Zmiany w OC od lutego

W lutym 2012 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące OC. Wzrosną kary za brak ważnego ubezpieczenia, a automatycznie przedłużoną umowę będzie można w każdej chwili zerwać
Polskie drogi
Polskie drogi coraz bezpieczniejsze

Oto najważniejsze zmiany, jakie przyniesie nowelizacja:

-   Umowę ubezpieczenia OC, która została przedłużona automatycznie będzie można w każdej chwili zerwać, pod warunkiem zawarcia umowy z innym ubezpieczycielem,

-   w przypadku sprzedaży samochodu i nie wypowiedzenia umowy z dotychczasowym ubezpieczycielem przez starego lub nowego właściciela, nie zostanie ona przedłużona o kolejny rok - będzie ważna do końca okresu, na jaki została zawarta,

-   w przypadku wysłania wypowiedzenia umowy do ubezpieczyciela o jego skuteczności będzie decydowała data stempla pocztowego, a nie moment jego wpłynięcia do ubezpieczyciela. Zmiany nie dotyczą wysyłek nadawanych u niepublicznych operatorów,

-   kary za brak ubezpieczenia będą uzależnione od okresu, w jakim właściciel pojazdu korzysta z niego bez ważnego OC i wyniosą:

1)   40% równowartości najniższego wynagrodzenia za pracę, gdy okres ten nie przekracza trzech dni,
2)   100% równowartości najniższego wynagrodzenia za pracę, gdy okres ten nie przekracza czternastu dni,
3)   200% równowartości najniższego wynagrodzenia za pracę, gdy okres ten przekracza czternaście dni.

Ponadto od stycznia 2012 roku osoby, które sprzedały samochód będą zobowiązane do poinformowania o tym fakcie swego ubezpieczyciela w ciągu 14 dni. Sprzedający będą mieli obowiązek przekazać ubezpieczycielowi dane dotyczące nowego właściciela pojazdu (imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub nazwę, siedzibę i numer REGON w przypadku firm). W dalszym ciągu nowy właściciel będzie musiał otrzymać o zbywcy potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Piotr Kozłowski

ZOBACZ TAKŻE:

Łamanie przepisów będzie legalne

Bat na piratów drogowych

Samochody: ogłoszenia

Więcej o: