Przyczepa używana sprowadzona z UE

Sprowadzanie używanej przyczepy z krajów Unii Europejskiej

Sprowadzając używaną przyczepę (pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem)) z krajów UE należy przywieźć ze sobą:
Dokument potwierdzający prawo własności pojazdu. Najczęściej spotykane: umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny,
Dowód rejestracyjny
Polisę ubezpieczeniową

I. Urząd celny

Używane przyczepy sprowadzane z krajów Unii Europejskiej zwolnione są z podatku akcyzowego i cła.

II. Badanie techniczne

Polskie prawo wymaga od nas uzyskanie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego. Aby je uzyskać należy udać się do uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdów i poddać pojazd badaniu technicznemu - koszt uzależniony jest od rodzaju przyczepy:

przyczepa lekka (do 750kg), przyczepa ciężarowa rolnicza do 1.5t d.m.c. - 92 PLN
przyczepa ciężarowa rolnicza od 1.5t d.m.c. do 6t d.m.c. - 134 PLN
przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6t d.m.c. - 165 PLN
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3.5t d.m.c. - 170 PLN
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna od 3.5t d.m.c. do 16t d.m.c. - 269 PLN
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16t d.m.c. - 297 PLN

III. Tłumaczenie dokumentów:

Tłumaczenia wszystkich dokumentów pojazdu należy dokonać u tłumacza przysięgłego. Ceny ustalane są indywidualnie - z reguły ok. 200 PLN

IV. Urząd Skarbowy

W myśl Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) nie mamy obowiązku uzyskania zaświadczenia o zwolnieniu z podatku VAT (VAT-25). Przyczepy, jako pojazdy nie posiadające własnego napędu, nie są środkami transportu, tak więc nie podlegają przepisom w/w Ustawy.

V. Wydział Komunikacji

Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu.
Wymagane dokumenty:

Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu.

Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) - osoba fizyczna.

dowód własności - faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży

Dowód rejestracyjny przyczepy

Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu

Opłaty:

12 zł - pozwolenie czasowe.
40 zł - tablica rejestracyjna na przyczepę.
11 zł - komplet nalepek legalizacyjnych.
48 zł - dowód rejestracyjny.
75 zł - Karta Pojazdu.

Opłata ewidencyjna za wydanie:

a. dowodu rejestracyjnego - 0,50zł,
b. pozwolenia czasowego - 0,50zł,
c. zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej - 0,50 zł,
d. karty pojazdu - 0,50 zł,

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na konto wskazane przez Urząd. W tytule przelewu należy umieścić nr VIN (Vehicle Identification Number - unikalny 17 cyfrowy numer identyfikacyjny pojazdów mechanicznych) rejestrowanego pojazdu.

Starosta wydaje pozwolenie czasowe na okres 30 dni (tzw. ?miękki dowód?). Po tym czasie ponownie udajemy się do Urzędu celem odebrania stałego dowodu rejestracyjnego.

Wychodząc z Urzędu mamy przy sobie:

zalegalizowaną (opatrzoną naklejką kontrolną) tablicę rejestracyjną (1. szt)
pozwolenie czasowe.
kartę pojazdu

Zanim zaczniemy poruszać się nowym pojazdem po drogach publicznych należy:

Umieścić tablicę rejestracyjną z tyłu pojazdu
WYKUPIĆ OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) !!! Ubezpieczenie należy wykupić tego samego dnia, w którym dokonano rejestracji pojazdu.

 

Pobierz niezbędne dokumenty:

Wniosek o rejestrację (PDF)
Wniosek o rejestrację (DOC)


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz.202 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej. (Dz. U. nr 121 poz. 0839 z późn. zm)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów. (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z 2004 r. z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu. (Dz. U. Nr 189, poz. 1858, z 2006 r. z późn. zm.)

Więcej o: