"Egzamin państwowy" Prawo jazdy z głową cz. 4

Po ukończeniu kursu i uzyskaniu zaświadczenia o jego ukończeniu należy udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i zapisać się na egzamin państwowy.

W biurze WORD należy złożyć:

1. do wglądu dowód osobisty osoby zapisywanej lub paszport (z załączonym zaświadczeniem o zameldowaniu);

2. Wniosek o wydanie prawa jazdy - wniosek jest specjalnym drukiem i nie ma możliwości pobrania wersji elektronicznej. Otrzymamy go i wypełnimy w WORD;

3. Dowód uiszczenia opłat za egzamin; Opłaty za egzamin można dokonać w kasie lub przelewem na konto danego WORD - cennik pdf ;

4. Jedną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Powinna przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia;

5. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (nie dotyczy to prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E);

6. Zaświadczenie wydane przez ośrodek szkolenia kierowców informujące o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców lub motorniczych w zakresie: - szkolenia podstawowego, lub - szkolenia dodatkowego - jeżeli trzykrotnie uzyskało się negatywny wynik z egzaminu teoretycznego lub praktycznego;

7. Pisemną zgodę rodziców lub opiekuna. Pisemna zgoda na przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy konieczna jest w przypadku nieukończenia przez kandydata na kierowcę 18 roku życia;

8. Kserokopię posiadanego prawa jazdy kategorii lub zaświadczenie o zdanym egzaminie państwowym:

Konieczne w przypadku przystępowania do egzaminu na następujące kategorie prawa jazdy: - C, C1, D, D1 - wymagane prawo jazdy lub zaświadczenie kat. B - B+E, C+E, C1+E , D+E lub D1+E - wymagane prawo jazdy lub zaświadczenie kat. B, C, C1, D lub D1, - A, B, C lub D - wymagane prawo jazdy lub zaświadczenie kat. A1, B1, C1 lub D1.

9. Zaświadczenie o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii D lub D1 jest żołnierzem i nie ukończyła 21 roku życia.

Egzamin państwowy składa się z 2 części (w przypadku kategorii A, A1, B,B1, C, C1, D, D1 lub T) - części teoretycznej oraz części praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje sprawdzenie znajomości: - przepisów ruchu drogowego - techniki kierowania i czynności kontrolno obsługowe pojazdu. - zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku

Ośrodek egzaminowania wyznacza termin egzaminu w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Egzamin odbywa się w sali egzaminacyjnej w formie testu komputerowego. Egzamin może odbyć się także w formie pisemnej (w przypadku ubiegania się o pozwolenie, awarii urządzenia egzaminacyjnego lub przeciwwskazań lekarskich do przeprowadzenia egzaminu przy użyciu komputera) lub w formie ustnej, jeżeli osoba egzaminowana nie włada żadnym z języków dostępnych w urządzeniu egzaminacyjnym lub z przyczyn zdrowotnych egzamin nie może zostać przeprowadzony w formie testu komputerowego lub pisemnego.

Egzamin teoretyczny składa się z: - Kategoria B lub B1: 18 pytań testu zasadniczego, 2 dopuszczalne błędy, czas trwania egzaminu -25 minut - Kategoria A, A1 lub T 12 pytań testu zasadniczego + 6 pytań testu specjalistycznego, 2 dopuszczalne błędy, czas trwania - 25 minut - Kategoria C, C1, D lub D1 18 pytań testu specjalistycznego, 2 dopuszczalne błędy, czas trwania - 25 minut

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego możemy podejść do egzaminu praktycznego , który powinniśmy zdać w ciągu 6 miesięcy od zaliczenia egzaminu teoretycznego. W innym przypadku ponownie będziemy musieli zdawać egzamin teoretyczny. W przypadku nie zaliczenia egzaminu teoretycznego należy ponownie zapisać się na egzamin. W przypadku trzykrotnego uzyskania wyniku negatywnego, kolejne podejście będzie możliwe dopiero po odbyciu 10 godzin szkolenia dodatkowego (należy dostarczyć stosowne zaświadczenie z Ośrodka Szkolenia Kierowców).

Egzamin praktyczny odbywa się na placu manewrowym oraz na wyznaczonej trasie egzaminacyjnej (w ruchu drogowym). Przebieg egzaminu na kategorię B jest rejestrowany za pomocą zainstalowanych w samochodzie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. W trakcie egzaminu na placu oceniane jest m.in.: - przygotowanie do jazdy, - sprawdzenie pojazdu pod względem stanu technicznego - sprawdzenie podstawowych elementów pojazdu mających wpływ na bezpieczeństwo (światła, poziom płynów eksploatacyjnych, ustawienie lusterek, fotela itp.). - wykonanie podstawowych manewrów (ruszanie, jazda po wyznaczonym pasie, po łuku itp.)

Po pozytywnym zaliczeniu placu manewrowego, osoba egzaminowana wyjeżdża na trasę egzaminacyjną zgodnie z programem egzaminacyjnym.

Czas trwania egzaminu nie może być krótszy niż: - 25 minut dla kategorii A, A1, B+E, T - 40 minut dla kategorii B, B1 - 45 minut dla kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E - 35 minut dla pozwolenia

Na wniosek osoby egzaminowanej w egzaminie praktycznym może wziąć udział, w charakterze obserwatora, instruktor prowadzący z Ośrodka Szkolenia Kierowców.

W przypadku nie zaliczenia egzaminu praktycznego należy ponownie zapisać się na egzamin praktyczny (w przypadku kiedy od zaliczenia egzaminu teoretycznego nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy).

Osoba, która dwukrotnie uzyskała wynik negatywny z egzaminu praktycznego, może złożyć wniosek o udział w kolejnym egzaminie osoby sprawującej nadzór nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców.

Jeżeli osoba egzaminowana trzykrotnie uzyska wynik negatywny z egzaminu praktycznego, będzie mogła zapisać się na kolejny egzamin dopiero po odbyciu 5 godzin szkolenia dodatkowego (należy dostarczyć stosowne zaświadczenie z Ośrodka Szkolenia Kierowców).

Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego, może zgłaszać, za pośrednictwem dyrektora ośrodka, do właściwego organu nadzoru, skargi, wnioski i zastrzeżenia co do jego przebiegu i oceny. Po uzyskaniu przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu państwowego, ośrodek egzaminacyjny przesyła, w terminie do 3 dni, komplet dokumentów złożonych przez kandydata, do właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania, Starosty Powiatowego, który wydaje pozwolenie - Prawo Jazdy.

Dopiero po wydaniu dokumentu przez Starostę (dokument wydawany jest w terminie do 30 dni) można prowadzić pojazd. Za wydanie prawa jazdy pobierana jest opłata w wysokości 70 PLN (+ 0,50 PLN opłaty ewidencyjnej). Opłaty dokonuje się w kasie lub na konto urzędu

Bartosz Idzikowski

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.