Znaki uzupełniające - Znaki drogowe 2017

Znaki uzupełniające pełnią mają za zadanie podanie uczestnikom ruchu dodatkowych informacji. Mogą one ułatwić orientację w przestrzeni, uprzedzać uczestników ruchu drogowego przed ewentualnym niebezpieczeństwem, które może występować za skrzyżowaniem, sposobu poruszania się po danej drodze lub podać sposób organizacji ruchu na drodze. Ich funkcją, jak sama ich nazwa wskazuje, jest uzupełnienie wszelkich innych znaków poziomych i pionowych, znajdujących się na jezdni. Dookreślają zakres i znaczenie znaków, nie pozostawiając użytkownikom ruchu żadnych wątpliwości co do ich obowiązywania.

Znaki uzupełniające mają zazwyczaj niebieskie tło i białe symbole oraz napisy, kwadratowy lub prostokątny kształt. Wyjątkiem kolorystycznym są te znaki uzupełniające, które informują o objazdach czy dotyczą zmiany organizacji ruchu. Wskazują granice państwa, obszarów administracyjnych, uprzedzają o zakazach, informują o objazdach, pokazują jak przebiega organizacja ruchu, wydzielają osobny pas dla określonych pojazdów.

Spis treści: Znaki drogowe uzupełniające

 • F-1 Przejście graniczne
 • F-2 Przekraczanie granicy zabronione
 • F-2a Granica państwa
 • F-3 Granica obszaru administracyjnego
 • F-4 Nazwa rzeki
 • F-5 Uprzedzenie o zakazie umieszczone za skrzyżowaniem
 • F-6 Uprzedzenie o zakazie umieszczone przed skrzyżowaniem
 • F-7 Sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
 • F-8 Objazd w związku z zamknięciem drogi
 • F-9 Prowadzenie objazdu
 • F-10 Kierunki na pasach ruchu
 • F-11 Kierunki na pasie ruchu
 • F-12 Znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem
 • F-13 Przejazd tranzytowy
 • F-14a Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania
 • F-14b Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania
 • F-14c Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania
 • F-15 Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu
 • F-16 Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej
 • F-17 Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej
 • F-18 Przeciwny kierunek dla określonych pojazdów
 • F-19 Pas ruchu dla określonych pojazdów
 • F-20 Część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów
 • F-21 Ruch skierowany w sąsiednią stronę
 • F-22 Ograniczenia na pasie ruchu

F-1 Przejście graniczne

Znak F-1Znak F-1 Znak F-1 Znak F-1

Znak F-1 informuje kierującego pojazdem oraz innych uczestników ruchu o przejściu granicznym otwartym dla ruchu. Oznacza to, że przejście jest czynne, więc przekroczenie granicy państwa jest dozwolone. F-1 zawiera godło kraju, którego granicę opuszczamy, nazwę przejścia granicznego. Przekraczanie granicy, przy której usytuowany jest ten znak uzupełniający wiąże się ze standardowymi procedurami kontroli granicznej. Kierowca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i dostosowania się do zasad dotyczących przekraczania granicy.

F-2 Przekraczanie granicy zabronione

Znak F-2Znak F-2 Znak F-2 Znak F-2

Znak F-2 informuje kierującego pojazdem oraz innych uczestników ruchu drogowego o przejściu granicznym, którego przekraczanie jest zabronione. Oznacza to, że droga jest zamknięta dla ruchu. Przekroczenie granicy państwa, przy której widnieje ten znak jest surowo zabronione i zagrożone licznymi sankcjami w przypadku złamania zakazu. F-2 ma niebieskie tło, godło kraju, którego granica się kończy oraz napis "Przekraczanie zabronione".

F-2a Granica państwa

Znak F-2aZnak F-2a Znak F-2a Znak F-2a

Znak F-3 informuje kierującego pojazdem oraz innych uczestników ruchu o granicy państwa. Stawiany jest przy granicach państw, które należą do Strefy Schengen. Oznacza to, że granicę można przekroczyć w każdej chwili, bez obowiązku przechodzenia procedury podczas przekraczania granicy (z Polską graniczą kraje Strefy Schengen: Czechy, Niemcy, Słowacja, Litwa). Do ich przebycia wystarczy posiadanie dowodu osobistego lub paszportu, a kontrole graniczne nie obowiązują (mogą wystąpić okolicznościowo).

F-3 Granica obszaru administracyjnego

Znak F-3Znak F-3 Znak F-3 Znak F-3

Znak F-3 informuje kierującego pojazdem o tym, że zbliża się on do granicy administracyjnej (granicy województwa, powiatu, gminy, miasta). Stawiany jest dokładnie na granicy administracyjnej. Zawiera niebieskie tło, białe obramowanie i białe napisy. Na granicy województwa znak F-3 będzie zawierać informacje o województwie, powiecie i gminie, do której wjeżdża kierowca, na granicy powiatu- o powiecie i gminie, na granicy gminy- nazwę gminy, na granicy miasta na prawach powiatu- nazwę powiatu i gminy.

F-4 Nazwa rzeki

Znak F-4Znak F-4 Znak F-4 Znak F-4

Znak F-4 informuje kierującego pojazdem oraz innych uczestników ruchu drogowego o tym, że w pobliżu znajduje się rzeka. Umieszcza się go przed mostami, których długość jest równa lub większa niż 30 metrów i które to przebiegają nad rzeką. Znak ma niebieskie tło, zawiera symbol wody (potrójna fala) i nazwę rzeki, której nurt przebiega pod mostem. Jeśli jakiś ciek wodny inny niż rzeka (np. strumień, rzeczka) jest atrakcją turystyczną, również dopuszcza się postawienie znaku uzupełniającego F-4.

F-5 Uprzedzenie o zakazie umieszczone za skrzyżowaniem

Znak F-5Znak F-5 Znak F-5 Znak F-5

Znak F-5 informuje kierującego pojazdem o tym, że za skrzyżowaniem, po określonej na znaku odległości znajduje się znak zakazu, który może go dotyczyć (np. zakaz wjazdu pojazdów o określonym nacisku osi, zakaz poruszania się pojazdów zaprzęgowych, zakaz poruszania się pieszych, etc.). Daje to szansę uczestnikom ruchu drogowego obrania innej drogi, po której będą mogli się poruszać bez stanowienia niebezpieczeństwa dla siebie samych, dla innych oraz dla płynności ruchu drogowego.

F-6 Uprzedzenie o zakazie umieszczone przed skrzyżowaniem

Znak F-6Znak F-6 Znak F-6 Znak F-6

Znak F-6 informuje kierującego pojazdem o tym, że wjazd w niektóre drogi skrzyżowania może być ograniczony lub zabroniony dla niektórych pojazdów (np. pojazdów ciężarowych, pojazdów posiadających zbyt duży nacisk osi, etc.). Umieszczany jest przed skrzyżowaniem, by kierujący pojazdem, którego znak zakazu dotyczy, miał szansę obrać inną drogę, po której będzie mógł kontynuować jazdę, nie stanowiąc zagrożenia dla innych uczestników ruchu oraz dla płynności ruchu.

F-7 Sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo

Znak F-7Znak F-7 Znak F-7 Znak F-7

Znak F-7 informuje kierującego pojazdem o tym, że zbliża się do skrzyżowania, na którym panuje taka organizacja ruchu, która nie pozwala mu na skręt w lewo. Znak ten przedstawia sposób dostania się do drogi po lewej stronie, przez wybór określonych dróg, w które można skręcać w prawo. Zawiera niebieskie tło, symbol układu dróg w pobliżu skrzyżowania i drogę, którą należy wybrać oznaczoną czarną strzałką.

F-8 Objazd w związku z zamknięciem drogi

Znak F-8Znak F-8 Znak F-8 Znak F-8

Znak F-8 informuje kierującego pojazdem o tym, że zbliża się do zamkniętego odcinka drogi, dla którego wyznaczono objazd sąsiednimi drogami. Znak ten ma żółte tło, znak informujący o zamknięciu drogi i wyznaczoną trasę objazdu z podanymi nazwami większych miejscowości, przez które należy przejechać. Bywa tak, że odcinek drogi zamknięty jest tylko dla określonej grupy pojazdów (np. pojazdów ciężarowych), wówczas pozostali uczestnicy nie muszą korzystać z objazdu. Każdy znak objazdu projektowany jest indywidualnie na potrzebę danej sytuacji drogowej.

