Sprowadzanie samochodu spoza Unii Europejskiej

Sprowadzając samochód, niezależnie czy nowy, czy używany, spoza terytorium UE należy przywieźć ze sobą:
1. Dokument potwierdzający prawo własności pojazdu. Najczęściej spotykane: umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny,
2. Dowód rejestracyjny lub inny dokument pojazdu np. Certificate of Title (USA)
3. Polisę ubezpieczeniową, jeśli dotyczy

I. Urząd Celny

. W Urzędzie celnym wjazdu na teren wspólnoty przedstawiamy samochód będący przedmiotem importu.
. Składamy wypełnione zgłoszenie celne SAD (ze względu na stopień skomplikowania formularza warto skorzystać z usług agencji celnych)
Dokument SAD zawiera m.in. wysokości opłat z tytułu cła, akcyzy i podatku VAT

Zasada wyliczeń:

1. Cło

Podstawą jest wartość auta, z faktury, powiększona o dodatkowe koszty transportu pojazdu i ewentualnego ubezpieczenia do granic zewnętrznych Unii Europejskiej.

Stawka:
. 10% - dot. m.in. Kanady, USA
. 0% - w przypadku importu z krajów objętych porozumieniem EFTA (European Free Trade Association) czyli: Norwegii, Szwajcarii, Liechtensteinu i Islandii.

2. Akcyza

Podstawą podatku akcyzowego jest wartość auta, z faktury, powiększona o dodatkowe koszty transportu pojazdu i ewentualnego ubezpieczenia do granic zewnętrznych Unii Europejskiej powiększona o należne cło

Stawka:
. Z silnikiem do 2.000 ccm (włącznie) - 3,1%
. Z silnikiem powyżej 2.000 ccm - 13,6%

3. Podatek od towarów i usług (VAT)

Pojazdy sprowadzane z poza terytorium Unii Europejskiej są obciążane 22% stawką podatku od towarów i usług (VAT)

Podstawą podatku VAT jest wartość auta, z faktury, powiększona o dodatkowe koszty transportu pojazdu i ewentualnego ubezpieczenia do granic zewnętrznych Unii Europejskiej powiększona o należne cło i akcyzę

Do zgłoszenia celnego SAD należy dołączyć:
. dokument transakcyjny (faktura, umowa kupna-sprzedaży)
. dowód rejestracyjny lub inny dokument pojazdu z kraju pochodzenia ( np. Certificate of Title w przypadku importu z USA )
. inne dokumenty związane z nabyciem pojazdu np. polisa ubezpieczeniowa
. w przypadku transportu morskiego - dokumenty z nim związane
Opłacenie tych należności zostaje potwierdzone odpowiednim wpisem w zgłoszeniu celnym SAD.


II. Badanie techniczne

Aby dokonać rejestracji pojazdu wymagane jest przedstawienie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego. Aby je uzyskać należy udać się do uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdów i poddać pojazd badaniu technicznemu - koszt 169 PLN
Uwaga !!! Aby uzyskać pozytywny wynik badania technicznego pojazd musi być zgodny z normami UE. Szczególnie w przypadku aut z USA i Kanady wiąże się to z dokonaniem przeróbek (np. wymiana świateł)

III. Tłumaczenie dokumentów:

Tłumaczenia wszystkich dokumentów pojazdu należy dokonać u tłumacza przysięgłego. Ceny ustalane są indywidualnie - z reguły ok. 200 PLN

IV. Wydział Komunikacji


Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu.

Wymagane dokumenty:

. wniosek właściciela o rejestrację pojazdu.

. dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) - osoba fizyczna.

. dowód własności - faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży

. dowód rejestracyjny samochodu lub inny dokument pojazdu z kraju pochodzenia


. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu

. dowód odprawy celnej przywozowej (SAD)

. dowód wpłaty (zawierający określenie cech identyfikacyjnych pojazdu: nr VIN albo nr nadwozia, podwozia lub ramy) w wysokości 500 zł. od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju. Opłatę należy wnieść na rachunek NFOŚiGW w BGK III Oddział Warszawa Nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. (Opłatę ponosi importer)

Opłaty:
1. 12 zł - pozwolenie czasowe.
2. 80 zł - tablice rejestracyjne samochodowe.
3. 1000 zł - tablice rejestracyjne indywidualne samochodowe.
4. 11 zł - komplet nalepek legalizacyjnych.
5. 16,50 zł - nalepka kontrolna na szybę pojazdu.
6. 48 zł - dowód rejestracyjny.
7. 75 zł - Karta Pojazdu.
8. Opłata ewidencyjna za wydanie:

a. dowodu rejestracyjnego - 0,50zł,
b. pozwolenia czasowego - 0,50zł,
c. nalepki kontrolnej - 0,50 zł,
d. zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł,
e. karty pojazdu - 0,50 zł,

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na konto wskazane przez Urząd. W tytule przelewu należy umieścić nr VIN (Vehicle Identification Number - unikalny 17 cyfrowy numer identyfikacyjny pojazdów mechanicznych) rejestrowanego pojazdu.

Starosta wydaje pozwolenie czasowe na okres 30 dni (tzw. ?miękki dowód?). Po tym czasie ponownie udajemy się do Urzędu celem odebrania stałego dowodu rejestracyjnego.

Wychodząc z Urzędu mamy przy sobie:

1. zalegalizowane (opatrzone naklejkami kontrolnymi) tablice rejestracyjne (2. szt)
2. nalepkę kontrolną na szybę (1 szt.)
3. pozwolenie czasowe.
4. kartę pojazdu

Zanim zaczniemy poruszać się nowym pojazdem po drogach publicznych należy:

1. Umieścić tablice rejestracyjne z przodu i z tyłu pojazdu
2. Umieścić nalepkę kontrolną w prawym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu
3. WYKUPIĆ OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) !!! Ubezpieczenie należy wykupić tego samego dnia, w którym dokonano rejestracji pojazdu.

 

Pobierz niezbędne dokumenty:


Wniosek o rejestrację (PDF)
Wniosek o rejestrację (DOC)

 

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878 z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz.202 z późn. zm.)

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej. (Dz. U. nr 121 poz. 0839 z późn. zm)

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów. (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z 2004 r. z późn. zm.)

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu. (Dz. U. Nr 189, poz. 1858, z 2006 r. z późn. zm.)