Regulamin konkursu "Batman i LEGO"

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne.

Organizatorem konkursu o nazwie „Batman i LEGO”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem”.
Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu Moto.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://moto.pl/MotoPL/0,0.html, zwanego dalej „Serwisem” w dniach od 29 listopada 2016 roku do 30 listopada 2016 roku.
Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

Aby wziąć udział w Konkursu należy w terminie od 10 lutego 2017 r. od godz. 12:00 do 17 lutego 2017 r. do godz. 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy redakcja@moto.pl odpowiedź na pytanie konkursowe.
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu.
Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe, za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.
Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.
Praca konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
Spośród zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, wyłonione zostaną te z poprawnymi odpowiedziami na pytanie konkursowe. O zwycięstwie zadecyduje kolejność zgłoszeń, a 4 najszybszym uczestnikom, którzy je nadesłali, zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1.
Do dnia 24 lutego 2017 roku Organizator powiadomi zwycięzców o wyniku Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail, za pomocą którego uczestnik wziął udział w Konkursie.
Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody oraz numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

Nagrodami w Konkursie są: 4 Zestawy LEGO Batman

Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5.
Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.
W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres redakcja@moto.pl z dopiskiem „Samochody z kalendarza Intercars” w terminie 30 dni od daty zakończenia konkursu.
Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.
Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.