"Przebieg kursu" Prawo jazdy z głową cz. 3

Szkolenie podstawowe potocznie nazywane kursem na prawo jazdy składa się z kilku elementów różniących się pomiędzy sobą w zależności od kategorii prawa jazdy, na którą chcemy zdawać egzamin.

Dokładny program szkolenia określony jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

Ośrodek Szkolenia Kierowców przyjmując osobę na szkolenie sprawdza czy spełnia ona wymagania (odpowiedni wiek, brak przeciwwskazań lekarskich), wpisuje ją do książki ewidencji osób szkolonych, przydziela instruktora prowadzącego oraz wydaje kartę przeprowadzonych zajęć.

Celem szkolenia jest przygotowanie, osoby ubiegającej się o prawo jazdy, do kierowania odpowiednimi rodzajami pojazdów lub zespołami pojazdów, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Po zakończonym szkoleniu przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny.

Kurs można przerwać w dowolnym czasie np. z powodu niezadowolenia z poziomu szkolenia. W przypadku przerwania szkolenia kursant zatrzymuje kartę przeprowadzonych zajęć (w dokumentacji ośrodka pozostaje kopia). Osoba szkolona, kontynuując szkolenie w innym ośrodku, przekazuje kartę jej kierownikowi. Kierownik ośrodka wydaje wtedy nową kartę przeprowadzonych zajęć, zachowując poprzednią w dokumentacji ośrodka.

Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla każdej osoby podlegającej szkoleniu ustala indywidualnie instruktor, przy czym:

1. liczba godzin dla zajęć teoretycznych nie może być mniejsza niż: a) 30 godzin dla kategorii A, A1, B, B1, T b) 20 godzin dla kategorii C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E

2. liczba godzin dla zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż: a) 15 godzin przy kategorii B+E b) 20 godzin przy kategorii A, A1, C1, C1+E, D1+E, T c) 25 godzin przy kategorii C+E lub D+E d) 30 godzin przy kategorii B, B1, C, D1 e) 60 godzin przy kategorii D

Liczba godzin może ulec zmianie w zależności od posiadanego już uprawnienia innej kategorii lub jednoczesnego szkolenia w zakresie więcej niż jednej kategorii. Należy też pamiętać, że godzina szkolenia teoretycznego równa się 45 minutom, a szkolenia praktycznego 60 minutom.

Zajęcia praktyczne obejmują zajęcia prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym. Zajęcia te mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych. Przeprowadzenie poszczególnych zajęć jest potwierdzane w karcie przeprowadzonych zajęć, każdorazowo po ich zakończeniu przez osobę prowadzącą zajęci i osobę szkoloną.

Po zakończonym szkoleniu odbywa się egzamin wewnętrzny . Egzamin ten jest zbliżony do egzaminu państwowego i składa się z dwóch części: 1. teoretycznej - w sali szkoleniowej przy użyciu testów komputerowych bądź pisemnych 2. praktycznej - przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym

Informacja o wyniku egzaminu, ilości popełnionych błędów i dacie przeprowadzenia egzaminu umieszcza się w formie pisemnej w dokumentacji uczestnika szkolenia. Po zakończeniu egzaminu praktycznego instruktor omawia z osobą egzaminowaną popełnione przez nią błędy. W przypadku nie zaliczenia egzaminu wewnętrznego instruktor wraz z kursantem ustala dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności. Kartę przebiegu egzaminu wewnętrznego otrzymuje osoba egzaminowana. Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu wewnętrznego kursant otrzymuje od kierownika ośrodka zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Z kompletem dokumentów udajemy się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, aby zapisać się na egzamin państwowy.

Bartosz Idzikowski

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.