F-9 Prowadzenie objazdu

Znak F-9Znak F-9 Znak F-9 Znak F-9

Znak F-9 informuje kierującego pojazdem o tym, że znajduje się on na drodze objazdowej i upewnia go w tym, że nie zboczył z niej przez przypadek. Ma żółte tło, zawiera czarny wyraz Objazd oraz czarną strzałkę wskazującą kierunek drogi objazdowej. Stawiany jest na drodze objazdu, przed zakrętami i skrzyżowaniami, by utwierdzić uczestników ruchu w tym, że nadal znajdują się na objeździe odcinka drogi.

F-10 Kierunki na pasach ruchu

Znak F-10Znak F-10 Znak F-10 Znak F-10

Znak F-10 informuje kierującego pojazdem o obowiązujących kierunkach jazdy przez skrzyżowanie z danych pasów ruchu. Rozwiązanie w postaci znaku F-10 stosuje się wówczas, gdy do skrzyżowania prowadzi więcej niż jeden pas i zasady skręcania na skrzyżowaniu z poszczególnych pasów mogłyby być niejasne i powodować zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego oraz jego płynności. F-10 ma niebieskie tło oraz białe strzałki, wskazujące kierunki, w których można poruszać się z pasów jezdni.

F-11 Kierunki na pasie ruchu

Znak F-11Znak F-11 Znak F-11 Znak F-11

Znak F-11 informuje kierującego pojazdem o tym jakie obowiązują kierunki jazdy na skrzyżowaniu z poszczególnych pasów. Umieszczany jest zazwyczaj nad skrzyżowaniem, na którym panuje duże natężenie ruchu, na którym znajduje się wiele pasów, przez co zasady korzystania z nich i skręcania mogłyby być niejasne dla użytkowników drogi, powodując zagrożenie dla innych i dla płynności ruchu.

F-12 Znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem

Znak F-12Znak F-12 Znak F-12 Znak F-12

Znak F-12 informuje kierującego pojazdem o tym, że zbliża się do miejsca, w którym wyznaczono przejazd tranzytowy, czyli objazdowy, dla określonej grupy pojazdów, widocznej na znaku. Oznacza to, że objazd odcinka drogi może być zalecony np. dla samochodów ciężarowych, których masa przekracza 3 tony, dla samochodów przewożących materiały wybuchowe, materiały niebezpieczne oznakowane specjalnymi tablicami lub materiałami mogącymi skazić wodę. Oznacza to, że kierowca pojazdu, którego symbol widoczny jest na znaku, ma obowiązek skorzystać z wyznaczonej drogi tranzytowej. Znak zawiera niebieskie tło, symbol pojazdu, dla którego wyznaczony jest objazd, kierunek, w którym powinien się udać, celem skorzystania z tego objazdu.

F-13 Przejazd tranzytowy

Znak F-13Znak F-13 Znak F-13 Znak F-13

Znak F-13 informuje kierującego pojazdem o tym, że dla danej grupy pojazdów wyznaczony został przejazd tranzytowy (objazd, alternatywna droga dotarcia do danego celu). Umieszcza się go przed skrzyżowaniem, by kierowca pojazdu, którego dotyczy wiedział, w którym kierunku powinien się udać, by na owy przejazd tranzytowy trafić. Zawiera niebieskie tło, symbol pojazdu, dla którego został wydzielony objazd, strzałkę, wskazującą kierunek, w którym się znajduje, czasami nazwę miejscowości, do której prowadzi.

F-14a Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania

Znak F-14aZnak F-14a Znak F-14a Znak F-14a

Znak F-14a informuje kierującego pojazdem, poruszającego się autostradą o tym, że w odległości trzystu metrów od miejsca, w którym się znajduje, zaczyna się pas wyłączania, czyli innymi słowy pas wyjazdu z autostrady. Znak ten zawiera niebieskie tło, napis 300 m oraz trzy poprzeczne białe pasy (każdy z nich symbolizuje odległość 100 m). Po znaku F-14a występuje znak F-14b, następnie F-14c (jeśli odległości na to pozwalają). Kierowca chcący skorzystać z pasu wyłączania, powinien zredukować swoją prędkość, nie stanowiąc tym samym zagrożenia dla innych uczestników ruchu na autostradzie.

