie w pobliżu placówek edukacyjnych (przedszkola, szkoły, gimnazja), świetlic, ośrodków kulturalnych, w których odbywają się zajęcia dla dzieci, kompleksów sportowych, z których korzystają dzieci, etc. Zawiera żółte tło, czarne obramowanie i symbol dziewczynki z lizakiem.

T-28 Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata

Znak T-28Znak T-28 Znak T-28 Znak T-28

Tabliczka T-28 występuje ze znakiem D-7 (droga ekspresowa) lub D-9 (autostrada). Informuje ona kierującego pojazdem o tym, że zbliża się do odcinka drogi ekspresowej lub autostrady, za przejazd którą będzie musiał uiścić określoną opłatę. Tabliczka umieszczana jest w pobliżu dróg ekspresowych i autostrad. Zawiera niebieskie tło, białe obramowanie i biały napis płatna .

T-28a Tabliczka wskazująca koniec odcinka drogi, za przejazd którym pobierana jest opłata

Znak T-28aZnak T-28a Znak T-28a Znak T-28a

Tabliczka T-28a występuje po tabliczce T-28 (tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata). Informuje ona kierującego pojazdem, poruszającego się po płatnym odcinku drogi, że płatny fragment skończył się, a za dalszą podróż daną drogą nie będzie musiał uiszczać żadnej opłaty. Zawiera niebieskie tło, białe obramowanie, biały napis płatna przekreślony czerwoną, ukośną linią.

T-29 Tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej

Znak T-29Znak T-29 Znak T-29 Znak T-29

Tabliczka T-29 występuje ze znakiem D-18 (parking), D-18a (parking- miejsce zastrzeżone) lub D-19 (parking zadaszony). Informuje pełnosprawnego kierującego pojazdem o tym, że nie ma on prawa zatrzymać samochodu na wskazanym miejscu, gdyż jest ono przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej. Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej powinna posiadać specjalną kartę niepełnosprawnego kierowcy. Do stawania na miejscu oznaczonym T-29 ma również prawo opiekun takiej osoby, który towarzyszy niepełnosprawnemu w danym momencie, pełniąc funkcję jego kierowcy, opiekuna.

T-30 Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni

Znak T-30Znak T-30 Znak T-30 Znak T-30

Tabliczka T-30 występuje ze znakiem D-18 (parking). Informuje kierującego pojazdem o wymaganym sposobie ustawiania pojazdy względem krawędzi jezdni na parkingu. Ma to na celu uniknięcie nieporozumień, pozyskanie jak najwięcej miejsc parkingowych (sposób ustawienia wybrany jest tak, by osiągnąć jak największą liczbę miejsc parkingowych). Jest kilka odmian tabliczki, ale każda zawiera białe tło, symbol jezdni oznaczony szarym kolorem oraz symbol samochodu, który ustawiony jest w pożądany sposób (np. równolegle do krawężnika, postój pojazdu na chodniku, kołami przedniej osi prostopadle do krawężnika, na jezdni skośnie do krawężnika, postój całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika, etc.).

T-31 Tabliczka wskazująca kategorię tunelu

Znak T-31Znak T-31 Znak T-31 Znak T-31

Tabliczka T-31 występuje ze znakiem D-37 (tunel). Informuje kierującego pojazdem, wjeżdżającego do tunelu z tunelem jakiej kategorii ma do czynienia: tunel kategorii A (bez wprowadzonych ograniczeń ruchu), tunel kategorii B (zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym zasięgu), tunel kategorii C (akaz wjazdu pojazdów przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym zasięgu oraz towary zagrażające masowym zatruciem), tunel kategorii D (zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym zasięgu, towary zagrażające masowym zatruciem oraz towary zagrażającym pożarem o bardzo dużym zasięgu), tunel kategorii E (zakaz wjazdu pojazdów przewożących jakiekolwiek towary niebezpieczne w ilościach wymagających oznakowania tablic barwy pomarańczowej, z wyjątkiem niektórych materiałów promieniotwórczych, odpadów medycznych i próbek diagnostycznych). Zawiera białe tło, czarne obramowanie i czarną literę odpowiadającą kategorii tunelu.

T-32 Tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego podjazdu

Znak T-32Znak T-32 Znak T-32 Znak T-32

Tabliczka T-32 występuje ze znakiem D-37 (tunel). Informuje kierującego pojazdem, poruszającego się tunelem, jaką powinien zachować odległość od poprzedzającego pojazdu, by nie stanowić zagrożenia dla innych uczestników ruchu lub jego płynności. Stosuje się ją w wyjątkowych sytuacjach. Zawiera białe tło, czarne obramowanie, symbol dwóch samochodów oraz strzałkę z dwoma grotami umieszczoną między nimi z odległością wyrażoną w metrach, umieszczoną nad nią.

T-33 Tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy

Znak T-33Znak T-33 Znak T-33 Znak T-33

Tabliczka T-33 występuje ze znakiem D-50 (zatoka). Informuje kierującego pojazdem, poruszającego się tunelem lub autostradą, że w najbliżej położonej zatoce znajduje się ogólnodostępny telefon alarmowy oraz gaśnica, z których w razie potrzeby może skorzystać. Zawiera białe tło, czarne obramowanie, czerwony symbol gaśnicy, czarny napis S.O.S oraz czarny symbol telefonu.

T-34 Tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną

Znak T-34Znak T-34 Znak T-34 Znak T-34

Tabliczka T-34 występuje ze znakiem E-15a (numer drogi krajowej), E-15c (numer autostrady), E-15d (numer drogi ekspresowej), E-15f (numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 10 t) lub E-15g (numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 8 t). Informuje ona kierującego pojazdem o tym, że za dalszy przejazd daną drogą, pobrana będzie opłata elektroniczna. Zawiera ona pomarańczowe tło i symbol karty płatniczej.

Znaki drogowe :

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.