Samochód używany sprowadzony z UE

Sprowadzanie samochodu używanego z krajów Unii Europejskiej

Sprowadzając samochód z krajów UE należy przywieźć ze sobą:

1. Dokument potwierdzający prawo własności pojazdu. Najczęściej spotykane: umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny,

2. Dowód rejestracyjny [wzory dokumentów]

3. Polisę ubezpieczeniową


I. Badanie techniczne

Niemal na każdym kroku wymagane jest przedstawienie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego. Aby je uzyskać należy udać się do uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdów i poddać pojazd badaniu technicznemu - koszt 169 PLN

II. Urząd Celny

Po przywozie na terytorium kraju należy złożyć deklarację uproszczoną do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 5 dni, licząc od dnia nabycia oraz dokonać zapłaty akcyzy nie później niż z chwilą rejestracji tego pojazdu w kraju.

W celu złożenia deklaracji należy udać się do dowolnej Izby Celnej. Wypełniamy i składamy druk AKC-U. Do deklaracji należy dołączyć następujące dokumenty:

1. wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium RP od nabytego z UE samochodu osobowego. Wniosek otrzymamy w Urzędzie Celnym lub możemy pobrać ze strony internetowej właściwej Izby Celnej (tej w której zamierzamy złożyć dokumenty) - każda Izba ma swój wzór wniosku.

2. pokwitowanie dokonania opłaty skarbowej w wys. 17 zł ( za każde potwierdzenie). Opłata powinna być wpłacona bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej

3. dokumenty pojazdu typu: karta pojazdu, dowód rejestracyjny unijny - kopia ( oryginał do wglądu) ,

4. dokument zakupu pojazdu ( umowa kupna- sprzedaży, rachunek, faktura) - kopia (oryginał do wglądu)

5. inne dokumenty np. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym w kraju , opinia biegłego o stanie pojazdu w dniu nabycia wewnątrzwspólnotowego itp.,

6. samochody nabyte w krajach trzecich (poza Unią Europejska), posiadające dokumenty odprawy celnej z kraju członkowskiego innego niż Polska, podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym przed pierwszą rejestracją w Polsce, a więc wymagają złożenia deklaracji AKC-U wg zasad podanych wyżej. W takim przypadku do deklaracji AKC-U należy dołączyć dokument odprawy celnej - kopia ( oryginał do wglądu).

W urzędzie celnym nie jest wymagalne przedstawienie przetłumaczonych dokumentów !!!

Zapłata akcyzy:

1. Zapłaty podatku akcyzowego można dokonać:
a. poprzez wpłatę dokonaną w banku, placówce pocztowej lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;
b. poprzez przelew z rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej - osoby wykonujące przelewy przy użyciu bankowości elektronicznej winny korzystać z opcji "Przelew do urzędu skarbowego" podając jako organ podatkowy Izbę Celną właściwą dla miejsca zamieszkania i właściwy dla rodzaju zobowiązania numer rachunku bankowego danej izby
c. poprzez wpłatę w kasie Urzędu

Stawka na samochody osobowe (bez względu na wiek):
§ Z silnikiem do 2.000 ccm (włącznie) - 3,1%
§ Z silnikiem powyżej 2.000 ccm - 13,6%

UWAGA !!! Koniec z zaniżoną wartością pojazdu na fakturze !!!:
Weryfikacja podstawy opodatkowania odbywać się będzie - podobnie jak w przepisach o podatku od czynności cywilnoprawnych - z wykorzystaniem komputerowego systemu INFO-EKSPERT przez organy podatkowe dla określenia czy wartość pojazdu wykazana w deklaracji AKC-U znacznie odbiega od wartości rynkowej tego samochodu. Jeśli nie będą istniały uzasadnione przyczyny tego stanu rzeczy wówczas podatnik będzie wzywany do zmiany wysokości podstawy opodatkowania. Jeśli nie dokona takiej zmiany wszczynane będzie postępowanie podatkowe, którego celem będzie określenie wysokości podstawy opodatkowania, a w konsekwencji określenie zobowiązania w podatku akcyzowym. Jeżeli organy podatkowe zasięgać będą opinii rzeczoznawców w tym zakresie , to wówczas jeśli wysokość podstawy opodatkowania zadeklarowana przez Podatnika odbiega względem wartości wskazanej przez biegłego co najmniej 33%, to koszty opinii poniesie Podatnik.

