Regulamin plebiscytu thebestof.moto.pl

Regulamin plebiscytu thebestof.moto.pl

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1.1. Organizatorem plebiscytu "thebestof.moto.pl", zwanego dalej "Plebiscytem" oraz towarzyszącego mu konkursu jest: Agora S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 46 580 831,00 zł, NIP 526-030-56-44, właściciel serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.moto.pl („Serwis”), zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Organizator informuje o Plebiscycie na stronach Serwisu, jak również na swoim profilu moto.pl na stronie internetowej serwisu Facebook.com (”Profil”).

1.3. Plebiscyt zostanie przeprowadzony od dnia 01.10.2018 od godziny 12:00 do dnia 31.12.2018 do godziny 23:59.

1.4. Regulamin określa zasady przebiegu Plebiscytu, wyłonienia jego laureatów oraz laureatów Konkursu.

1.5. Organizator powołuje Komisję ds. Plebiscytu, której zadaniem jest prowadzenie prac przewidzianych niniejszym regulaminem oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu.

1.6. Komisja ds. Plebiscytu składa się z 3 osób, pracowników lub jurorów delegowanych przez Organizatora.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA (dla uczestnika Plebiscytu)

2.1. Uczestnikami Plebiscytu mogą być firmy z branży motoryzacyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej oraz każde inne podmioty posiadające rozwiązania dedykowane szeroko rozumianej motoryzacji, zaproszone przez Organizatora do wzięcia udziału w Plebiscycie („Uczestnicy Plebiscytu”).

2.2. Podstawowe uczestnictwo w Plebiscycie jest nieodpłatne.

2.3. Organizator dopuszcza odpłatność przy wyborze pakietu dodatkowych świadczeń promocyjnych wybranych przez Uczestnika Plebiscytu według Cennika Organizatora.

2.4. Zakwalifikowanie do Plebiscytu uwarunkowane jest datą wprowadzenia na rynek polski cennika dla modelu/rozwiązania/produktu, zgodnie z pkt. 2.5 poniżej, przy czym w odniesieniu do modelu samochodu, który ma zostać zakwalifikowany do kategorii głównej thebestof.moto.pl warunkiem zakwalifikowania danego modelu do Plebiscytu jest także fizyczna obecność danego modelu w salonie sprzedaży na terenie Polski w jakimkolwiek okresie w przedziale wskazanym w pkt. 2.5.

2.5. Data wprowadzenia, o której mowa w punkcie 2.4. powinna zawierać się w okresie od 1 października 2017 do 1 października 2018 roku lub do 2-go dnia prasowego targów samochodowych w Paryżu w 2018 roku.

2.6. Uczestnicy Plebiscytu obowiązani są do przestrzegania zasad określonych niniejszym Regulaminem.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W GŁOSOWANIU (dla głosujących w Plebiscycie)

3.1. Głosującymi w Plebiscycie mogą być użytkownicy dedykowanej strony internetowej Organizatora poświęconej Plebiscytowi www.thebestof.moto.pl.

3.2. Głosujący w Plebiscycie mogą wziąć udział w konkursie („Konkurs”) i odpowiedzieć na jedno pytanie Organizatora zawarte przy każdej kategorii Głosowania, tj. „Dlaczego wybrałeś ten model/produkt/rozwiązanie? Proszę uzasadnij krótko swój wybór.” Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

3.3. Konkurs odbywa się na stronie http://www.thebestof.moto.pl/

3.4. Aby zostać zakwalifikowanym do Konkursu należy:

- oddać ważny głos, tj. głosujący musi skorzystać z formularza głosowania dostępnego w Serwisie http://www.thebestof.moto.pl/, oznaczyć wybrany model, w danej kategorii głównej lub specjalnej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oraz wysłać głos poprzez naciśnięcie pola GŁOSUJ (po oddaniu głosu w sposób określony powyżej Głosujący nie może dokonywać w nim żadnych zmian),

- odpowiedzieć na jedno pytanie dostępne pod polem wyboru, pozostawić niezbędne do kontaktu w przypadku wygranej dane osobowe (imię, nazwisko, adres email) oraz wysłać odpowiedź wraz z danymi do kontaktu. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

3.5. Po zakończeniu głosowania, najpóźniej do 14 stycznia 2019 roku Komisja ds. Plebiscytu wyłania zwycięzców Konkursu, którym przyznaje nagrody rzeczowe. Wyłaniając zwycięzców, Komisja ds. Plebiscytu będzie się kierować zgodnością pracy konkursowej z zadaniem konkursowym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac. Nagrodami w konkursie są:

3.5.1. dla laureata I nagrody, nagroda składająca się ze:

a) skutera Suzuki Address, rok produkcji 2018 r. (model z 2015 r.), o wartości 7 990 zł brutto, oraz

b) kwoty pieniężnej w wysokości 1/9 wartości nagrody rzeczowej, o której mowa w punkcie a),

- ufundowana przez Organizatora; Organizator pobierze zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% od nagrody, o której mowa powyżej, w związku z czym kwota pieniężna wskazana w pkt. b) paragrafu nie zostanie wypłacona laureatowi, lecz zostanie wykorzystana do zapłaty kwoty należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, którą Organizator potrąci z kwoty pieniężnej;

3.5.2. dla 30 laureatów II nagrody - aparat Fuji INSTAX wraz z dwoma filmami do aparatu o wartości 682 zł brutto, ufundowane przez FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie;

3.5.3. dla 218 osób wyróżnionych – zestaw kosmetyków samochodowych #OHMYCAR DETAILER BOX, o wartości 229 zł brutto, ufundowane przez  SamochodoweKosmetyki.pl sp. z o.o., z siedzibą w Jawczycach.

