Nowy motocykl

Kupując nowy motocykl (pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem (wielośladowy, o pojemności powyżej 125 ccm) otrzymamy od dilera następujące dokumenty:

1. Faktura VAT;

2. Karta pojazdu; Karta jest dokumentem przypisanym do pojazdu, zawierającym: dane identyfikacyjne pojazdu, parametry techniczne pojazdu, dane identyfikacyjne właściciela pojazdu, dane potwierdzające rejestrację pojazdu.

3. Wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji;

Rejestracja pojazdu - gdzie się udać?

Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu.

Rejestracja - wymagane dokumenty

1. Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu.

2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) - osoba fizyczna.

3. Dowód własności - faktura VAT,

4. Karta pojazdu,

5. Wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji.

Wymagane dokumenty do wniosku należy złożyć w formie oryginału.

Opłaty:

1. 12 zł - pozwolenie czasowe.

2. 40 zł - tablica rejestracyjna motocyklowa

3. 500 zł - tablice rejestracyjne indywidualne motocyklowe.

4. 11 zł - komplet nalepek legalizacyjnych.

5. 48 zł - dowód rejestracyjny.

6. Opłata ewidencyjna za wydanie:

a. dowodu rejestracyjnego - 0,50zł,

b. pozwolenia czasowego - 0,50zł,

c. zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł.

Czyli standardowe koszty rejestracji wynoszą: 112,50 PLN

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na konto wskazane przez Urząd. W tytule przelewu należy umieścić nr VIN (Vehicle Identification Number - unikalny 17 cyfrowy numer identyfikacyjny pojazdów mechanicznych) rejestrowanego pojazdu.

Starosta wydaje pozwolenie czasowe na okres 30 dni (tzw. "miękki dowód"). Po tym czasie ponownie udajemy się do Urzędu celem odebrania stałego dowodu rejestracyjnego.

Wychodząc z Urzędu mamy przy sobie:

1. zalegalizowaną (opatrzoną naklejką kontrolną) tablicę rejestracyjną (1 szt.)

2. pozwolenie czasowe.

Zanim zaczniemy poruszać się nowym pojazdem po drogach publicznych należy:

1. Umieścić tablicę rejestracyjną z tyłu pojazdu

2. WYKUPIĆ OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) !!! Ubezpieczenie należy wykupić tego samego dnia, w którym dokonano rejestracji pojazdu.

Pobierz niezbędne dokumenty: Wniosek o rejestrację (PDF) Wniosek o rejestrację (DOC)

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878 z późn. zm.).

6. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz.202 z późn. zm.)

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej. (Dz. U. nr 121 poz. 0839 z późn. zm)

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów. (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z 2004 r. z późn. zm.)

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu. (Dz. U. Nr 189, poz. 1858, z 2006 r. z późn. zm.)

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.