Stłuczka w Unii

Nawet najdroższa polisa ubezpieczeniowa nie pomoże, gdy nie będziesz wiedział, jak się zachować po spowodowaniu wypadku drogowego za granicą. Wystarczy, że podpiszesz oświadczenie napisane w języku, którego nie znasz.

Wszyscy już wiemy, że wraz z wejściem do Unii Europejskiej w krajach Wspólnoty i stowarzyszonych przestała nas obowiązywać zielona karta. Wystarczy krajowa polisa OC. Kierowca, który wyjeżdża za granicę, powinien mieć ze sobą formularz "wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym".

Na Zachodzie większość użytkowników dróg posługuje się tym dokumentem od dawna. W Polsce można go otrzymać za darmo w agencjach ubezpieczeniowych. W tym prostym druku uwzględnia się istotne okoliczności zdarzenia, jest też miejsce na dane ubezpieczycieli i uczestników kolizji. Informacje te są niezbędne do likwidacji szkody.

Jesteś ofiarą kolizji

Jeśli nie masz formularza, spisz wszyst-kie dane zagranicznego pojazdu, osoby nim kierującej i właściciela samochodu. Przyda się także oświadczenie drugiej strony lub protokół policji. Ten ostatni dokument będzie istotny, gdy powstanie spór co do winy bądź sprawcy. Gdy są ofiary, ubezpieczony ma obowiązek wezwać policję.

Po powrocie do Polski poszkodowany, korzystając z pomocy ośrodka informacji działającego przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (0-22 631 12 30), powinien odnaleźć "reprezentanta do spraw roszczeń" tej firmy, w której sprawca kolizji był ubezpieczony. I za jego pośrednictwem - bez dodatkowych opłat i w języku polskim - dochodzić swoich praw.

Niektóre zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe nie mają w naszym kraju reprezentantów - wtedy sprawę rozpatrzy Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Spowodowałeś wypadek

Jeżeli Polak kierujący pojazdem zare- jestrowanym w Polsce spowodował wypadek za granicą, likwidacja szkody przebiegać będzie tak jak do tej pory w systemie zielonej karty. Jedyna różnica to spisanie przez policjanta lub poszkodowanego numeru rejestracyjnego samochodu, a nie zielonej karty.

W celu ułatwienia likwidacji szkody sprawca kolizji powinien udzielić poszkodowanym wszystkich informacji o sobie i swoim aucie (numer polisy OC i nazwa ubezpieczyciela, imię i nazwisko kierującego oraz właściciela pojazdu), a także podać markę i numery rejestracyjne samochodu. Również w tym wypadku najwygodniejsze rozwiązanie to wypełnienie formularza "wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym".

Szkoda wyrządzona przez obywatela polskiego będzie likwidowana w państwie, w którym doszło do zdarzenia, przez zagranicznego reprezentanta polskiego towarzystwa ubezpieczeniowego. Poszkodowany cudzoziemiec powinien się z nim skontaktować w swoim kraju. Natomiast Polak musi po powrocie z zagranicy poinformować swojego ubezpieczyciela OC o szkodzie.

UWAGA! Nie przekazuj nikomu oryginalnego dokumentu ubezpieczenia OC ani nie podpisuj żadnych oświadczeń napisanych w języku, którego nie znasz.

Kraje UE i państwa stowarzyszone, w których nie jest wymagana zielona karta: Austria, Belgia, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.