REGULAMIN KONKURSU

Poniżej znajduje się szczegółowy regulamin konkursu ?Zgarnij wejściówki na Motor Show Poznań 2013?

§ 1 . POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.   Organizatorem Konkursu pod nazwą "Zgarnij wejściówki na Motor Show Poznań 2013", zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2.  Fundatorem nagród jest Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 202703, kapitał zakładowy 43.310.200,00 zł, NIP 777-000-04-88, REGON 487093300000, zwana dalej "Fundatorem".

3.  Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://moto.pl/MotoPL/0,0.html zwanego dalej "Serwisem" w okresie od 20 marca 2013 roku do 27 marca 2013 roku.

4.  Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE.

1.   Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2.  Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3.  Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4.  Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5.  Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Konkurs składa się z trzech edycji: I edycja - w dniu 20 marca 2013 roku II edycja - w dniu 22 marca 2013 roku III edycja - w dniu 25 marca 2013 roku

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie danej edycji, o której mowa w ust.1, przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@moto.pl odpowiedź na pytanie konkursowe zamieszczone na stronie Serwisu.

3. Za moment przesłania wiadomości określonej w ust. 1 powyżej, uważa się moment, w którym wiadomość zostanie zapisana na serwerze Serwisu.

4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną wiadomość konkursową w danej edycji bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną wiadomość konkursową w danej edycji za wiadomość zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza zapisana na serwerze Serwisu.

5. Po przesłaniu wiadomości zawierającej odpowiedź na pytania konkursowe uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

6. Poprzez przesłanie wypowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zgody w zakresie określonym w ust. 6 poniżej.

7. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści wypowiedzi  konkursowej na stronach Serwisu, oraz na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem, jak również na stronie profilu Serwisu utrzymywanego serwisie Facebook.com.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1.   Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2.  W każdej edycji nagrodzonych zostanie 10 (dziesięciu) uczestników, którzy jako pierwsi nadeślą prawidłową odpowiedź w sposób określony w § 3 oraz spełniają warunki określone w ust. 1 powyżej. Uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1.

3.  W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4.  Do dnia 27 marca 2013 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail, za pomocą którego uczestnik wziął udział w Konkursie.

§ 5. NAGRODA.

1.   Nagrodą w Konkursie jest dwuosobowe zaproszenie na targi Motor Show, organizowanie przez Fundatora - dla każdego z uczestników, o których mowa w § 4 ust. 2.

2.  Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

3.  Sposób realizacji nagrody zostanie określony w powiadomieniu, o którym mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu.

4.   Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5.  Uczestnik Konkursu nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

6.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

8.  W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE .

1.   Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Zgarnij wejściówki na Motor Show Poznań 2013" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2.  Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1.   Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Organizatora.

2.  Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3.  Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4.  Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.