III. Tłumaczenie dokumentów:

Tłumaczenia wszystkich dokumentów pojazdu należy dokonać u tłumacza przysięgłego. Ceny ustalane są indywidualnie - z reguły ok. 200 PLN

IV. Urząd Skarbowy

Sprowadzając samochód używany (w wieku powyżej 6 miesięcy - licząc od daty I rejestracji lub z przebiegiem powyżej 6000 km) jako osoba fizyczna (kupiliśmy auto za granicą w cenie brutto) jesteśmy zwolnieni z podatku VAT. Należy jednak uzyskać zaświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT. W tym celu należy udać się do właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego i złożyć deklarację VAT-24 wraz z przetłumaczonymi dokumentami:
. dokument stwierdzający nabycie, tj: umowa kupna-sprzedaży, rachunek, faktura
. dowód rejestracyjny,
. ubezpieczenia (jeśli samochód przyjechał na kołach i miał nadane numery wywozowe),
. badanie techniczne,
. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności a w przypadku jej prowadzenia o nie wykorzystywaniu pojazdu do celów związanych z działalnością gospodarczą,
. zaświadczenie potwierdzające zapłatę akcyzy
Po weryfikacji dokumentów US wydaje zaświadczenie - VAT-25. Zaświadczenie wydawane jest w terminie do 7 dni - koszt 160 PLN

V. Wydział Komunikacji

Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu.
Wymagane dokumenty:

. Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu.

. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) - osoba fizyczna.

. dowód własności - faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży

. Dowód rejestracyjny samochodu

. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu

. Dowód wpłaty (zawierający określenie cech identyfikacyjnych pojazdu: nr VIN albo nr nadwozia, podwozia lub ramy) w wysokości 500 zł. od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju. Opłatę należy wnieść na rachunek NFOŚiGW w BGK III Oddział Warszawa Nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. (Opłatę ponosi importer)

. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju - dotyczy samochodów osobowych.
. Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług (VAT) lub brak obowiązku podatkowego w tym zakresie. (VAT-25)

 

Opłaty:

1. 12 zł - pozwolenie czasowe.

2. 80 zł - tablice rejestracyjne samochodowe.

3. 1000 zł - tablice rejestracyjne indywidualne samochodowe.

4. 11 zł - komplet nalepek legalizacyjnych.

5. 16,50 zł - nalepka kontrolna na szybę pojazdu.

6. 48 zł - dowód rejestracyjny.

7. 75 zł - Karta Pojazdu.

8. Opłata ewidencyjna za wydanie:

a. dowodu rejestracyjnego - 0,50zł,
b. pozwolenia czasowego - 0,50zł,
c. nalepki kontrolnej - 0,50 zł,
d. zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł,
e. karty pojazdu - 0,50 zł,

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na konto wskazane przez Urząd. W tytule przelewu należy umieścić nr VIN (Vehicle Identification Number - unikalny 17 cyfrowy numer identyfikacyjny pojazdów mechanicznych) rejestrowanego pojazdu.

Starosta wydaje pozwolenie czasowe na okres 30 dni (tzw. ?miękki dowód?). Po tym czasie ponownie udajemy się do Urzędu celem odebrania stałego dowodu rejestracyjnego.

Wychodząc z Urzędu mamy przy sobie:

1. zalegalizowane (opatrzone naklejkami kontrolnymi) tablice rejestracyjne (2. szt)

2. nalepkę kontrolną na szybę (1 szt.)

3. pozwolenie czasowe.

4. kartę pojazdu

Zanim zaczniemy poruszać się nowym pojazdem po drogach publicznych należy:

1. Umieścić tablice rejestracyjne z przodu i z tyłu pojazdu

2. Umieścić nalepkę kontrolną w prawym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu

3. WYKUPIĆ OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) !!! Ubezpieczenie należy wykupić tego samego dnia, w którym dokonano rejestracji pojazdu.

 

Pobierz niezbędne dokumenty:

Wniosek o rejestrację (PDF)
Wniosek o rejestrację (DOC)

VAT-24 (PDF)

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257 z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878 z późn. zm.).

8. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz.202 z późn. zm.)

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej. (Dz. U. nr 121 poz. 0839 z późn. zm)

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów. (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z 2004 r. z późn. zm.)

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu. (Dz. U. Nr 189, poz. 1858, z 2006 r. z późn. zm.)

Więcej o: