REGULAMIN KONKURSU "Czas na gaz" ("Regulamin")

REGULAMIN KONKURSU "Czas na gaz" ("Regulamin")

§ 1 . POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.      Organizatorem Konkursu  pod nazwą "Czas na gaz", zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród konkursowych jest ORLEN GAZ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zglenickiego 46a, 09-411 Płock zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000046490, Kapitał Zakładowy: 24.823.000 zł, NIP: 774-10-17-032, REGON 610245152, zwana dalej "Fundatorem".

3.      Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://moto.pl/MotoPL/0,0.html zwanego dalej "Serwisem" w okresie od 17 sierpnia 2012 roku do 22 sierpnia 2012 roku.

4.      Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE.

1.      Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2.      Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3.      Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4.      Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5.      Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1.      Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od  20 sierpnia 2012 roku od godziny 09:00 do dnia 26 sierpnia 2012 roku do godziny 23:59:

a)      prawidłowo wypełnić formularz konkursowy zamieszczony w Serwisie tj.

- napisać wypowiedź konkursową na temat wskazany w formularzu konkursowym, wypowiedź nie może przekroczyć 500 znaków (ze spacjami),

- podać dane kontaktowe obejmujące: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu w celu realizacji prawa do nagrody.

b)      przesłać drogą elektroniczną wypełniony prawidłowo formularz konkursowy.

2.      Przesłanie formularza konkursowego następuje po wybraniu przez uczestnika Konkursu opcji "Wyślij" umieszczonej w formularzu, w którym to momencie na serwerze Serwisu zostaje zapisany czas przesłania formularza konkursowego.

3.      Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jeden formularz konkursowy bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jeden formularz konkursowy za formularz zgłoszony do Konkursu uważany będzie jedynie pierwszy zapisany na serwerze Serwisu.

4.      Po przesłaniu formularza uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

5.      Poprzez przesłanie wypowiedzi konkursowej określonej w ust. 1 pkt a) tiret drugie w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zgody w zakresie określonym w ust. 6 poniżej.

6.      Poprzez przesłanie wypowiedzi konkursowej określonej w ust. 1 pkt a) tiret drugie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści wypowiedzi  konkursowej na stronach Serwisu, oraz na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1.      Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2.      Spośród wypowiedzi konkursowych określonych w § 3 ust. 1 pkt a) tiret drugie zgłoszone przez uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże: 25 najciekawszych wypowiedzi, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1.

3.      W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora.

4.      Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu do dnia 29 sierpnia  2012 roku oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail, wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1.

5.      Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody, wysłać pocztą elektroniczną na adres wskazany w zawiadomieniu wiadomość e-mail zawierającą: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.

§ 5. NAGRODA.

1.      Nagrodami w Konkursie są:

Za zajęcie miejsc od 1 do 5: po jednej karcie paliwowej na gaz LPG na stacjach PKN Orlen o wartości 100 zł każda;

Za zajęcie miejsc od 6 do 25: po jednym oficjalnym T-shirtcie konkursu "Napęd nowej ery".

2.      Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na adres zwycięzcy wskazany w sposób określony w § 4 ust. 5 Regulaminu.

3.      Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.      Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym nie wskaże danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób określony w § 4 ust. 5 bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu dni) od wysłania jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

5.      Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

6.      Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

7.      W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1.     Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs:" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2.     Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1.     Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez Uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Organizatora.

2.     Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3.     Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4.     Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.      Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2.      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.