Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

Sejm uchwalił nowelizację kodeksu drogowego. Nowe przepisy wejdą w życie jeżeli zgodzą się na nie Senat i prezydent.

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

Sejm uchwalił nowelizację kodeksu drogowego. Nowe przepisy wejdą w życie jeżeli zgodzą się na nie Senat i prezydent.

To pierwsza tak gruntowna zmiana nowego kodeksu drogowego, który obowiązuje zaledwie od początku 1997 roku. Od początku wiele jego zapisów rodziło kontrowersje i krytykę. Wprowadzane teraz zmiany nie polegają więc tylko na ustanowieniu nowych przepisów, ale ponadto mają wyeliminować uregulowania wzajemnie ze sobą sprzeczne oraz uściślać zapisy ujęte niezbyt precyzyjnie. Przyjęcie nowelizacji przez Sejm nie oznacza jeszcze, że stanie się ona obowiązującym prawem. Musi jeszcze zaaprobować ją Senat, a następnie podpisać prezydent. Dopiero wtedy wejdzie w życie.

Jakie zmiany zostały przyjęte?

osoby ubiegające się o prawo jazdy kategorii A i B będą musiały mieć ukończone 18 lat, a nie 17 jak teraz. Przy czym osoby, które ukończyły kurs lub będą w trakcie szkolenia w dniu wejścia w życie ustawy, będą mogły uzyskać prawo jazdy pomimo nieukończenia wymaganego według nowych przepisów wieku. Posłowie nie zgodzili się, żeby ten przepis wszedł w życie dopiero po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej, gdzie od dawna prawo jazdy otrzymują jedynie osoby pełnoletnie;

ułatwienie uzyskania prawa jazdy kategorii C, D lub E. Dotychczas uzyskanie tych kategorii uzależnione było od posiadania innego uprawnienia, z czym wiązała się konieczność poniesienia kosztów za jego wydanie, teraz wystarczy ukończyć kurs i zdać egzamin w zakresie wymaganej podstawowej kategorii;

przy ponownej rejestracji samochodu będzie potrzebne tzw. świadectwo jego oryginalności. Zakłada się, że będzie ono kosztować około 200 zł. Wymóg ten będzie dotyczyć wyłącznie samochodów zarejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2001 roku. Ma to zmniejszyć liczbę kradzieży samochodów;

kierowca autobusu przewożącego dzieci otrzymał uprawnienia osoby kierującej ruchem w celu umożliwienia mu zatrzymywania innych pojazdów podczas wsiadania i wysiadania przewożonych dzieci;

osoby niepełnosprawne, osoby kierujące pojazdem przewożącym niepełnosprawnych lub kierujące pojazdem przystosowanym konstrukcyjnie do przewozu takich osób mogą nie stosować się do niektórych znaków zakazu ruchu lub postoju;

jednoznacznie określono sytuacje, w których zabrania się używania przez kierowcę telefonu komórkowego - zakaz obowiązuje, gdy wymaga to trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku;

umożliwiono motorowerzyście, jak w przeszłości, korzystanie z pobocza;

zniesiony został przepis nakazujący zachowanie odległości do 5 metrów pomiędzy rowerami jadącymi w kolumnie;

ustalenie zasad poruszania się rowerzysty na drodze dla rowerów i drodze dla pieszych. M.in. rowerzysta, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, musi ustępować miejsca pieszym, a jadąc po chodniku lub drodze dla pieszych, nie może przekraczać prędkości 10 km/godz. Rowerzysta z jezdni może korzystać tylko w razie braku drogi dla rowerów, drogi dla rowerów i pieszych oraz pobocza;

sprecyzowano obowiązek przewożenia w fotelikach ochronnych dzieci: mają podlegać mu dzieci do lat 12 nieprzekraczające 150 cm wzrostu.

Do tej pory przepisy mówiły wyłącznie o obowiązku przewożenia dziecka w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci odpowiadającym właściwym warunkom technicznym, jeżeli ze względu na wagę lub wzrost dziecka nie jest możliwe bezpośrednie wykorzystanie pasów bezpieczeństwa zainstalowanych w pojeździe, w którym przewożone jest dziecko;

wprowadzono możliwość usunięcia przez straż gminną lub policję z drogi na koszt właściciela pojazdu bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje, że nie jest używany. Poza tym wprowadzono możliwość przejęcia na rzecz skarbu państwa lub gminy tych pojazdów, które nie zostały odebrane przez osobę uprawnioną w terminie sześciu miesięcy od dnia ich usunięcia. Ma to zastosowanie wtedy, kiedy np. właściciel samochodu umarł bezpotomnie lub wyjechał za granicę i tam zamieszkał na stałe, nie interesując się już losem swego pojazdu;

kierujący pojazdem w warunkach niedostatecznej widoczności musi podczas zatrzymania nie wynikającego z warunków ruchu lub przepisów ruchu drogowego oraz podczas postoju używać świateł pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł postojowych. Dopuszcza się włączenie świateł postojowych jedynie od strony środka jezdni w pojeździe niezłączonym z przyczepą oraz w zespole pojazdów o długości nie przekraczającej sześciu metrów;

amochodowymi lub gdy ich konstrukcja uniemożliwia im rozwinięcie prędkości co najmniej 40 km/godz.;

wprowadzenia pojęcia autobusu szkolnego przeznaczonego dla przewozu dzieci do szkoły. Powinien mieć pomarańczowy kolor i posiadać oznaczenia w postaci tablic z napisem "autobus szkolny". Określono także obowiązki innych kierowców wobec autobusu szkolnego - takie jak zachowanie szczególnej ostrożności przy przejeżdżaniu obok niego, umożliwienie włączenia się do ruchu tego autobusu na takich samych zasadach jak dla autobusów korzystających z przystanków komunikacji publicznej położonych na obszarze zabudowanym, oraz obowiązek zatrzymania się, jeżeli kierowca autobusu szkolnego daje sygnał stop.

Do tej pory kodeks regulował przede wszystkim przewozy o charakterze wycieczkowym;

wprowadzono kontrolę wytwarzania i dystrybucji tablic rejestracyjnych oraz procedury wydawania przez wojewodę zezwolenia na ich produkcję;

umożliwienie ponownej rejestracji pojazdu już wyrejestrowanego z powodu kasacji, jeżeli jest to pojazd zabytkowy lub ma co najmniej 25 lat, jest to pojazd modelu nieprodukowanego od 15 lat i został uznany przez uprawnionego rzeczoznawcę techniki samochodowej i ruchu drogowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;

zniesiono obowiązek przeprowadzania badań pojazdów w stacji kontroli położonej na terenie województwa, w którym zarejestrowano pojazd;

zwiększono uprawnienia służb granicznych, które będą miały możliwość odmowy przekroczenia granicy przez pojazd kierowany przez osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu lub innego środka o podobnym działaniu oraz przez osobę nie posiadającą przy sobie wymaganych dokumentów (np. ubezpieczenia OC), a także przez pojazd w niewłaściwym stanie technicznym i pojazd przekraczający dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk na osie;

wprowadzenie zakazu dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu oraz zakaz wymiany nadwozia, podwozia lub ramy, co ma zapobiec m.in. obchodzeniu zakazu rejestracji składaków;

wprowadzono dodatkowe badania psychologiczne dla posiadaczy świadectw kwalifikacji (muszą je posiadać m.in. kierowcy zawodowi, którzy przewożą inne osoby za opłatą, prowadzą pojazd uprzywilejowany lub pojazd, którego masa przekracza 7,5 tony) w wieku 55 lat oraz dla osób zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości;

zmniejszono częstotliwość badań lekarskich dla posiadaczy świadectw kwalifikacji co pięć lat do 55 roku życia niezależnie od kategorii i następnie co roku;

wprowadzono obowiązku ponoszenia kosztów przez pracodawców za wykonywane badania zatrudnionych przez nich kierowców.

Do kodeksu włączone zostały przepisy zamieszczone w innych aktach prawnych dotyczące m.in.:

obowiązku posiadania przez pojazd cech identyfikacyjnych nadanych przez producenta, takich jak numer identyfikacyjny pojazdu, numer nadwozia (podwozia lub ramy) i numer silnika;

wprowadzenia dodatkowego warunku dopuszczenia pojazdu do ruchu przez zaopatrzenie go w nalepkę kontrolną. Wprowadza też pojęcie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych.

Sejm odrzucił zaś takie zmiany jak:

ograniczenie dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym do 50 km/godz.;

obowiązek jazdy z włączonymi światłami mijania przez cały rok;

obowiązek używania hełmów ochronnych przez rowerzystów;

obowiązek używania po zmierzchu elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się poza obszarem zabudowanym.