Samochodowe wspomnienia sprzed lat | Regulamin

Regulamin konkursu "Samochodowe wspomnienia sprzed lat" ("Regulamin")

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Samochodowe wspomnienia sprzed lat" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 2a, 02-284 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 67346, kapitał zakładowy 21.050.000 PLN wpłacony w całości, NIP 526-16-50-001 zwana dalej, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: www.moto.pl zwanego dalej "Serwisem", w dniach od 10 października 2011 roku do 10 listopada 2011 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Warunkiem realizacji prawa do nagrody, jest podanie w dostępnym w Serwisie formularzu konkursowym danych kontaktowych w tym danych adresowych w zakresie niezbędnym do przesłania nagrody.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 11 października 2011r. od godziny 12:00 do 10 listopada 2011 do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wspomnienia@moto.pl

a)  pracę konkursową tj. zdjęcie ilustrujące temat konkursowy wskazany na stronie konkursowej w Serwisie opatrzone opisem słownym,

b)  rozmiar opon samochodu uczestnika,

c)  dane kontaktowe obejmujące adres e-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu i telefon kontaktowy, w celu realizacji prawa do nagrody,

d)  w temacie wiadomości e-mail należy wpisać "Samochodowe wspomnienia sprzed lat".

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 6 Regulaminu każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość wiadomości e-mail.

3. Po przesłaniu wiadomości e-mail uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

4. Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że zarówno zdjęcie jak i wypowiedź nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęcia i wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na publikację zdjęcia i wypowiedzi na stronach Serwisu.

5. Poprzez nadesłanie pracy konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie zdjęcia i wypowiedzi na stronach Serwisu, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych nadesłanych przez uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu, jury Konkursu wskaże nie mniej niż pięć prac finałowych.

Prace finałowe będą publikowane w Serwisie w dniach od 11 października do 10 listopada 2011 roku.

3. Spośród prac konkursowych nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże:

a) trzech laureatów pierwszego miejsca, których prace konkursowe zostaną uznane za najciekawsze, którym zostanie przyznana nagroda, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu,

b)  dziesięciu laureatów drugiego miejsca, którym zostaną przyznane nagrody, o których mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu.

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora.

5. Organizator w dniu 15.11.2011 r. opublikuje na stronach Serwisów listę zwycięzców oraz zawiadomi ich o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt c) Regulaminu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą główną w Konkursie jest: zestaw obejmujący nagrodę rzeczową tj. komplet opon zimowych marki Continental o wartości do 2 500 zł brutto znajdujących się w ofercie Continental w rozmiarze podanym przez uczestnika oraz nagrodę pieniężną tj. sumę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej - po jednym zestawie dla każdego z trzech uczestników określonych w § 4 ust 2 pkt a) Regulaminu. W przypadku wybrania przez nagrodzonego uczestnika kompletu opon o niższej wartości niż 2 500 zł brutto, Fundator nie zwraca powstałej z tego powodu różnicy w cenie.

2. Nagrodami w Konkursie dla uczestników określonych w § 4 ust 2 pkt b) Regulaminu jest zestaw gadżetów Fundatora o wartości 250 zł - po jednym zestawie dla każdego z dziesięciu uczestników.

3. Przed wydaniem nagrody, o której mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, Fundator potrąci z części gotówkowej nagrody kwotę w wysokości 10% łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursach.

4.Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt c) Regulaminu.

5. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

6. Niezależnie od ilości zgłoszonych do Konkursu zdjęć, jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą niniejszym Regulaminem.

1. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Fundatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Samochodowe wspomnienia sprzed lat". Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także dla celów marketingowych Agory SA.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisów.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.