Używany motocykl

Kupując używany motocykl (pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem -wielośladowy, o pojemności powyżej 125 ccm), zarejestrowany w Polsce otrzymamy od sprzedającego następujące dokumenty:

1. Umowa kupna-sprzedaży jeżeli kupujemy samochód od osoby fizycznej, sporządzana w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy; Zdarza się, że sprzedawcą lub kupującym są dwie osoby lub więcej, wtedy sporządzamy odpowiednio więcej egzemplarzy.

2. Faktura VAT, jeżeli sprzedający nie jest osobą fizyczną;

3. Karta pojazdu; Karta jest dokumentem przypisanym do pojazdu, zawierającym: dane identyfikacyjne pojazdu, parametry techniczne pojazdu, dane identyfikacyjne właściciela pojazdu, dane potwierdzające rejestrację pojazdu. Sprzedający MUSI wydać nam kartę pojazdu, chyba, że dla danego pojazdu nie wydano karty pojazdu (odpowiednia adnotacja znajduje się w dowodzie rejestracyjnym);

4. Dowód rejestracyjny pojazdu;

5. Polisę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Przy sprzedaży motocykla wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przechodzą na nabywcę z chwilą zawarcia umowy. Nowy właściciel w ciągu 30 dni może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia (wygaśnie ona po 30 dniach od daty kupna i musi zawrzeć nową) albo nie wypowiadać i korzystać do końca jej daty ważności. Wtedy jednak ubezpieczyciel przeliczy składkę nowego właściciela według zniżek lub zwyżek, które posiada i nakaże dopłatę lub zwróci nadpłatę składki

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W przypadku gdy kupujemy motocykl od osoby fizycznej, podlegamy obowiązkowi uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek w wysokości 2% wartości motocykla musimy opłacić w ciągu 14 dni od daty umowy. Należy wypełnić deklarację PCC-3, którą składamy w swoim Urzędzie Skarbowym. Tam też opłacamy należny podatek. W przypadku gdy wartość zakupionego motocykla (wpisana w umowie) wynosi mniej niż 1000 PLN, jesteśmy zwolnieni od podatku.

UWAGA !!! Zwolnienie od podatku nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji PCC-3 !!!

W przypadku gdy sprzedawcą lub kupującym są dwie osoby lub więcej (współwłasność) do deklaracji PCC-3 należy dołączyć załącznik PCC-3A (w odpowiedniej ilości, tak, aby zawrzeć dane wszystkich stron umowy). Podatek od czynności cywilnoprawnej nie dotyczy zakupu pojazdu od firmy (na podstawie faktury VAT)

Rejestracja pojazdu - gdzie się udać.

Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu.

Rejestracja - wymagane dokumenty

1. Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu. Wniosek dostępny jest tu: link do dokumentu w serwisie

2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) - osoba fizyczna.

3. dowód własności - faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży

4. karta pojazdu, jeżeli była wydana

5. dowód rejestracyjny

6. tablice rejestracyjne

Wymagane dokumenty do wniosku należy złożyć w formie oryginału.

Opłaty:

1. 12 zł - pozwolenie czasowe.

2. 40 zł - tablica rejestracyjna motocyklowa.

3. 11 zł - komplet nalepek legalizacyjnych.

4. 48 zł - dowód rejestracyjny.

5. Opłata ewidencyjna za wydanie:

a. dowodu rejestracyjnego - 0,50zł,

b. pozwolenia czasowego - 0,50zł,

c. zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej - 0,50 zł.

Czyli standardowe koszty rejestracji wynoszą: 112,50 PLN

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na konto wskazane przez Urząd. W tytule przelewu należy umieścić nr VIN (Vehicle Identification Number - unikalny 17 cyfrowy numer identyfikacyjny pojazdów mechanicznych) rejestrowanego pojazdu.

Jeżeli zakupiony pojazd był zarejestrowany w tym samym powiecie, w którym nabywca chce go zarejestrować, nie ma konieczności wymiany tablic rejestracyjnych. Należy je jednak dostarczyć do urzędu, aby zostały zalegalizowane. Koszt rejestracji jest wtedy niższy o koszty tablicy (40 PLN + 0,50 PLN opłaty ewidencyjnej)

Starosta wydaje pozwolenie czasowe na okres 30 dni (tzw. "miękki dowód"). Po tym czasie ponownie udajemy się do Urzędu celem odebrania stałego dowodu rejestracyjnego.

Wychodząc z Urzędu mamy przy sobie:

1. zalegalizowaną (opatrzoną naklejką kontrolną) tablicę rejestracyjną (1. szt.)

2. pozwolenie czasowe.

Zanim zaczniemy poruszać się nowym pojazdem po drogach publicznych należy:

1. Umieścić tablicę rejestracyjną z tyłu pojazdu

2. Udać się do ubezpieczyciela, z którym zawarta była umowa OC przez poprzedniego właściciela i przepisać ją na siebie. Ubezpieczyciel przeliczy składkę nowego właściciela według zniżek lub zwyżek, które posiada i nakaże dopłatę lub zwróci nadpłatę składki.

Nowy właściciel w ciągu 30 dni może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia (wygaśnie ona po 30 dniach od daty kupna i musi zawrzeć nową). Jednak po upływie tego okresu musi wykupić ubezpieczenie OC, zachowując ciągłość trwania ubezpieczenia - pojazd zarejestrowany MUSI być ubezpieczony !!! (Nawet za jeden dzień zwłoki naliczane są kary o równowartości 400 Euro)

Pobierz niezbędne dokumenty: Umowa kupna-sprzedaży (PDF) Umowa kupna-sprzedaży (DOC) PCC-3 (PDF) PCC-3A (PDF) Wniosek o rejestrację (PDF) Wniosek o rejestrację (DOC)

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. nr 41, poz. 399 z późń. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 243, poz. 1764)

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878 z późn. zm.).

8. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz.202 z późn. zm.)

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej. (Dz. U. nr 121 poz. 0839 z późn. zm)

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów. (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z 2004 r. z późn. zm.)

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu. (Dz. U. Nr 189, poz. 1858, z 2006 r. z późn. zm.)

Więcej o: