Regulamin konkursu "Test Drivers Wanted!"

Regulamin konkursu "Test Drivers Wanted!"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Test Drivers Wanted!” zwanego dalej „Konkursem” jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Agencja S4 S.A. siedzibą w Krakowie (31-510), ul. Rakowicka 18A, NIP 676-21-79-319, zwana dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu Moto.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://moto.pl/MotoPL/0,0.html, zwanego dalej „Serwisem” w dniach od 1 października 2014 roku do 9 października 2014 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.


§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby posiadające ważne prawo jazdy.

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.


§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursu należy:


a) w terminie od 1 października 2014 r. godz. 15:00 do 9 października 2014 r. godz. 23:59 wypełnić dostępny na stronie Serwisu formularz konkursowy tj.

-    wykonać zadanie konkursowe wskazane na stronie konkursowej Serwisu;


-  podać dane kontaktowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail;

- zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa;

b) potwierdzić swój udział w Konkursie klikając w link zawarty w wiadomości e-mail przesłanej przez Organizatora po dokonaniu zgłoszenia konkursowego na adres e-mail wskazany w formatce konkursowej nie później niż do dnia 9 października 2014 r. godz. 23:59.

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 a) uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 a) uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu. Przy czym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie potwierdzenia w sposób i w terminie określonym w ust. 1 b).

4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

5. Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia określonego w ust. 6 poniżej.

6. Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na opublikowanie pracy konkursowej na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.


§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże:

a)      laureata pierwszego miejsca, który nadesłał najciekawszą pracę, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 lit. a),

b)      dwóch laureatów drugiego miejsca, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 lit. b).

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Do dnia 10 października 2014 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.

5. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 5 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, telefon, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu).

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie jest:

a)      podwójne zaproszenie na test z wyścigowej jazdy Test Drivers Wanted, który odbędzie się 21 października 2014 roku na Torze Poznań w Poznaniu oraz nocleg w hotelu Ramka w Poznaniu przy ul. Wejherowskiej 10 - dla uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. a),

b)      olej silnikowy Orlen Platinum – jeden dla każdego z uczestników, o których mowa w § 4 ust. 2 lit. b).

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą po ogłoszeniu wyników Konkursu i udzieli wszelkich instrukcji dotyczących realizacji nagrody w terminie 2 dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do realizacji nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

6. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do Poznania.


§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Konkurs: Test Drivers Wanted!”. Reklamacje należy składać w terminie 60 dni od daty opublikowania listy zwycięzców bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.


§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia zgody przez uczestnika także dla celów marketingowych Organizatora lub jego kontrahentów.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.