3.6. Osoba uprawniona do odbioru nagrody zostanie powiadomiona o tym fakcie przez Organizatora mailowo w terminie 2 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy (tj. do dnia 16 stycznia 2019 roku).

3.7. Miejscowością odbioru I nagrody jest Warszawa. Laureat I nagrody  powiadomiony zostanie o terminie Gali, podczas której odbędzie się wręczenie nagrody rzeczowej. Wszelkie koszty dotarcia na Galę i powrotu z Gali oraz ewentualnego noclegu laureat ponosi we własnym zakresie. W przypadku, gdy laureat I nagrody nie przybędzie na galę w celu odbioru skutera, Organizator poinformuje laureata o miejscu w Warszawie, z którego laureat będzie mógł odebrać nagrodę.

3.8. Głosujący w Plebiscycie obowiązani są do przestrzegania zasad określonych niniejszym Regulaminem

4. ZASADY I PRZEBIEG PLEBISCYTU

4.1. Plebiscyt ma na celu wyłonienie najlepszych modeli samochodów/rozwiązań i produktów motoryzacyjnych roku w Polsce.

4.2. Plebiscyt odbywa się od dnia 01.10.2018 od godziny 12:00 do dnia 31.12.2018 do godziny 23:59, przy czym dokonywanie zgłoszeń do Plebiscytu następuje w dniach 20 sierpnia 2018 – 17 września 2018 r.

4.3. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z pakietu dodatkowych świadczeń wg punktu 2.3 możliwe jest wykonywanie tych świadczeń przed startem Plebiscytu.

4.4. Uczestnik Plebiscytu przesyła Organizatorowi na formatce „KARTA deklaracji” swoje propozycje zakwalifikowania danego modelu/produktu/rozwiązania do kategorii oraz załącznik w postaci co najmniej jednej fotografii.

4.5. Kwalifikacja dotyczy zakwalifikowania modelu/produktu/rozwiązania do jednej lub każdej z kategorii:

- thebestof.moto.pl,

- wybranych kategorii specjalnych,

- wybranych kategorii eksperckich.

4.6. Formatka powinna zostać przesłana na adres mailowy uczestnik@agora.pl wraz z danymi kontaktowymi Uczestnika, najpóźniej do 17 września 2018 roku.

4.7. Komitet ds. Plebiscytu może zmienić kwalifikację dla spójności prezentowanych modeli/produktów/rozwiązań.

4.8. Przebieg głosowania nad kategorią thebestof.moto.pl

4.8.1. I etap Plebiscytu: 7-osobowe jury w kategorii thebestof.moto.pl, składające się z przedstawicieli redakcji moto.pl oraz innych osób wybranych przez redakcję Serwisu, dokona wyboru 12 najlepszych modeli samochodów.

4.8.2. Wybór nastąpi na podstawie poniższej tabeli, którą uzupełnia każdy z jurorów kategorii thebestof.moto.pl, przyznając każdemu zgłoszonemu modelowi ocenę w skali od 10 do 0, przy czym 10 – oznacza najlepszą notę.

Karta do głosowania w Plebiscycie TheBestofMoto.plKarta do głosowania w Plebiscycie TheBestofMoto.pl Moto.pl

4.8.3. Finałową 12 stanowią modele, które otrzymają najwyższą sumę głosów w głosowaniu wszystkich jurorów – nominacje.

4.8.4. O ile jury uzna, że spośród nadesłanych nominacji mniej niż 12 spełnia wymóg poddania pod głosowanie w Plebiscycie, jest uprawniona do uzupełnienia liczby nominacji o własne propozycje i oceny ich wg tabeli 4.8.2. tak, aby łącznie lista obejmowała najmniej 12 modeli samochodów nominowanych w Plebiscycie.

4.8.5. Modele wskazane przez jurorów zostaną poddane pod głosowanie użytkowników Serwisu i Profilu w Plebiscycie (etap II), który rozpoczyna się 1 października 2018 roku.

4.8.6. II etap Plebiscytu: nominacje, o których mowa w pkt. 4.8.3. zostaną opublikowane w Serwisie i poddane głosowaniu użytkowników.

4.8.7. Głosowanie użytkowników odbywa się przez zaznaczenie najlepszego modelu (opcja jednokrotnego wyboru).

4.8.8. Głosy użytkowników Serwisu są przeliczane wg poniższego schematu i liczą się, jako ocena dodatkowego jurora podczas wyboru tytułu „thebestof.moto.pl”

model, który zajął 1 miejsce w głosowaniu użytkowników = 70 punktów

model, który zajął 2 miejsce w głosowaniu użytkowników = 65 punktów

model, który zajął 3 miejsce w głosowaniu użytkowników = 60 punktów

model, który zajął 4 miejsce w głosowaniu użytkowników = 55 punktów

model, który zajął 5 miejsce w głosowaniu użytkowników = 50 punktów

model, który zajął 6 miejsce w głosowaniu użytkowników = 45 punktów

model, który zajął 7 miejsce w głosowaniu użytkowników = 40 punktów

model, który zajął 8 miejsce w głosowaniu użytkowników = 35 punktów

model, który zajął 9 miejsce w głosowaniu użytkowników = 30 punktów

model, który zajął 10 miejsce w głosowaniu użytkowników = 25 punktów

model, który zajął 11 miejsce w głosowaniu użytkowników = 20 punktów

model, który zajął 12 miejsce w głosowaniu użytkowników = 15 punktów.

4.8.9. Wybór tytułu „thebestof.moto.pl” nastąpi na podstawie zsumowania punktów użytkowników Serwisu (wg metodologii z punktu 4.8.8) oraz ponownego głosowania jurorów wg tabeli 4.8.2, w której wyszczególnione będą już tylko nominowane modele.

4.8.10. Wyniki głosowania zostaną opublikowane w serwisie www.thebestof.moto.pl niezwłocznie po zakończeniu Plebiscytu, tj. najpóźniej do 14 stycznia 2019 roku.

4.9. Przebieg głosowania nad kategoriami specjalnymi

4.9.1. Uczestnik zgłasza model/produkt/rozwiązanie w kategoriach specjalnych, przy czym możliwe jest zgłoszenie do każdej z kategorii specjalnych. Głosowanie będzie dotyczyć 10 kategorii specjalnych, tj.:

Auto miejskie,

Auto praktyczne

Auto rodzinne

Małe auto dla aktywnych

Samochód uniwersalny

Samochód luksusowy

Auto sportowe

Auto legenda

Napęd alternatywny

Innowacja motoryzacyjna roku.

4.9.2 Modele/produkty/rozwiązania zweryfikowane i zaakceptowane przez Komisję ds. Plebiscytu zostaną poddane pod głosowanie użytkowników Serwisu i Profilu w Plebiscycie, który rozpoczyna się 1 października 2018 roku.

4.9.3. Zwycięzcy w kategoriach specjalnych wybierani są wyłącznie przez użytkowników Serwisu i Profilu w Plebiscycie.

4.9.4 Aby oddać w Plebiscycie ważny głos oraz wziąć udział w Konkursie, głosujący musi postępować zgodnie z punktem 3 niniejszego regulaminu.

4.9.5 Wyniki głosowania zostaną opublikowane w serwisie www.thebestof.moto.pl niezwłocznie po zakończeniu Plebiscytu, tj. najpóźniej do 14 stycznia 2019 roku.

4.10. Przebieg głosowania nad kategoriami eksperckimi

4.10.1 Uczestnik zgłasza model/produkt/rozwiązanie w kategoriach eksperckich, przy czym możliwe jest zgłoszenie modelu/produktu/rozwiązania do każdej z kategorii eksperckiej. Głosowanie będzie dotyczyć 3 kategorii eksperckich, tj.:

Kategoria – Projekt CSR Roku (wybiera 5 jurorów)
Kategoria – Produkt finansowy roku (wybiera 3 jurorów)
Kategoria – DestignMoto.pl (wybiera 5 jurorów).

4.10.2. Modele/produkty/rozwiązania zweryfikowane i zaakceptowane przez Komisję ds. Plebiscytu zostaną poddane pod głosowanie jurorów.

4.10.3. Jurorzy oddają głos w swoich kategoriach i nadają rangę trzem najlepszym modelom//produktom/rozwiązaniom – do wyboru dostarczają subiektywny opis motywacji wyboru.

4.10.4. Głosy sumuje się w poniższy sposób (i jest to podstawa do wyłonienia zwycięzcy):

- 15 punktów – I wybór
- 10 punktów – II wybór
- 5 punktów – III wybór.

4.10.5. Wyniki głosowania zostaną opublikowane w serwisie www.thebestof.moto.pl niezwłocznie po zakończeniu Plebiscytu, tj. najpóźniej do 14 stycznia 2019 roku.

5. REKLAMACJE

5.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Plebiscytem i Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „thebestof.moto.pl”.

5.2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym.

5.3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – INFORMACJA, DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z PLEBISCYTEM I KONKURSEM

6.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator”).

2) Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia Plebiscytu i Konkursu - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu Plebiscytu i Konkursu (w tym przekazaniu nagrody);

b) w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, tj. podmiotom uczestniczącym w przekazaniu nagród.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Plebiscytu i Konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Plebiscytu i Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4c) powyżej z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.

10) Podanie danych osobowych jest niezbędne do Pani/ Pana udziału w Plebiscycie i odpowiednio - Konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu i Konkursu.

7.2 Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu i Konkursu są dostępne na stronie internetowej www.thebestof.moto.pl oraz w siedzibie Organizatora.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.