F-14b Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania

Znak F-14bZnak F-14b Znak F-14b Znak F-14b

Znak F-14b informuje kierującego pojazdem, poruszającego się autostradą o tym, że w odległości dwustu metrów od miejsca, w którym się znajduje, zaczyna się pas wyłączania, czyli innymi słowy pas wyjazdu z autostrady. Znak ten zawiera niebieskie tło, napis 200 m oraz dwa poprzeczne białe pasy (każdy z nich symbolizuje odległość 100 m). Znak F-14b poprzedza znak F-14a, a tuż po nim występuje znak F-14c (jeśli odległości na to pozwalają). Kierowca chcący skorzystać z pasu wyłączania, powinien zredukować swoją prędkość, nie stanowiąc tym samym zagrożenia dla innych uczestników ruchu na autostradzie.

F-14c Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania

Znak F-14cZnak F-14c Znak F-14c Znak F-14c

Znak F-14c informuje kierującego pojazdem, poruszającego się autostradą o tym, że w odległości stu metrów od miejsca, w którym się znajduje, zaczyna się pas wyłączania, czyli innymi słowy pas wyjazdu z autostrady. Znak ten zawiera niebieskie tło, napis 100 m oraz poprzeczny biały pas, symbolizujący odległość 100 m. Znak F-14bc poprzedzają znaki F-14a i F-14b (jeśli odległości na to pozwalają). Kierowca chcący skorzystać z pasu wyłączania, powinien zredukować swoją prędkość, nie stanowiąc tym samym zagrożenia dla innych uczestników ruchu na autostradzie.

F-15 Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu

Znak F-15Znak F-15 Znak F-15 Znak F-15

Znak F-15 informuje kierującego pojazdem o niesymetrycznym podziale jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu. Oznacza to, że ustalono organizację ruchu dla poszczególnych pasów, często wynikającą z zamknięcia jednego z pasów drogi dwupasmowej, innym razem z występowania na danym odcinku drogi jedynie trzech pasów. Znak zawiera niebieskie tło i przedstawia podział jezdni, na którym zaznaczone są poszczególne pasy. Pasy biegnące w tym samym kierunku oddzielone są od siebie linią przerywaną, a on pasa biegnącego w przeciwnym kierunku linią ciągłą.

F-16 Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej

Znak F-16Znak F-16 Znak F-16 Znak F-16

Znak F-16 informuje kierującego pojazdem, poruszającego się po jezdni dwukierunkowej o tym, że na najbliższym odcinku drogi jeden z pasów ruchu się skończy. Oznacza to, że jeśli dwa pasy biegły w tym samym kierunku, zostanie tylko jeden, jeśli trzy- zostaną dwa, itd.. Kierowca poruszający się kończącym się pasem ruchu ma obowiązek bezpiecznie włączyć się do ruchu na pas, który pozostaje, ustępując pierwszeństwa pojazdom poruszającym się na nim, zachowując przy tym szczególną ostrożność. Znak zawiera niebieskie tło, na którym przedstawiony jest podział jezdni. Kierunki oddzielone są od siebie podwójną linią ciągłą, natomiast na kończącym się pasie ruchu widnieje biała, ukośna strzałka.

F-17 Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej

Znak F-17Znak F-17 Znak F-17 Znak F-17

Znak F-17 informuje kierującego pojazdem, poruszającego się po jezdni jednokierunkowej, o tym, że na najbliższym odcinku drogi jeden z pasów ruchu się skończy. Oznacza to, że jeśli na drodze jednokierunkowej są dwa pasy, zostanie tylko jeden, jeśli trzy- zostaną dwa, itd. Kierowca poruszający się kończącym się pasem ruchu ma obowiązek bezpiecznie włączyć się do ruchu na pas, który pozostaje, ustępując pierwszeństwa pojazdom poruszającym się na nim, zachowując przy tym szczególną ostrożność. Znak zawiera niebieskie tło, na którym przedstawiony jest podział jezdni. Pasy ruchu oddzielone są linią przerywaną, natomiast na kończącym się pasie ruchu widnieje znak D-4a (droga bez przejazdu, inaczej ślepa uliczka ).

F-18 Przeciwny kierunek dla określonych pojazdów

Znak F-18Znak F-18 Znak F-18 Znak F-18

Znak F-18 informuje kierującego pojazdem o tym, że porusza się on po jezdni dwukierunkowej, z czego przeciwny kierunek zarezerwowany jest wyłącznie dla ruchu określonych na znaku pojazdów. Oznacza to, że kierowca nie może na tej drodze zmienić kierunku jazdy i poruszać się wydzielonym pasem. Znak ma niebieskie tło, pokazuje układ jezdni, dwa pasy oddzielone od siebie linią przerywaną, biegnące w tym samym kierunku i pas przeciwnego kierunku oddzielony od nich linią ciągłą, z symbolem karetki (częstokroć taka sytuacja występuje przy organizacji ruchu w pobliżu szpitala lub kliniki, gdzie pojazdy uprzywilejowane mają swój odrębny pas ruchu).

F-19 Pas ruchu dla określonych pojazdów

Znak F-19Znak F-19 Znak F-19 Znak F-19

Znak F-19 informuje kierującego pojazdem o tym, że porusza się on po jezdni, na której jeden z pasów zarezerwowany jest wyłącznie dla ruchu określonych na znaku pojazdów, w związku z czym nie ma on prawa poruszać się nim. Często takimi pojazdami, dla których wytyczono osobny pas ruchu są rowery, autobusy komunikacji miejskiej i taksówki, pojazdy uprzywilejowane (np. karetki pogotowia w pobliżu szpitali czy innych placówek medycznych). Znak ma niebieskie tło, przedstawia układ jezdni, pasy, po których można się poruszać oddzielone od siebie linią przerywaną i pas dla określonych pojazdów, oddzielony od nich ciągłą pojedynczą linią.

F-20 Część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów

Znak F-20Znak F-20 Znak F-20 Znak F-20

Znak F-20 informuje kierującego pojazdem, że znajduje się on na początku drogi lub pasa ruchu przeznaczonego wyłącznie do poruszania się określonych na znaku pojazdów. Jeśli kierowca porusza się innym pojazdem, nie może kontynuować jazdy na tym pasie czy na tej drodze. Znak ma niebieskie tło i biały symbol pojazdu np. roweru, samochodu osobowego, autobusu, taxi, etc.

F-21 Ruch skierowany w sąsiednią stronę

Znak F-21Znak F-21 Znak F-21 Znak F-21

Znak F-21 informuje kierującego pojazdem o tym, że ruch na danym odcinku drogi został skierowany na sąsiednią jezdnią, co wynika z dotychczasowej organizacji ruchu mogącej być wynikiem robót drogowych, remontu, etc.. Znak ten ma żółte tło (dotyczy zmiany organizacji ruchu) i czarne strzałki, pokazujące w jaki sposób przebiega ruch na danym odcinku drogi. Przy każdej zmianie organizacji ruchu kierowca jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności i redukcji prędkości tak, by dostosować ją do panujących na drodze warunków.

F-22 Ograniczenia na pasie ruchu

Znak F-22Znak F-22 Znak F-22 Znak F-22

Znak F-22 informuje kierującego pojazdem o tym, że na jednym z pasów występują ograniczenia, które mogą utrudnić bezpiecznie pokonanie go. Może to być ograniczenie dotyczące szerokości lub wysokości pojazdu. Wynika ono z tymczasowej organizacji ruchu, będącej wynikiem remontu, budowy czy innych tego rodzaju okoliczności. Kierowca znajdujący się na pasie, na którym wystąpiło utrudnienie, wiedzący, że może być ono dla niego przeszkodą, powinien włączyć się do ruchu na drugim pasie, zredukować prędkość, respektować pierwszeństwo pojazdów znajdujących się na drugim pasie.

Znaki drogowe :

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.