Konkurs ''Wygraj iPada mini z Top Gear''

Regulamin konkursu ''Wygraj iPada mini z Top Gear''

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Wygraj iPada mini z Top Gear" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem". 2. Sponsorem nagród jest Grayling Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Pawła II 80/10A, 00-175 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 266121, NIP 701-003-89-18, Regon 140683513, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 PLN, zwana dalej "Sponsorem". 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://moto.pl/MotoPL/0,0.html, zwanego dalej "Serwisem", w terminie od dnia 11 lipca 2013 roku do dnia 22 lipca 2013 roku. 4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Sponsora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 11 lipca 2013 roku od godziny 09:00 do dnia 22 lipca 2013 roku do godziny 23:59 za pomocą dostępnego w Serwisie formularza konkursowego przesłać: a) odpowiedź na pytanie otwarte wskazane na stronie konkursowej w Serwisie (max 500 znaków bez spacji); b) prawidłowe odpowiedzi na 5 (pięć) pytań zamkniętych wskazanych na stronie konkursowej w Serwisie; c) dane kontaktowe obejmujące adres e-mail, imię, nazwisko i telefon kontaktowy, w celu realizacji prawa do nagrody. 2. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać wypełniony formularz konkursowy tylko raz. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jeden formularz konkursowy, za formularz konkursowy zgłoszony do Konkursu uważany będzie jedynie pierwszy zapisany na serwerze Serwisu. 3. Po przesłaniu formularza konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. 4. Poprzez przesłanie odpowiedzi na pytanie otwarte w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia treści przesłanej przez niego odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie. 5. Poprzez przesłanie odpowiedzi na pytanie otwarte w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści przesłanej przez niego odpowiedzi na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy: a) prawidłowo odpowiedzieli na pytania zamknięte wskazane w § 3 ust 1 pkt b) Regulaminu, b) spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. 2. Spośród nadesłanych propozycji zgłoszonych przez uczestników spełniających wymagania określone w ust. 1 powyżej, jury wybierze: a) laureata Nagrody Głównej, którego odpowiedź na pytanie otwarte zostanie uznane za najciekawsze, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 pkt a) Regulaminu, b) laureata II miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 pkt b) Regulaminu, c) laureata III miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 pkt c) Regulaminu. 3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. 4. Organizator do dnia 24 lipca 2013 roku opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika w formularzu konkursowym, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt c) Regulaminu.

§ 5. NAGRODA.

1. Nagrodami w Konkursie są: 1. Nagroda Główna - iPad mini z materiałami Sponsora (informujemy przy tym, iż nagroda jest fabrycznie nowa, wolna od wad fizycznych i prawnych oraz objęta gwarancją producenta, jednakże w celu dokonania nagrania materiałów Sponsora opakowania fabryczne zostało otworzone) oraz zestaw gadżetów Top Gear o łącznej wartości ok. 1773zł brutto oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości nagrody rzeczowej - dla laureata, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt a) Regulaminu, a) Nagroda II miejsca - iPad mini z materiałami Sponsora (informujemy przy tym, iż nagroda jest fabrycznie nowa, wolna od wad fizycznych i prawnych oraz objęta gwarancją producenta, jednakże w celu dokonania nagrania materiałów Sponsora opakowania fabryczne zostało otworzone) o wartości ok. 1448 zł brutto oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości nagrody rzeczowej - dla laureata, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt b) Regulaminu, b) Nagroda III miejsca - zestaw gadżetów Top Gear - dla laureata, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt c) Regulaminu. 2. Przed wydaniem nagrody, o której mowa w ust. 1 pkt a) oraz pkt b) powyżej, Organizator potrąci z części gotówkowej nagrody kwotę w wysokości 10% łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursach. 3. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w formularzu konkursowym. 4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 5. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą niniejszym Regulaminem. 6. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs: Wygraj iPada mini z Top Gear", w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu. 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Więcej o: