Motorower używany sprowadzony z UE

Sprowadzanie używanego skutera z krajów Unii Europejskiej

Sprowadzając używany skuter (motorower) (pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 ccm, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h) z krajów UE należy przywieźć ze sobą:
Dokument potwierdzający prawo własności pojazdu. Najczęściej spotykane: umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny,
Dowód rejestracyjny
Polisę ubezpieczeniową

I. Urząd celny

Używane motorowery sprowadzane z krajów Unii Europejskiej zwolnione są z podatku akcyzowego i cła.

II. Badanie techniczne

Polskie prawo wymaga od nas uzyskanie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego. Aby je uzyskać należy udać się do uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdów i poddać pojazd badaniu technicznemu - koszt 116 PLN

III. Tłumaczenie dokumentów:

Tłumaczenia wszystkich dokumentów pojazdu należy dokonać u tłumacza przysięgłego. Ceny ustalane są indywidualnie - z reguły ok. 200 PLN

IV. Urząd Skarbowy

Sprowadzając używany skuter (w wieku do 6 miesięcy - licząc od daty I rejestracji lub z przebiegiem powyżej 6000 km) jako osoba fizyczna (kupiliśmy pojazd za granicą w cenie brutto) jesteśmy zwolnieni z podatku VAT. Należy jednak uzyskać zaświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT. W tym celu należy udać się do właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego i złożyć deklarację VAT-24 wraz z przetłumaczonymi dokumentami:

dokument stwierdzający nabycie, tj: umowa kupna-sprzedaży, rachunek, faktura
dowód rejestracyjny,

ubezpieczenia (jeśli motorower przyjechał na kołach i miał nadane numery wywozowe),
badanie techniczne,

oświadczenie o nieprowadzeniu działalności a w przypadku jej prowadzenia o nie wykorzystywaniu pojazdu do celów związanych z działalnością gospodarczą,

Po weryfikacji dokumentów US wydaje zaświadczenie - VAT-25. Zaświadczenie wydawane jest w terminie do 7 dni - koszt 160 PLN

V. Wydział Komunikacji

Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu.
Wymagane dokumenty:

Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu.

Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) - osoba fizyczna.

dowód własności - faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży

Dowód rejestracyjny motoroweru

Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu

Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług (VAT) lub brak obowiązku podatkowego w tym zakresie. (VAT-25)

Opłaty:

12 zł - pozwolenie czasowe.
30 zł - tablica rejestracyjna motorowerowa.
11 zł - komplet nalepek legalizacyjnych.
48 zł - dowód rejestracyjny.
75 zł - Karta Pojazdu.

Opłata ewidencyjna za wydanie:

a. dowodu rejestracyjnego - 0,50zł,
b. pozwolenia czasowego - 0,50zł,
c. zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej - 0,50 zł,
d. karty pojazdu - 0,50 zł,

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na konto wskazane przez Urząd. W tytule przelewu należy umieścić nr VIN (Vehicle Identification Number - unikalny 17 cyfrowy numer identyfikacyjny pojazdów mechanicznych) rejestrowanego pojazdu.

Starosta wydaje pozwolenie czasowe na okres 30 dni (tzw. ?miękki dowód?). Po tym czasie ponownie udajemy się do Urzędu celem odebrania stałego dowodu rejestracyjnego.

Wychodząc z Urzędu mamy przy sobie:

zalegalizowaną (opatrzoną naklejką kontrolną) tablicę rejestracyjną (1. szt)
pozwolenie czasowe.
kartę pojazdu

Zanim zaczniemy poruszać się nowym pojazdem po drogach publicznych należy:

Umieścić tablicę rejestracyjną z tyłu pojazdu

WYKUPIĆ OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) !!! Ubezpieczenie należy wykupić tego samego dnia, w którym dokonano rejestracji pojazdu.

Pobierz niezbędne dokumenty:

Wniosek o rejestrację (PDF)
Wniosek o rejestrację (DOC)

VAT-24 (PDF)


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz.202 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej. (Dz. U. nr 121 poz. 0839 z późn. zm)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów. (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z 2004 r. z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu. (Dz. U. Nr 189, poz. 1858, z 2006 r. z późn. zm.)

Więcej o: