Sprowadzanie nowego motocykla z krajów Unii Europejskiej

Za nowy (w tym motocykl) uważa się pojazd, którego przebieg nie przekracza 6000km lub od momentu dopuszczenia do ruchu nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy (za moment dopuszczenia do użytku pojazdu uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do ruchu tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta) Sprowadzając nowy motocykl (pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem -wielośladowy, o pojemności powyżej 125 ccm) z krajów UE należy przywieźć ze sobą: 1. Dokument potwierdzający prawo własności pojazdu. Najczęściej spotykane: umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT, 2. Dowód rejestracyjny [ wzór dokumentów ] 3. Świadectwo homologacji (nie dotyczy pojazdów zarejestrowanych), które otrzymamy od sprzedawcy auta,("EC Certificate of Conformity..."). 4. Polisę ubezpieczeniową, jeśli przywieźliśmy pojazd "kołach"

I. Urząd celny

Motocykle sprowadzane z krajów Unii Europejskiej zwolnione są z podatku akcyzowego i cła.

II. Badanie techniczne Polskie prawo wymaga od nas uzyskanie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego, dotyczy to także nowych motocykli. Aby je uzyskać należy udać się do uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdów i poddać pojazd badaniu technicznemu - koszt 116 PLN

III. Tłumaczenie dokumentów

Tłumaczenia wszystkich dokumentów pojazdu należy dokonać u tłumacza przysięgłego. Ceny ustalane są indywidualnie - z reguły ok. 200 PLN

IV. Urząd Skarbowy

Sprowadzając nowy motocykl (w wieku do 6 miesięcy - licząc od daty I rejestracji lub z przebiegiem poniżej 6000 km) jako osoba fizyczna mamy obowiązek opłacenia 22% podatku VAT w terminie 14 dni od daty nabycia pojazdu. W tym celu należy udać się do właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego i złożyć następujące dokumenty: . VAT-10 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu . VAT-23 - Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu

W deklaracji VAT-10 obowiązani jesteśmy do wpisania wartości transakcji od której obliczamy należny podatek i kwotę należnego podatku. Podstawą opodatkowania jest wartość z faktury (kwota netto). Jeżeli motocykl kupiliśmy od osoby fizycznej (na podstawie umowy kupna-sprzedaży) wtedy podstawą jest wartość pojazdu z umowy (brutto). Należny podatek wpłacamy na rachunek wskazany przez Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika

Do wymienionych wcześniej deklaracji należy dołączyć następujące, przetłumaczone, dokumenty: . dokument stwierdzający nabycie, tj: umowa kupna-sprzedaży, rachunek, faktura . dowód rejestracyjny, jeśli był wydany . ubezpieczenia (jeśli motocykl przyjechał na kołach i miał nadane numery wywozowe), . badanie techniczne, . dowód wpłaty podatku VAT w wysokości wskazanej w deklaracji VAT-10 Po weryfikacji dokumentów US wydaje zaświadczenie - VAT-25. Zaświadczenie wydawane jest w terminie do 7 dni.

V. Wydział Komunikacji

Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu. Wymagane dokumenty:

. Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu.

. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) - osoba fizyczna.

. dowód własności - faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży

. Dowód rejestracyjny motocykla

. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu

. Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług (VAT) lub brak obowiązku podatkowego w tym zakresie. (VAT-25)

Opłaty: 1. 12 zł - pozwolenie czasowe. 2. 40 zł - tablica rejestracyjna motocyklowa. 3. 500 zł - tablica rejestracyjna indywidualna motocyklowa.* 4. 11 zł - komplet nalepek legalizacyjnych. 5. 48 zł - dowód rejestracyjny. 6. 75 zł - Karta Pojazdu. 7. Opłata ewidencyjna za wydanie: * - opcja

a. dowodu rejestracyjnego - 0,50zł, b. pozwolenia czasowego - 0,50zł, c. zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej - 0,50 zł, d. karty pojazdu - 0,50 zł,

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na konto wskazane przez Urząd. W tytule przelewu należy umieścić nr VIN (Vehicle Identification Number - unikalny 17 cyfrowy numer identyfikacyjny pojazdów mechanicznych) rejestrowanego pojazdu.

Starosta wydaje pozwolenie czasowe na okres 30 dni (tzw. "miękki dowód"). Po tym czasie ponownie udajemy się do Urzędu celem odebrania stałego dowodu rejestracyjnego.

Wychodząc z Urzędu mamy przy sobie:

1. zalegalizowaną (opatrzoną naklejką kontrolną) tablicę rejestracyjną (1. szt) 2. pozwolenie czasowe. 3. kartę pojazdu

Zanim zaczniemy poruszać się nowym pojazdem po drogach publicznych należy:

1. Umieścić tablicę rejestracyjną z tyłu pojazdu 2. WYKUPIĆ OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) !!! Ubezpieczenie należy wykupić tego samego dnia, w którym dokonano rejestracji pojazdu.

Pobierz niezbędne dokumenty:

Wniosek o rejestrację (PDF) Wniosek o rejestrację (DOC)

VAT-23 (PDF)

VAT-10 (PDF)

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257 z późn. zm.), 3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908). 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.). 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878 z późn. zm.). 8. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz.202 z późn. zm.)

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej. (Dz. U. nr 121 poz. 0839 z późn. zm)

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.