Regulamin konkursu

Poniżej znajduje się szczegółowy regulamin konkursu "Moto.pl rozdaje prezenty"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursów "Moto.pl rozdaje prezenty " zwanych dalej "Konkursem" oraz fundatorem nagród jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, Regon 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pomocą specjalnie dedykowanej formatki konkursowej na stronach serwisu internetowego Moto.pl, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://moto.pl/MotoPL/0,0.html , zwanego dalej "Serwisem" w dniach od 17 grudnia 2013 roku do 21 grudnia 2013 roku.

3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

5. Następującym pojęciom używanym w Regulaminie oraz w poszczególnych ogłoszeniach należy nadawać znaczenie określone poniżej:

a) Ogłoszenie o konkursie - publikowane na stronie Serwisu zaproszenie do udziału w danej edycji Konkursu, zawierające w szczególności pytanie konkursowe, Datę konkursu, Rozpoczęcie Konkursu, określenie Nagród w Konkursie;

b) Data konkursu - określenie ram czasowych danej edycji tj. dzień lub dni, w których uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie;

c) Rozpoczęcie konkursu - określona w Ogłoszeniu godzina oraz dzień od kiedy uczestnicy mogą nadsyłać odpowiedzi na pytanie konkursowe;

d) Nagrody - gadżety motoryzacyjne lub inne rzeczy lub znaki legitymacyjne przyznawane zwycięzcom danego Konkursu w ilości określonej każdorazowo w Ogłoszeniu o konkursie;

e) Zwycięzcy - Uczestnicy danego Konkursu, którzy najwcześniej przesłali prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe, w sposób określony Regulaminem, w liczbie odpowiadającej ilości Nagród przyznawanych w danej edycji Konkursu;

f) Dzień zamknięcia konkursu - określona w Ogłoszeniu godzina oraz dzień do kiedy uczestnicy mogą nadsyłać odpowiedzi na pytanie Konkursowe.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ogłoszeniu dla danej edycji Konkursu, tj. w Dacie konkursu i nie wcześniej niż w chwili Rozpoczęcia konkursu przesłać prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe wskazane w Ogłoszeniu za pomocą formatki konkursowej dostępnej na stronie Serwisu, oraz podać wymagane dane kontaktowe obejmujące imię oraz adres e-mail;

b) potwierdzić swój udział w Konkursie klikając w link zawarty w wiadomości e-mail przesłanej przez Organizatora po dokonaniu zgłoszenia konkursowego za pomocą ww. formatki konkursowej nie później niż do godziny 23:59 Dnia Zakończenia Konkursu dla danej edycji Konkursu.

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 a) uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 a) uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu. Przy czym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie potwierdzenia w sposób i w terminie określonym w ust. 1 b).

4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

5. Uczestnik zobowiązuje się zapewnić, że przesłane zgłoszenie konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie.

6. Organizator jest uprawniony do publicznego udostępniania odpowiedzi konkursowej na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy:

a)     prawidłowo odpowiedzieli na pytanie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu,

b)    spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże Zwycięzców danej edycji Konkursu, którzy jako pierwsi przesłali prawidłową odpowiedź konkursową, w liczbie odpowiadającej ilości Nagród w danym Konkursie wskazanej w Ogłoszeniu. Uczestnikom, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 Regulaminu.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator w Dniu zamknięcia konkursu zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody oraz zasadach Odbioru nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail, wskazany zgodnie z § 3 ust. 1 lit. a) Regulaminu.

5. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do zrealizowania prawa do nagrody tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko, telefon kontaktowy.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są rzeczy (znaki legitymacyjne) określone w Ogłoszeniu o konkursie.

2. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie wskazanym w sposób określony w ust. 2 powyżej, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Reklamacje - Moto.pl rozdaje prezenty " oraz dopiskiem wskazującym nazwę danego Konkursu. Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.