Odlotowy konkurs!

Do wygrania 20 podwójnych biletów na XIII Międzynarodowy Piknik Lotniczy w Góraszce, który odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2008.

 

Odpowiedz na pytanie:
Jaki numer seryjny ma Messerchmitt Bf 109 G6, który dzięki Fundacji Polskie Orły odzyskał drugą młodość?

 

Prawidłową odpowiedź oraz swoje imię, nazwisko i adres proszę wysłać na adres: konkurs@moto.pl do dnia 3 czerwca 2008 r. Zwycięzców poinformujemy o wygranej mailem zwrotnym w dniu 5 czerwca.

Uwaga! Odbiór nagród osobisty - o szczegółach poinformujemy w mailu.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem konkursu

REGULAMIN KONKURSU "Piknik Lotniczy w Góraszce":
§ 1
1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Piknik Lotniczy w Góraszce" ("Konkurs") jest Agora S.A, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 ("Organizator").
2. Konkurs przeprowadzony będzie w na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem www.moto.pl ("Serwis") w okresie od 30 maja do 3 czerwca 2008 r.
3. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
§ 2
1. Zadaniem uczestników Konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe i wysłanie maila z odpowiedzią na adres konkurs@moto.pl
2. Uczestnictwo w Konkursie następuje poprzez przesłanie drogą elektroniczną prawidłowych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
3. Wraz z poprawną odpowiedzią należy podać swoje imię i nazwisko oraz dane teleadresowe.
§ 3
1. Laureaci Konkursu wyłaniani są w następujący sposób:
a) zwycięzcami Konkursu zostaje 20 uczestników, których maile konkursowe z poprawnie udzielonymi odpowiedziami na pytanie konkursowe zostaną zarejestrowany na serwerze Serwisu jako 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, i dalej co dziesiąte zgłoszenie. Jeżeli osoba, której formularz konkursowy został zarejestrowany jako 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, i dalej co dziesiąte zgłoszenie nie udzieliła prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe lub nie podał swoich dany teleadresowych, zwycięzcą zostaje uczestnik, którego formularz konkursowy z poprawnie zaznaczoną odpowiedzią oraz danymi, o których mowa w pkt. 3 pragraf 2 został zarejestrowany jako kolejny, a jeżeli i ten uczestnik nie udzielił prawidłowej odpowiedzi - kolejny.
2. Dla potrzeb Konkursu, za moment nadesłania maila zawierającego zgłoszone odpowiedzi uczestnika uznaje się moment, w którym nadesłany mail zostanie zapisany na serwerze Serwisu.
3. W przypadku kilkakrotnego przesłania w ciągu trwania Konkursu odpowiedzi z identycznego konta e-mail, lub zawierającej identyczne dane teleadresowe za formularz zgłoszony w Konkursie uważany jest jedynie pierwszy zapisany na serwerze Serwisu. Pod jeden adres domowy może trafić tylko jedna nagroda.
4. Konkurs kończy się posiedzeniem jury, które na podstawie zapisów serwera Serwisu ustala zwycięzców Konkursu, a następnie przyznaje nagrody przewidziane niniejszym regulaminem.
5. Jury będzie obradować w redakcji Serwisu. W skład jury wchodzą redaktorzy portalu Gazeta.pl
§ 4
1. Nagrodą w Konkursie jest 20 podwójnych biletów wstępu na XIII Międzynarodowy Piknik Lotniczy w Góraszce, odbywający się w dniach 7-8 czerwca 2008. Każdy bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na teren pikniku w wybranym dniu trwania pikniku.
2. Organizator zawiadomi Zwycięzców o wygranej drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres z którego została nadesłana prawidłowa odpowiedź oraz opublikuje w Serwisie prawidłową odpowiedź na pytania konkursowe do dnia 6 czerwca 2008 roku.
3. Odbiór nagród na podstawie imiennej listy nastąpi w dniach 5-6 czerwca 2008 w siedzibie Organizatora (Agora, ul. Czerska 8/10, Warszawa, recepcja główna).
4. Jeden uczestnik Konkursu niezależnie od liczby kont pocztowych Serwisu używanych w Konkursie, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym regulaminem.
6. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
7. W przypadku nie odebrania przez zwycięzcę nagrody w terminie podanym w pkt. 3 niniejszego paragrafu, prawo do nagrody konkursowej wygasa. Nagroda nie odebrana w wyżej wymienionym terminie zostaje do dyspozycji Organizatora.
8. Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
9. Nagroda konkursowa nie może być przez zwycięzcę wprowadzona do obrotu handlowego.
§ 5
Organizator zamieszcza regulamin Konkursu na stronach Serwisu.
§ 6
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs - Góraszka", w terminie 14 dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
§ 7
1. Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
§ 8
Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Warszawie.