Regulamin konkursu "Jakiej muzyki słuchałbyś w hybrydowej ciszy?"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu p.n. "Jakiej muzyki słuchałbyś w hybrydowej ciszy?" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Toyota Motor Poland Company Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025715, NIP: 5210123177, Kapitał Zakładowy 475 000,00 zł, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora w webankiecie w formie Formularza (dalej: "Formularz konkursu") w sekcji Fundatora w serwisie Moto.pl, pod adresem URL: https://konkursmoto.webankieta.pl/ (dalej "Strona konkursu"), w dniach od 9 maja 2018 roku do 30 maja 2018 roku, przy czym wyniki mogą zostać ogłoszone m.in. na Stronie konkursu, ale także profilach utrzymywanych przez Organizatora oraz Fundatora na stronach serwisu społecznościowego Facebook.com,

4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki jego uczestników określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie serwisu moto.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: moto.pl/MotoPL/0,163849.html, zwanego dalej "Serwisem" oraz na profilach utrzymywanych przez Organizatora oraz Fundatora na stronach serwisu społecznościowego Facebook.com.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik w terminie od dnia 9  maja 2018 roku od godziny 17:00 do dnia 30 maja 2018 roku do godziny 23:59 winien:

a) wypełnić Formularz konkursu, do którego link umieszczony zostanie na Stronie konkursu swoimi danymi: tj. imieniem i nazwiskiem Uczestnika, adresem korespondencyjnym Uczestnika, adresem e-mail Uczestnika;

b) zamieścić w Formularzu konkursu możliwie kreatywną wypowiedź do 1000 znaków zgodnie z zadaniem konkursowym: "Jakiej muzyki słuchałbyś w hybrydowej ciszy? Oryginalnie uzasadnij swoją odpowiedź i wygraj słuchawki JBL oraz weekend z Aurisem Freestyle ".

2. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez zamieszczenie w Formularzu konkursu za pomocą funkcji "Wyślij", w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas przesłania pracy konkursowej.

3. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową w postaci jednego wypełnionego formularza konkursu.

4. Po zgłoszeniu pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie ma możliwości dokonywania w niej żadnych zmian.

5. Uczestnik Konkursu zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie prace konkursowe mogą zostać zamieszczone na stronach Serwisu, Stronie konkursu, fan page'u Serwisu, jak również na stronach i fan page'ach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora. Zwycięskie prace konkursowe mogą zostać zamieszczone na stronie serwisu internetowego Fundatora i Organizatora na fan page'u Fundatora i Organizatora utrzymywanych w serwisie Facebook.com. Uczestnik na powyższe wyraża swoją zgodę.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez Uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 3 najciekawsze, a Uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1.

3. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez Uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 150 wyróżnionych, a Uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 2.

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

5. Organizator do dnia 5 czerwca (do godziny 23:59) opublikuje wyniki Konkursu w miejscach wskazanych w § 1 ust. 3 oraz powiadomi o wynikach Konkursu Zwycięzcę mailowo do dnia 5 czerwca 2018.

§ 5. Nagrody.

1.    Nagrodą w Konkursie dla Uczestników, którzy nadesłali jedną z trzech najlepszych prac są:

a.     voucher na wypożyczenie na jeden weekend samochodu Toyota Auris Freestyle (dalej: "Samochód") u jednego z dealerów;

b.    słuchawki JBL Reflect Fit.

2.    Nagrodą w Konkursie dla Uczestników, którzy nadesłali jedną ze 147 wyróżnionych prac są słuchawki JBL Reflect Fit.

3.    Uczestnik, który nadesłał jedną z trzech najlepszych prac będzie uprawniony do wypożyczenia Samochodu z pełnym bakiem paliwa z najbliższej jego miejsca zamieszkania stacji dilerskiej. Po ogłoszeniu wyników Uczestnik taki będzie obowiązany w ciągu trzech dni do wskazania stacji dilerskiej, z której zamierza wypożyczyć Samochód. Uczestnik będzie obowiązany do zgłoszenia się do dilera w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników celem ustalenia z dilerem weekendu, w który Uczestnik będzie uprawniony do użyczenia Samochodu. Wypożyczenie możliwe będzie najpóźniej do dnia 30 września 2019 roku. Uczestnik będzie uprawniony do korzystania z Samochodu od godz. 18:00 w piątek do godziny 08:00 w poniedziałek. Inne szczegółowe warunki wypożyczenia Samochodu zostaną przekazane Uczestnikowi po rozstrzygnięciu konkursu. Uczestnik jest świadomy, że wypożyczenie Samochodu będzie wiązało się z akceptacją regulaminu wypożyczania samochodów obowiązującego u dilera i wyraża na to zgodę.

4.    Nagrody konkursowe występują wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inne nagrody rzeczowe.

5.    Nagrody można zrealizować wyłącznie osobiście, po dokonaniu stosownych ustaleń z Organizatorem.

6.    Jeden Uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą w § 5 ust. 1 lub 2 Regulaminu.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres konkurs_toyota@agora.pl dopiskiem "Konkurs Jakiej muzyki słuchałbyś w hybrydowej ciszy?" w terminie 30 dni od daty opublikowanie wyników Konkursu.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

"1) Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator ("Administrator").

2) Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: konkurs_toyota@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku "IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4) Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia Konkursu podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("Rozporządzenie"); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu konkursu (w tym przekazaniu nagrody);

b) w celu realizacji obowiązków Administratorawynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5) Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazywane Fundatorowi w celu umożliwienia odbioru nagrody, o której mowa § 5 ust. 1 lit. a)

6) Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora - przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7) Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych Uczestnika oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8) Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4c) powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.

10) Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.