Regulamin drugiego konkursu "Zdążyć przed zimą" ("Regulamin")

Regulamin drugiego konkursu "Zdążyć przed zimą" ("Regulamin")

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU.

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą pt. "Zdążyć przed zimą", zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest firma PIRELLI, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: www.moto.pl zwanego dalej "Serwisem", w dniach od 15 listopada 2010 do 28 listopada 2010 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 15 listopada 2010 od godziny 12:00 do 28 listopada 2010 roku do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail redakcja@moto.pl :

a) propozycję hasła reklamowego promującego zmianę opon przed sezonem zimowym,

b) dane kontaktowe obejmujące adres e-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu i telefon kontaktowy, w celu realizacji prawa do nagrody.

2. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną wiadomość e-mail, bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną wiadomość e-mail, za wiadomość e-mail zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza zapisana na serwerze Serwisu.

3. Po przesłaniu wiadomości e-mail uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

4. Poprzez przesłanie propozycji hasła reklamowego w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanego przez niego hasła reklamowego nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia hasła reklamowego do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jego publikację w Serwisie.

5. Poprzez przesłanie propozycji hasła reklamowego w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści hasła reklamowego na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże:

a) laureata pierwszego miejsca, którego hasło reklamowe zostanie uznane za najciekawsze, a jego autorowi zostanie przyznana nagroda określone w § 5 ust. 1,

b) laureata drugiego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 3 lit a),

c) laureata trzeciego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 3 lit b),

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora.

4. Organizator opublikuje na stronie Serwisu listę zwycięzców oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ust. 1 pkt b) Regulaminu do dnia 12 grudnia 2010 roku.

5. NAGRODY.

1. Nagrodą główną w Konkursie jest: zestaw obejmujący nagrodę rzeczową tj. komplet opon marki Pirelli o wartości do 2000 zł znajdujących się w ofercie Pirelli w rozmiarze podanym przez uczestnika oraz nagrodę pieniężną tj. sumę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej - jeden zestaw dla uczestnika określonego w § 4 ust 2 pkt a) Regulaminu.

2. Przed wydaniem nagrody, o której mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, Fundator potrąci z części gotówkowej nagrody kwotę w wysokości 10% łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursach.

3. Nagrodami pocieszenia w Konkursie są:

a) zestaw obejmujący walizkę marki Pirelli - jeden zestaw dla uczestnika określonego w § 4 ust 2 pkt b) Regulaminu,

b) zestaw obejmujący termos marki Pirelli oraz komplet gadżetów marki Pirelli tj. czapkę i koszulkę - jeden zestaw dla uczestnika określonego w § 4 ust 2 pkt c) Regulaminu,

4. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt b) Regulaminu.

5. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

6. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą niniejszym Regulaminem.

7. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i §4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Zdążyć przed zimą" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Więcej o:
Copyright © Agora SA