Sprowadzanie motocykla spoza Unii Europejskiej

Sprowadzając motocykl (pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem -wielośladowy, o pojemności powyżej 125 ccm), niezależnie czy nowy, czy używany, spoza terytorium UE należy przywieźć ze sobą: 1. Dokument potwierdzający prawo własności pojazdu. Najczęściej spotykane: umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny, 2. Dowód rejestracyjny lub inny dokument pojazdu. 3. Polisę ubezpieczeniową, jeśli dotyczy

I. Urząd Celny

. W Urzędzie celnym wjazdu na teren wspólnoty przedstawiamy motocykl będący przedmiotem importu. . Składamy wypełnione zgłoszenie celne SAD (ze względu na stopień skomplikowania formularza warto skorzystać z usług agencji celnych) Dokument SAD zawiera m.in. wysokości opłat z tytułu cła, akcyzy i podatku VAT

Zasada wyliczeń:

1. Cło

Podstawą jest wartość motocykla, z faktury, powiększona o dodatkowe koszty transportu pojazdu i ewentualnego ubezpieczenia do granic zewnętrznych Unii Europejskiej.

Stawka: . 10% - dot. m.in. Kanady, USA . 0% - w przypadku importu z krajów objętych porozumieniem EFTA (European Free Trade Association) czyli: Norwegii, Szwajcarii, Liechtensteinu i Islandii.

2. Akcyza

Motocykle są zwolnione z podatku akcyzowego

3. Podatek od towarów i usług (VAT)

Pojazdy sprowadzane z poza terytorium Unii Europejskiej są obciążane 22% stawką podatku od towarów i usług (VAT)

Podstawą podatku VAT jest wartość auta, z faktury, powiększona o dodatkowe koszty transportu pojazdu i ewentualnego ubezpieczenia do granic zewnętrznych Unii Europejskiej powiększona o należne cło.

Do zgłoszenia celnego SAD należy dołączyć: . dokument transakcyjny (faktura, umowa kupna-sprzedaży) . dowód rejestracyjny lub inny dokument pojazdu z kraju pochodzenia ( np. Certificate of Title w przypadku importu z USA ) . inne dokumenty związane z nabyciem pojazdu np. polisa ubezpieczeniowa . w przypadku transportu morskiego - dokumenty z nim związane Opłacenie tych należności zostaje potwierdzone odpowiednim wpisem w zgłoszeniu celnym SAD.

II. Badanie techniczne

Aby dokonać rejestracji pojazdu wymagane jest przedstawienie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego. Aby je uzyskać należy udać się do uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdów i poddać pojazd badaniu technicznemu - koszt 116 PLN

III. Tłumaczenie dokumentów:

Tłumaczenia wszystkich dokumentów pojazdu należy dokonać u tłumacza przysięgłego. Ceny ustalane są indywidualnie - z reguły ok. 200 PLN

IV. Wydział Komunikacji

Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu.

Wymagane dokumenty:

. wniosek właściciela o rejestrację pojazdu.

. dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) - osoba fizyczna.

. dowód własności - faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży

. dowód rejestracyjny motocykla lub inny dokument pojazdu z kraju pochodzenia . Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu

. dowód odprawy celnej przywozowej (SAD)

Opłaty: 1. 12 zł - pozwolenie czasowe. 2. 40 zł - tablica rejestracyjna motocyklowa. 3. 500 zł - tablica rejestracyjna indywidualna motocyklowa.* 4. 11 zł - komplet nalepek legalizacyjnych. 5. 48 zł - dowód rejestracyjny. 6. 75 zł - Karta Pojazdu. 7. Opłata ewidencyjna za wydanie: * - opcja

a. dowodu rejestracyjnego - 0,50zł, b. pozwolenia czasowego - 0,50zł, c. zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej - 0,50 zł, d. karty pojazdu - 0,50 zł,

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na konto wskazane przez Urząd. W tytule przelewu należy umieścić nr VIN (Vehicle Identification Number - unikalny 17 cyfrowy numer identyfikacyjny pojazdów mechanicznych) rejestrowanego pojazdu.

Starosta wydaje pozwolenie czasowe na okres 30 dni (tzw. "miękki dowód"). Po tym czasie ponownie udajemy się do Urzędu celem odebrania stałego dowodu rejestracyjnego.

Wychodząc z Urzędu mamy przy sobie:

1. zalegalizowaną (opatrzoną naklejką kontrolną) tablicę rejestracyjną (1. szt) 2. pozwolenie czasowe. 3. kartę pojazdu

Zanim zaczniemy poruszać się nowym pojazdem po drogach publicznych należy:

1. Umieścić tablicę rejestracyjną z tyłu pojazdu 2. WYKUPIĆ OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) !!! Ubezpieczenie należy wykupić tego samego dnia, w którym dokonano rejestracji pojazdu.

Pobierz niezbędne dokumenty Wniosek o rejestrację (PDF) Wniosek o rejestrację (DOC)

Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257 z późn. zm.), 3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908). 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.). 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878 z późn. zm.). 8. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz.202 z późn. zm.)

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej. (Dz. U. nr 121 poz. 0839 z późn. zm)

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów. (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z 2004 r. z późn. zm.)

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu. (Dz. U. Nr 189, poz. 1858, z 2006 r. z późn. zm.)

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.