Regulamin konkursu Miss Moto.pl/iMoto 2017

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu pt. "Miss Moto.pl / iMoto 2017" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego Moto.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://moto.pl/MotoPL/0,0.html , zwanego dalej "Serwisem" w dniach 24.03-09.04 2017 oraz w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich "Motor Show" w Poznaniu, w okresie od dnia 06.04 2017 roku do dnia 09.04 2017 roku, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich kobiet, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniających warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 24.03 2017 roku do dnia 29.03 2017 przesłać na adres e-mail: redakcja@moto.pl:

a) minimum 3 (trzy) zdjęcia przedstawiające uczestniczkę (sylwetkę, twarz i jedno dowolne),

b) wymiary (obwód klatki piersiowej, talii, bioder, wzrost, rozmiar buta),

c) dane kontaktowe obejmujące imię i nazwisko i adres e-mail.

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu.

4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

5. Uczestnik zobowiązuje się zapewnić, że przesłane zdjęcia oraz wypowiedź nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęć do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na ich publikację w Serwisie.

6. Organizator jest uprawniony do publicznego udostępniania zdjęć oraz wypowiedzi na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. W ramach Konkursu zostaną przyznane następujące tytuły: Miss Moto.pl / iMoto oraz Miss Internautów, na zasadach określonych poniżej.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

3. Spośród przesłanych zgłoszeń konkursowych, spełniających warunki określone w ust. 2 powyżej, jury wskaże 20 (dwadzieścia) Finalistek, które zostaną zaproszone na casting dnia 31 marca 2017 roku do siedziby Organizatora ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa oraz opublikuje na stronie Serwisu listę Finalistek oraz powiadomi Finalistki, wysyłając wiadomość na adres e-mail, wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.

4. Spośród wybranych 20 Finalistek zebrane jury wyłoni trzy Wyróżnione Finalistki, które zostaną zaproszone na finał, który odbędzie się w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich "Motor Show" w Poznaniu, w okresie od dnia 06.04 2017 roku do dnia 09.04 2017 roku.

5. Czwarta Finalistka-Miss Internautów zostanie wyłoniona przez użytkowników Serwisu za pomocą sondażu zamieszczonego na stronie Serwisu w dniach od 31 marca 2017 roku do 04 kwietnia 2017 roku, uzyska największą liczbę głosów i zostanie zaproszona na finał, który odbędzie się w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich "Motor Show" w Poznaniu, w okresie od dnia 06.04 2017 roku do dnia 09.04 2017 roku.

6. Uroczysta Gala Finałowa Konkursu odbędzie się w dni 09 kwietnia 2017 roku w Poznaniu w miejscu i czasie trwania Międzynarodowych Targów Poznańskich Motor Show. Finalistki obowiązane są stawić w dniu 06 kwietnia 2017 roku o godzinie 09:00 w siedzibie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Finalistkom zapewniony zostanie w dniach 06-09 kwietnia 2017 roku nocleg w hotelu. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu. O szczegółach uczestnictwa w uroczystej Gali Finałowej Konkursu, Organizator powiadomi Wyróżnione Finalistki oraz Finalistkę-Miss Internautów w wiadomości mailowej, o której mowa w ust. 3 powyżej. Jeżeli Wyróżniona Finalistka, Finalistka-Miss Internautów nie stawi się w powyższym terminie w siedzibie Międzynarodowych Targów Poznańskich lub zrezygnuje z udziału w uroczystej Gali Finałowej Konkursu zostaje wyłączona z udziału w Konkursie także w zakresie walki o tytuł Finalistkę-Miss Internautów.

7. Tytuł Miss Moto.pl/ iMoto zostanie przyznany podczas Gali Finałowej Konkursu. Laureatka powyższego tytułu otrzyma nagrodę, o której mowa w § 5, określone odpowiednio w ust. 1 i 2.

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali Finałowej Konkursu oraz na stronie Serwisu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie dla laureatki tytułu Miss Moto.pl / iMoto jest:

a) nagroda rzeczowa w postaci Samochodu Suzuki Swift

2. Nagrodą w Konkursie dla zdobywczyń drugiego i trzeciego miejsca oraz Finalistkę-Miss Internautów są:

a) weekend z Suzuki Swift

b) sesja na stronie Serwisu

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Sposób i termin przekazania nagród konkursowych zostanie uzgodniony indywidualnie z laureatkami niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Miss Moto.pl 2014". Reklamacje należy składać w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od daty ogłoszenia listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Każdy z uczestników biorących udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.